16 Μαρτίου

Share:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Μεγάλου Ἀποδείπνου)

Μτθ. ς΄ 1-13

      1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 5 Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 7 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 9 οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· 11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· 13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ο ΕΝ ΠΑΤΜῼ

     Στίς 16 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ. Ὁ Ἅγιος Χριστόδουλος γεννήθηκε περὶ τὸ 1020 στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Οἱ γονεῖς του ἦσαν εὐγενεῖς, πλούσιοι καὶ εὐσεβεῖς. Τὸν πατέρα του τὸν ἔλεγαν Θεόδωρο καὶ τὴν μητέρα του Ἄννα. Τὸ βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Ἰωάννης καὶ εἶχε ἰδιαίτερα χαρίσματα καὶ ἀρετές. Οἱ γονεῖς του, γιὰ νὰ τὸν κάνουν νὰ στραφῆ στὰ γήϊνα τὸν ἀρραβώνιασαν σὲ μικρὴ ἡλικία, ὁ Ἰωάννης ὅμως ποθώντας νὰ ἀποκτήση τὰ αἰώνια ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ ὁδηγήθηκε σὲ μοναστήρι στὸ ὄρος Ὄλυμπος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου κατὰ τὴν κουρὰ του ἔλαβε τὸ ὄνομα Χριστόδουλος. Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ ἐναρέτου γέροντός του ἔφυγε γιὰ τὴν Ρώμη καὶ κατόπιν γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Λόγῳ ὅμως τῶν Ἀγαρηνῶν, ποὺ λεηλατοῦσαν τὰ μοναστήρια ἐπῆγε στὸ ὄρος Λάτρος τῆς Μιλήτου, ὅπου καὶ συνέχισε τοὺς ἀσκητικούς του ἀγῶνες. Ἔτσι ὁ Πατριάρχης Κοσμᾶς Α΄ πιεζόμενος ἀπὸ τοὺς ἀσκητὲς τῆς περιοχῆς τὸν ἀναδεικνύει ἀρχιμανδρίτη ὅλου τοῦ ὄρους. Ὁ ἅγιος Χριστόδουλος θαυμαζόταν ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἀρετὴ τῆς γλυκύτητας τοῦ λόγου του. Ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ πάλι λόγῳ τῶν Μωαμεθανῶν ἀναγκάζεται νὰ φύγη καὶ νὰ πάη στὴν Κῶ. Ποθώντας περισσότερη ἡσυχία ὁδηγήθηκε στὴ νῆσο Πάτμο, ὅπου ἐκείνη τὴν περίοδο ἦταν τελείως ἔρημη. Γοητευμένος ἀπὸ τὴν ἡσυχία τῆς Πάτμου ζητᾶ ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Κομνηνὸ νὰ τοῦ δωριθῆ. Ὁ αὐτοκράτορας δωρίζει τὴν νῆσο ἐπικυρώνοντάς την μὲ χρυσόβουλο καὶ ταυτόχρονα τοῦ δίνει νομίσματα, γιὰ νὰ κτίση μοναστήρι. Καὶ πάλι λόγῳ τῶν Ἀγαρηνῶν ἀναγκάζεται νὰ φύγη καὶ καταλήγει στὴν ἀκίνδυνο Εὔβοια, ὅπου καὶ ἐκεῖ ἡ ἀρετὴ του ἔλαμψε καὶ πολλοὺς ἀνθρώπους ὁδήγησε στὸν Κύριο. Στὶς 16 Μαρτίου τοῦ 1101 ὁ Ἅγιος Χριστόδουλος παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸ Θεό, ἀφοῦ ἄφησε παρακαταθήκη στὴν ἀδελφότητα νὰ γυρίσουν στὴ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Πάτμου παίρνοντας τὸ Ἅγιο λείψανό του καὶ ἀφήνοντας Κανονισμὸ μὲ τὸν τρόπο, ποὺ θὰ πρέπει νὰ πολιτεύονται οἱ ἀδελφοί.

Ἀπολυτίκιον (Τῆς ἐρήμου πολίτης)

Tῆς Νικαίας τὸν γόνον καὶ τῆς Πάτμου τὸ καύχημα καὶ τῶν μοναζόντων τὸ κλέος θεοφόρον Χριστόδουλον τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις ἀδελφοί, τὸ σκῆνος προσπτυσσόμενοι αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν τὴν ἴασιν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων κράζοντες. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Previous Article

Πρὸς ΡΙΚ-Ὄχι, δὲν ἀγαπῶ τὸν διάβολον

Next Article

COVID-19: Εγγυάται ο εμβολιασμός τη θεμελιώδη αρχή του Ιπποκράτη περί “ωφελέειν ή μη βλάπτειν”;

Διαβάστε ακόμα