24 Φεβρουαρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

     6 Ὃτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, 8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, 9 διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15 τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Μτθ. ια΄ 2-15

     2 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 7 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10 οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν. 14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΡΙΣΤΗΣ

     Στίς 24 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπό τό Πάνορμο τῆς Σικελίας, ἔζησε στίς ἀρχές τοῦ 10ου αἰώνα, ἡ μητέρα του ἦταν αἰχμάλωτη ὀρθόδοξη χριστιανή καί ζοῦσαν στό παλάτι τοῦ τοπικοῦ μουσουλμάνου ἄρχοντα. Ὅταν ἔφθασε στήν ἡλικία τῶν δέκα τεσσάρων ἐτῶν ἡ μητέρα του τοῦ φανέρωσε ὅτι εἶναι χριστιανοί καί ὅτι ἡ πατρίδα τους εἶναι ἡ Καλαβρία καί τόν προέτρεψε νά πάη ἐκεῖ γιά νά βαπτισθῆ. Τοῦ παρέδωσε μάλιστα ἕνα τίμιο Σταυρό, πού εἶχε γιά προστασία. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ κατάφερε νά διαφύγη ἀπό τούς Σαρακηνούς, ὁδηγήθηκε στήν ἀκτή τοῦ Στύλου, στήν Καλαβρία, ὅπου βαπτίσθηκε ἀπό ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἰωάννης. Κατόπιν ἔχοντας πόθο νά ἀφιερωθῆ στόν Χριστό ἔγινε μοναχός, ὅπου ἐπιδόθηκε στήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν καί ὁ Κύριος τόν ἀξίωσε νά θαυματουργῆ. Κάποτε βρισκόμενος στά χωράφια, ἐποχή θερισμοῦ καί ἐνῶ ἦταν μεσημέρι ἔπεσε μία δυνατή μπόρα καί ἐνῶ ὅλοι οἱ χωρικοί ἔφυγαν, ὁ ἅγιος παρέμεινε στόν κάμπο προσευχόμενος. Μόλις σταμάτησε ἡ βροχή καί γύρισαν οἱ χωρικοί βρῆκαν τά στάχια θερισμένα, στεγνά καί δεμένα σέ δεμάτια, γιά αὐτό καί ὀνομάσθηκε θεριστής. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης προεῖδε τήν κοίμησή του καί ἀναπαύθηκε ἐν εἰρήνῃ, τό δέ τίμιο λείψανό του ἔγινε πηγή θαυμάτων. Ἀργότερα οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί ἀνείγηραν μεγαλοπρεπῆ Ναό ἀφιερωμένο πρός τιμή του. Ὅμως, ὅταν ἡ περιοχή ἐκλατινίσθηκε, οἱ μοναχοί μετέφεραν τό λείψανό του στόν Στύλο, ὅπου σώζεται μέχρι σήμερα.

Ἀπολυτίκιον

Τὴν λαμπράν κατέλειψας νῆσον Σικελῶν, ἐπαρχίαν ὄλβιον πατρός, καὶ ταῖς μητρὸς πιστῆς παραινέσεσι, τὴν Καλαβρίαν δὲ ἁγίαν κατέλαβες, Ἰωάννη Πάτερ ἡμῶν, διὸ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει τὸν Κύριον.

Previous Article

Aντιτουρκικό τόξο από την Γαλλία εως την Ινδία

Next Article

Στις προσευχές μου προτεραιότητα θα έχει το πολυβασανισμένο Κοσσυφοπέδιο

Διαβάστε ακόμα