21 Δεκεμβρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἑβρ. γ΄ 5-11, 17-19

     5 Μωϋσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων, εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων ,6 Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάνπερ τὴν παῤῥησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. 7 Διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 9 οὗ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με, καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσαράκοντα ἔτη· 10 διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπον· ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου· 11 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου·
17 τίσι δὲ προσώχθισε τεσσαράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; 18 τίσι δὲ ὤμοσε μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασι; 19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾿ ἀπιστίαν.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Μρ. θ΄ 42 – ι΄1

     42 Ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται λίθος μυλικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 43 καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλὸν σοί ἐστι κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, 44 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 45 καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλὸν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, 46 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 47 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλὸν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, 48 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 49 πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται. 50 καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.
ι΄1 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Η ΑΓΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ

     Στίς 21 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν ἁγία Ἰουλιανή. Ἡ ἁγία Ἰουλιανὴ καταγόταν ἀπὸ τὴν Νικομήδεια, ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μαξιμιανοῦ καὶ ἦταν κόρη πλουσίων γονέων, οἱ ὁποῖοι τὴν εἶχαν ἀρραβωνιάσει μὲ ἕνα Συγκλητικό, τὸν Ἐλεύσιο. Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ γάμου ἡ ἁγία Ἰουλιανὴ ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Ἐλεύσιο νὰ ἀσπασθῆ τὴν πίστη τῶν χριστιανῶν διαφορετικὰ δὲν θὰ καταδεχόταν νὰ τὸν παντρευθῆ. Ὁ Ἐλεύσιος ὅμως ἀρνήθηκε καὶ τὸ ἀνέφερε στὸν πατέρα της, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν κατάφερε νὰ τὴν μεταπείση νὰ ἀρνηθῆ τὴν πίστη της στὸν Χριστὸ καί γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ παραδόθηκε ἀπὸ τὸν ἀρραβωνιαστικό της στὸν ἔπαρχο, γιὰ νὰ τιμωρηθῆ. Ἡ ἁγία Ἰουλιανὴ ὁδηγήθηκε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια καὶ κατόπιν ρίχτηκε στὴν φυλακή. Εὑρισκόμενη ἡ ἁγία στὴν φυλακὴ καὶ προσευχόμενη, τῆς φανερώθηκε μέ σχήμα ἀγγέλου ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος τὴν παρακινοῦσε νὰ θυσιάση στὰ εἴδωλα, γιὰ νὰ ἀποφύγη τὰ βασανιστήρια. Ἐπειδὴ ὅμως ἔμεινε ἀμετακίνητη στὴν πίστη της, βάλλεται σὲ ἀναμμένο καμίνι, ἀλλὰ καὶ πάλι ἔμεινε ἀβλαβὴς μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἐξαἰτίας αὐτοῦ τοῦ θαύματος πεντακόσιοι ἄνδρες καὶ ἑκατὸν τριάντα γυναῖκες ἐπίστευσαν στὸν Χριστὸ καὶ ὁδηγήθηκαν στὸ μαρτύριο. Κατόπιν ἡ ἁγία Ἰουλιανὴ βάλλεται σὲ πυρωμένο λέβητα, ὁ ὁποῖος ἔγινε γιὰ αὐτὴν ἀφορμὴ λουτροῦ, γιὰ δὲ τοὺς παρευρισκόμενους εἰδωλολάτρες αἰτία καταστροφῆς τους, ὅταν ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ λέβητα. Ἐπειδὴ ἡ ἁγία ἔμεινε ἀβλαβὴς ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ βασανιστήρια, ἀποκεφαλίσθηκε καὶ ἔτσι ἔλαβε τὸ ἀμάραντο στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ὅταν εἶχε ἀρραβωνιασθεῖ ἡ ἁγία Ἰουλιανὴ ἦταν δέκα ἕξι χρονῶν, ὅταν δὲ νυμφεύθηκε τὸν Κύριο διὰ τοῦ μαρτυρίου ἦταν δέκα ὀκτώ.

Previous Article

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΑ

Next Article

Ἡ Ἑλλὰς κατακρημνίζεται! Συνένοχος ἡ Ἱεραρχία!

Διαβάστε ακόμα