24 Σεπτεμβρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Β’ Τιμ. γ’ 10-15

Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχεία, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων μὲ ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σὲ σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Λκ. δ’ 16-22

Ἦλθεν ὁ Ἰησούς εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον· Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσαθαι τοὺς συντετριμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στίς 24 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τῆς πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπό τό Ἰκόνιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ μητέρα της ἦταν φανατική εἰδωλολάτρις, ἡ ὁποία ἀντέδρασε δυναμικά ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι ἡ θυγατέρα της ἔγινε χριστιανή καί ἀρνοῦνταν τό γάμο της μέ τόν Θάμυριν, μέ τόν ὁποῖον εἶχε ἀρραβωνιασθεῖ. Ἡ Θέκλα ὁδηγήθηκε στή χριστιανική πίστη ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἄκουγε μέ ἰδιαίτερη προσοχή τά κηρύγματά του. Ἡ ἁγία κατόπιν καταγγελιῶν ὁδηγήθηκε στό μαρτύριο καί συγκεκριμένα στήν πυρά. Ὅμως θαυματουργικῷ τῷ τρόπῳ διεσώθη καί ἀκολούθησε τή συνοδεία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Πῆγε στήν Ἀντιόχεια, στά Μύρα τῆς Λυκίας, στή Σελεύκεια, ὅπου πολλούς κατήχησε καί τούς προέτρεπε νά βαπτισθοῦν. ᾽Απέθανε σέ ἡλικία 90 ἐτῶν. Τό ἀπολυτίκιο τῆς Ἁγίας ἀναφέρει: « Τοῦ Παύλου συνέκδημος, ὡς καθαρά τήν ψυχήν, καί πρώταθλος πέφηνας, ἐν γυναιξίν εὐκλεῶς, Χριστόν ἀγαπήσασα· σύ γάρ τῆς εὐσεβείας, πτερωθεῖσα τῷ πόθῳ, ἤθλησας ὑπέρ φύσιν, Ἰσαπόστολε Θέκλα. Διό σε ὁ Πανοικτίρμων, νύμφην ἠγάγετο». Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

Previous Article

Σερβία: Οι κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας πρέπει να γίνονται σεβαστοί

Next Article

Αυτόφωρο για τους υποκινητές και τους αρνητές της μάσκας

Διαβάστε ακόμα