21 Φεβρουαρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15

     10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐῤῥύσατο ὁ Κύριος. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· 13 πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Λκ. ιη΄ 10-14

     10 Ἂνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

     Στίς 21 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας. Ὁ ἅγιος Εὐστάθιος ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου καί σύμφωνα μέ τόν Ἱερώνυμο καταγόταν ἀπό τήν Σίδη τῆς Παμφυλίας. Μάλιστα ἦταν διδάσκαλος τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἡ δέ σοφία τοῦ λόγου του ἦταν γνωστή σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Ὁ ἅγιος Εὐστάθιος πῆρε μέρος στήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο, τό 325 στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ὑπερασπίζοντας τά εὐσεβῆ δόγματα τῆς πίστεως καί ἐλέγχοντας τόν δυσσεβῆ Ἄρειο, ὁ ὁποῖος κήρυττε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι κτίσμα τοῦ Πατρός καί ὅτι εἶναι ἄλλης οὐσίας καί μικρότερης τιμῆς καί ἀξίας τοῦ Πατρός του. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος μᾶς ἀναφέρει ὅτι ὁ ἅγιος Εὐστάθιος διαβλήθηκε στόν αὐτοκράτορα καί ὅτι σέ σύνοδο πού συγκροτήθηκε περί τό 318 στήν Ἀντιόχεια καθαιρέθηκε, ἀφοῦ συκοφαντήθηκε ἀπό ἀνήθικη γυναίκα, ἡ ὁποία εἶχε δωροδοκηθεῖ, ὅτι εἶχε συνάψει ἀνήθικες σχέσεις μαζί της καί μάλιστα ὅτι εἶχαν ἀποκτήσει παιδί. Κατόπιν οἱ αἱρετικοί ἔπεισαν τόν αὐτοκράτορα νά τόν ἐξορίσει καί ἔτσι ὁ ἅγιος Εὐστάθιος ὁδηγήθηκε στούς Φιλίππους, ὅπου καί παρέδωσε τό πνεῦμα του. Τό 477 ἐπί Ζήνωνος ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του στήν Ἀντιόχεια. Ὁ ἱστορικός ἀναφέρει ὅτι ἦταν τόση ἡ χαρά καί τό μέγεθος τοῦ πλήθους, πού ἕως δεκαοκτώ μίλια ἐβγῆκε, γιά νά προϋπαντήσει τό σκήνωμα τοῦ ἁγίου Εὐσταθίου μέ ὕμνους καί θυμιάματα. Λέγεται ὅτι ἡ γυναίκα πού τόν συκοφάντησε ἔπεσε σέ βαρειά ἀσθένεια, ὅμως ὁμολόγησε τελικά τήν ἀλήθεια καί ἐφανέρωσε τά ὀνόματα τῶν ἀρειανῶν ἀρχιερέων, πού τήν ἔπεισαν νά συκοφαντήσει τόν ἅγιο Εὐστάθιο.

Ἀπολυτίκιον

Θείας ἔμπλεως σοφίας πέλων, ὁμοούσιον Πατρὶ τὸν Λόγον ἐν τῇ συνόδῳ τῇ πρώτῃ ἐκήρυξας, καὶ διωγμοῖς ὁμιλήσας καὶ θλίψεσιν δόξης ἀρρήτου μετέσχες, Εὐστάθιε. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Previous Article

ROXANNE: Η νέα υπερσύγχρονη τεχνολογία παρακολούθησης του διαδικτύου!

Next Article

Εγκύκλιος Τριωδίου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Διαβάστε ακόμα