17 Ὀκτωβρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Α’ Κορ. α’ 12-20

Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Λκ. ς’ 1-10

Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν σπορίμων· καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιον ψώχοντες ταῖς χερσί. τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς· τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν τοῖς σάββασι; καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ ἐποίησε Δαυΐδ ὁπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ὄντες; ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβε καὶ ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. Ἐγένετο δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν· καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά. παρετήρουν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύσει, ἵνα εὕρωσι κατηγορίαν αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα· ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς· ἐπερωτήσω ὑμᾶς τί ἔξεστι τοῖς σάββασιν, ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν αὐτῷ· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. ὁ δὲ ἐποίησε, καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡς ἡ ἄλλη.

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΩΣΗΕ

Στίς 17 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ὠσηέ. Ὁ προφήτης Ὠσηέ καταγόταν ἀπό τό βόρειο βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ καί ἔδρασε σέ αὐτό τά τελευταῖα χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Ἰεροβοάμ μέχρι τήν καταστροφή τοῦ βασιλείου τό 722 π.Χ. Ἐκ γένους ἀνῆκε στά ἀνώτερα κοινωνικά στρώματα καί δέν ἦταν ἄμοιρος μορφώσεως καί παιδείας. Τήν περίοδο ἐκείνη στό βόρειο βασίλειο ἐπικρατοῦσε κοινωνική ἀνισότητα καί ἠθική κατάπτωση στόν λαό. Ὁ προφήτης νυμφεύθηκε κατ΄ ἐντολή τοῦ Θεοῦ μία γυναίκα, μέ τήν ὁποία ἀπόκτησε τρία παιδιά καί ἡ ὁποία στήν συνέχεια τόν ἐγκατέλειψε. Ἐξ αἰτίας ὅμως τῆς ἀγάπης του πρός αὐτήν, κατά διαταγή τοῦ Θεοῦ τήν συγχώρεσε καί τήν δέχτηκε καί πάλι στό σπίτι του. Στό προφητικό βιβλίο τοῦ Ὠσηέ, τό προσωπικό οἰκογενειακό του δρᾶμα τοῦ δείχνει τόν τρόπο να ἑρμηνεύσει τίς σχέσεις τοῦ Θεοῦ μέ τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ. Ἔτσι ὅπως ἡ σύζυγός του παρά τήν μεγάλη ἀγάπη πού τῆς δείχνει τόν ἐγκαταλείπει, γιά νά ἐξασφαλίση καλύτερη καί πιό ἄνετη ζωή ἔτσι καί ὁ Ἰσραήλ παρά τήν ἀγάπη πού τοῦ ἔδειξε ὁ Θεός τόν ἐγκαταλείπει βρίσκοντας πνευματική πλήρωση στήν εἰδωλολατρία. Παρ΄ ὅλα αὐτά ὁ Θεός ἐξακολουθεῖ νὰ ἀγαπᾶ τόν Ἰσραήλ καί μετά τήν δοκιμασία καί τήν καταστροφή του θά ἀκολουθήσει ἡ ἀποκατάστασή του.

Previous Article

Διαγνωστική ἀ(να)κρίβεια τῶν Τέστ γιά COVID-19

Next Article

Ο ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Η “ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ” ΤΟΥ ΟΗΕ

Διαβάστε ακόμα