21 Ἀπριλίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

     Ἡ Ἁγία Ἀλεξάνδρα ἤ Αλεξανδρία ἦταν σύζυγος τοῦ Διοκλητιανοῦ. Παρίστατο στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί εἶδε ὅτι παρόλο πού χτύπησαν τόν ἅγιο στήν κοιλιά μέ ἀκόντιο, δέν ἔπαθε τίποτα. Κατόπιν τόν ἔδεσαν σέ τροχό μέ κοφτερά σίδερα, ἔτσι ὥστε τό σῶμα τοῦ μάρτυρος κόπηκε σέ πολλά κομμάτια, μετά ὅμως ἔγινε καί πάλι ὑγιής καί πῆγε στόν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος θυσίαζε στά εἴδωλα. Πολλοί ἀπό τούς παρισταμένους πίστεψαν στό Χριστό. Κάποιους ἀπό αὐτούς τούς ἀποκεφάλισαν, ἄλλους τούς φυλάκισαν. Ἡ βασίλλισσα βλέποντας αὐτά τά ὑπερφυσικά θαύματα περιφρόνησε τήν δόξα τῆς βασιλείας καί ὁμολόγησε ὅτι πιστεύει στόν Χριστό, μπροστά στόν Διοκλητιανό, γι’ αὐτόν τόν λόγο φυλακίστηκε. Ὁ αὐτοκράτορας διέταξε νά ἀποκεφαλίσουν τόν Ἅγιο Γεώργιο καί τήν γυναίκα του, ἡ Ἀλεξάνδρα ὅμως προσευχήθηκε καί παρέδωσε τήν ψυχή της στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Τρεῖς ὑπηρέτες τῆς βασίλισσας εἶδαν ὅτι ἡ κυρία τους κατεφρόνησε τήν ἐπίγεια δόξα καί τά πλούτη καί πέθανε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Πίστεψαν λοιπόν καί οἱ ἴδιοι καί ἔλεγξαν τόν αὐτοκράτορα γιά τήν σκληρότητα καί τήν θηριωδία του, ἀφοῦ δέν λυπήθηκε οὔτε τήν ἴδια του τήν γυναίκα. Ὁ Διοκλητιανός ὀργίσθηκε καί τούς φυλάκισε, ἀργότερα ὁ ἕνας ἀποκεφαλίσθηκε καί οἱ ἄλλοι δύπο πέθαναν στήν φυλακή.

 

 

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης)

Τῷ Χριστῷ προσελθοῦσα Ἀλεξάνδρα πανεύφημε, διὰ τῶν μεγίστων θαυμάτων Γεωργίου τοῦ Μάρτυρος, κατέλιπες τιμὰς βασιλικάς, καὶ ὤφθης τῶν Μαρτύρων κοινωνός· μεθ’ ὧν πρέσβευε ἀπαύστως ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σὺν Ἁγίοις Ἀθληταῖς, λαμπρῶς σε ἀριθμήσαντι.

 

 

Μεγαλυνάριον

Αἴγλῃ λαμπρυνθεῖσα τῇ θεϊκῇ, σεμνὴ Ἀλεξάνδρα, ὡμολογήσας τὸν Χριστὸν, καὶ αὐτοῦ τῆς δόξης, συμμέτοχος ἐγένου, ὑπὲρ αὐτοῦ θανοῦσα, γνώμης στερρότητι.

Previous Article

22 Ἀπριλίου

Next Article

20 Ἀπριλίου