12 Ἰανουαρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. β΄  38-43

     38 Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς· μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 39 ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 40 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρετο καὶ παρεκάλει λέγων· σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 41 οἱ μὲν οὖν ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 42 ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 43 Ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἰω. ι΄ 39-42

 

     39 Ἐζήτουν οὖν πάλιν πιάσαι αὐτόν· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 40 Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν. 42 καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν.

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΤΑΤΙΑΝΗ

     Στίς 12 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Τατιανῆς. Ἡ ἁγία Τατιανή ἔζησε στούς χρόνους τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορα Ἀλεξάνδρου Σεβήρου καί καταγόταν ἀπό τήν Ρώμη, ἀπό πλούσια καί εὐγενῆ οἰκογένεια, ἡ ὁποία λάτρευε μυστικά τόν Χριστό ὡς Θεό. Ὁ πατέρας της εἶχε τό ἀξίωμα τοῦ Ὑπάτου, ἡ δε Τατιανή τό ἐκκλησιαστικό τῆς Διακόνισσας. Ἦταν τόση ἡ ἀγάπη της γιά τόν Νυμφίο Χριστό, ὥστε εἶχε δοθῆ μέ ἔνθεο ζῆλο στήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, στήν διακονία τῶν πτωχῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί τῶν φυλακισμένων χριστιανῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό συνελήφθηκε ἀπό τούς ἐθνικούς καί ἐπειδή ὁμολόγησε μέ παρρησία μπροστά στούς ρωμαίους ἄρχοντες τήν πίστη της στόν Χριστό τήν ὁδήγησαν στόν ναό τοῦ Ἀπόλλωνα, γιά νά τόν προσκυνήση. Ἦταν τότε τόσο δυνατή ἡ προσευχή της πρός τόν Θεό, πού ὁ σεισμός πού προκάλεσε εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά γκρεμισθῆ τό ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνα. Τότε τήν ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια, τήν ἔδειραν ἀνελέητα, τῆς ξέσκισαν μέ σιδερένια νύχια τά βλέφαρα, τῆς καταξέσκισαν τό σῶμα, τῆς ξύρισαν τήν κεφαλή, γιά νά τήν ταπεινώσουν, τήν ἔριξαν στήν φωτιά καί μετά στά ἄγρια θηρία, ὅμως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τήν διαφύλαξε σώα ἀπό κάθε πειρασμό. Ἔτσι στό τέλος τήν ἀποκεφάλισαν καί ἡ ἀοίδιμος Τατιανή ἔλαβε τόν στέφανο τῆς οὐρανίας βασιλείας.

Previous Article

Ο ΑΘΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 – 2oν

Next Article

Ανύπαρκτοι οι έλεγχοι των εμβολίων mRNA για τον COVID

Διαβάστε ακόμα