13 Σεπτεμβρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Γαλ. ς’ 11-18

῎Ιδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ω. γ’ 13-17

Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στίς 13 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κορνηλίου τοῦ ἑκατοντάρχου. Ὁ ἅγιος Κορνήλιος ἦταν ἐθνικός, ἀλλὰ εὐσεβής, μὲ φόβο Θεοῦ καὶ ζοῦσε ὡς χριστιανὸς τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ οἱ οἰκεῖοι του, ἂν καὶ δὲν εἶχαν ἀξιωθεῖ τὴν χάρη τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Ζώντας μὲ αὐτὸν τρόπο στὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, εἶδε ἄγγελο Κυρίου ποὺ τὸν παρακινοῦσε νὰ καλέσει τὸν ἀπόστολο Πέτρο νὰ τὸν κατηχήση. Ἔτσι, ἀφοῦ κατηχήθηκε ἀπὸ τὸν ἀπόστολο, βαπτίσθηκε μαζὶ μὲ τοὺς οἰκείους του. Μετὰ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Στεφάνου ἀνεχώρησε γιὰ τὴν πόλη τῶν Σκηψέων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,γιὰ νὰ κηρύξη τὴν πίστη στὸν Κύριο. Φθάνοντας στὴν πόλη ὁ Κορνήλιος ὁμολόγησε μὲ παρρησία τὸν Χριστὸ μπροστὰ στὸν τοπάρχη Δημήτριο καὶ προσποιούμενος ὅτι θέλει νὰ θυσιάση στὰ εἴδωλα, ἀφοῦ προσευχήθηκε ἔγινε μεγάλος σεισμός, ποὺ τὰ συνέτριψε. Βλέποντας πολλοὶ ἄνθρωποι τὸ θαῦμα αὐτὸ προσελκύστηκαν στὴν πίστη. Ἡ δὲ γυναίκα τοῦ Δημητρίου εὑρισκομένη μέσα στὸν ναὸ μαζὶ μὲ τὸν γιὸ της διαφυλάχθηκε ζωντανή, ἀφοῦ παραχώθηκαν μέσα στὸ χῶμα. Ὁ Δημήτριος μὴ γνωρίζοντας ὅτι οἱ οἰκεῖοι του ζοῦσαν, ἔκλεισε τὸν ἅγιο στὴν φυλακὴ μὲ σκοπὸ νὰ τὸν βασανίσει. Τὴν ἑπομένη, ὅταν ἔμαθε ὅτι οἱ οἰκεῖοι του ἦσαν ζωντανοὶ καὶ ἐπικαλοῦντο τὸν Κορνήλιο, πηγαίνει στὴν φυλακή, ὅπου τὸν εὑρίσκει ἐλεύθερο ἀπὸ τὰ δεσμὰ νὰ ὑμνῆ τὸν Θεό. Ἔτσι ὁ ἅγιος, ἀφοῦ παρέδωσε ὑγιεῖς στὸ Δημήτριο τοὺς συγγενεῖς του, τοὺς κατήχησε καὶ τοὺς βάπτισε μαζὶ μὲ ὅλους τούς κατοίκους τῆς πόλεως. Κατηχώντας καὶ βαπτίζοντας ὁ ἅγιος Κορνήλιος πέρασε τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του καὶ σὲ βαθὺ γῆρας ἐξεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο.

Previous Article

Η Ελλάδα αποκτά 18 Rafale από τη Γαλλία

Next Article

Ὁ Ἁγιασμός πού κάνει θαύματα, δέν θά δοθεῖ στά παιδιά γιά νά προφυλάξουν, τάχα, τήν ὑγεία

Διαβάστε ακόμα