20 Σεπτεμβρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Γαλ. β’ 16-20

Εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Μρ. η’ 34 – θ’ 1

 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς͵ ὃστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν͵ ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ΄ ἂν ἀπολέσει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον κερδῆσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῆ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ͵ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στίς 20 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Εὐσταθίου μετὰ τῆς συνοδείας του. Ὁ ἅγιος Εὐστάθιος ἦταν σπουδαῖος στρατηλάτης καὶ ἔζησε τὴν περίοδο τοῦ αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ καὶ ἐνῶ ἦταν εἰδωλολάτρης ἦταν πολὺ εὐλαβὴς καὶ ἀγαθὸς στὴν προαίρεση, γι᾽ αὐτὸ ἀξιώθηκε νὰ λάβη τὸ κάλεσμα τῆς πίστεως μὲ θεία παρέμβαση. Μία φορά ἐνῶ κυνηγοῦσε ἕνα ἐλάφι βλέπει ἀνάμεσα στὰ κέρατά του τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ τὸν Κύριο νὰ τοῦ λέγη «τί μὲ διώκεις; ἐγὼ εἶμαι ὁ Χριστός». Κατόπιν βαπτίζεται αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του καὶ παίρνουν τὰ ὀνόματα Εὐστάθιος, Θεοπίστη, Ἀγάπιος καὶ Θεόπιστος. Ἀπὸ δαιμονικὸ πειρασμό, ὅμως, στερήθηκε τὴν περιουσία του, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκογένειά του καὶ κατέληξε νὰ δουλεύη ὡς ἐργάτης γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ὑποφέροντας ὅμως μὲ γενναιότητα τὸ γεγονὸς καὶ δοξάζοντας τὸν Θεό. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ βάρβαροι εἶχαν γίνει ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν αὐτοκρατορία ὁ αὐτοκράτορας ἐνθυμήθηκε τὸν γενναῖο Εὐστάθιο καὶ μετὰ ἀπὸ μεγάλη ἔρευνα ἀνακαλύφθηκε καὶ ἀναβιβάσθηκε ξανὰ στὸ προηγούμενο ἀξίωμά του. Ἔτσι στάλθηκε ἐναντίον τῶν βαρβάρων, τούς ὁποίους ἐνίκησε κατὰ κράτος καὶ γυρνώντας στὴν Ρώμη κατὰ θεία οἰκονομία εὑρῆκε τὴν οἰκογένειά του. Φθάνοντας στὴν Ρώμη διατάχθηκε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀν δριανὸ νὰ θυσιάση στὰ εἴδωλα, σὲ ἔνδειξη εὐχαριστίας γιὰ τὴν νίκη. Ὁ ἅγιος ἀρνήθηκε καὶ μάλιστα ὑπέδειξε στὸν αὐτοκράτορα ὅτι ἡ νίκη του ὀφειλόταν στὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ὁδηγήθηκε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του σὲ φρικτὰ βασανιστήρια, ὅπου στὸ τέλος οἱ ἁγίες ψυχὲς τους παραδόθηκαν στὰ χέρια τοῦ Κυρίου.

Previous Article

Ενοχλήθηκαν από την τοποθέτηση του Σταυρού οι Τούρκοι!

Next Article

Αρχιεπίσκοπος Μπογιάρσκ Θεοδόσιος: «Για τη θεραπεία του σχίσματος στην Ουκρανία δε χρειάζεται αυτοκεφαλία, αλλά μετάνοια»

Διαβάστε ακόμα