14 Ἰανουαρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἑβρ. ια’ 8-14

   8 Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἔμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. 9 Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· 10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. 11 Πίστει καὶ αὐτὴ Σάῤῥα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβε καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 12 διὸ καὶ ἀφ᾿ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος. 13 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόῤῥωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Μτθ. ιβ 15-21

   15 Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν· καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 16 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν ποιήσωσιν αὐτόν, 17 πως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 18 ἰδοὺ ὁ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ· 19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνήν αὐτοῦ. 20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν· 21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΑΒΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

     Στίς 14 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τη μνήμη τῶν τριάκοντα καί ὀκτώ Ἀββάδων, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν σέ σπηλιές καί καλύβες τοῦ ὄρους Σινᾶ. Ἡ ζωή τους ἦταν ἀσκητική. Ὁ ἕνας προσέφερε στόν ἄλλο ὅ,τι εἶχε ἀνάγκη καί ἀπό κοινοῦ συμμετεῖχαν κάθε Κυριακή στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Τήν ἥσυχη ζωή τους ὅμως διετάραξαν τά στίφη τῶν βαρβάρων. Ὁ Συναξαριστής ἀναφέρει σχετικά: «Στίφη βαρβάρων, οἱ ὁποῖοι ἐλυσσοῦσαν κατά τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, ἐφάνησαν εἰς τάς κατοικίας τῶν χριστιανῶν ἀναχωρητῶν. Εἰς τήν ἐμφάνισιν ταύτην οἱ ἅγιοι ἐταράχθησαν κατ᾽ ἀρχάς· συνῆλθαν ὅμως παρευθύς, καί ἐνώπιον τῆς σφαγῆς καί τοῦ θανάτου ἔδειξαν θαυμαστήν ἀνδρείαν καί ἀφοβίαν. Ἄοπλοι, οὔτε εἰς τάς ἐξευτελιστικάς παρακλήσεις ὑπέκυψαν, οὔτε θρήνους ἔβαλαν, οὔτε τήν πίστιν ἠρνήθη κανένας των. Οἱ βάρβαροι τούς ἔσφαζαν μέσα εἰς τάς καλύβας των ἤ εἰς τούς κήπους των, καί αὐτοί ἀπέθνησκαν προσευχόμενοι ἤ ψάλλοντες ὕμνους, δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρός τόν Θεόν».
Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.


ς ἁγιόλεκτος τοῦ Λόγου χορεία, ἐν τῷ Σινᾷ καί Ραϊθῷ οἱ Ἀββάδες, ἀγγελικῶς ήρίστευσαν ἀγῶσιν ἱεροῖς ἱδρῶσι γάρ ἀσκήσεως, τῶν αἱμάτων τούς ὄμβρους, μυστικῶς κεράσαντες, χαρισμάτων κρατῆρα, πνευματικῶς προτίθενται ἡμῖν, ἐξ οὗ τρυφῶντες, αὐτούς μακαρίσωμεν.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις πανοσία παρεμβολή, Ραϊθώ πολῖται, καί Σιναίου οἱ οἰκισταί· χαίρεται οἱ πόνοις ἀθλητικοῖς στεφθέντες, βαρβαρικῆς μανίας θύματα ἄμωμα.

Previous Article

15 Ἰανουαρίου

Next Article

13 Ἰανουαρίου