27.000.000 Ρῶσοι νεκροὶ ἔσωσαν τὴν Εὐρώπην

Share:

Τὴν Ἱστορία τὴν κτίζουν οἱ ἄνθρωποι καὶ τὴν γκρεμίζουν δυστυχῶς οἱ μισάνθρωποι καὶ Ἀνιστόρητοι. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγκαλιάζει ὅμως τὴν Ἱστορία, αὐτή σοῦ μιλάει ἀπὸ μόνη της καὶ σοῦ δείχνει τὸν σωστὸ δρόμο.

Πρόσφατα ἰσχυρίζονται διαρκῶς καὶ ψευδέστατα ὅτι εἶναι «ὁ Πόλεμος τοῦ Πούτιν», ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι τώρα εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς Ἱστορίας ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς ἀθλιότητες καὶ καταπιέσεις τῶν Λαῶν, τῶν πολέμων καὶ τὰ ἑκατομμύρια θανάτων, συμπεριλαμβανομένων ἀμάχων καὶ παιδιῶν ποὺ συμβαίνουν ἐπὶ δεκαετίες εἰς τὸν Πλανήτη.

Ὅταν τὴν 1.Σεπτ.1939 ἡ Ναζιστικὴ Γερμανία εἰσέβαλε καὶ ὑπέταξε τὸ ἥμισυ τῆς  Πολωνίας, κατόπιν Συμφωνίας τοῦ Χίτλερ μὲ τὸν Στάλιν γιὰ τὴν Διπλῆ Διχοτόμηση τῆς Πολωνίας(23.08.39, Ribbentrop/Molotow)  εὐθὺς ἀμέσως «διαδόθηκε καὶ ἐπικράτησε ἡ πληροφορία», ὅτι ὁ Χίτλερ καὶ οἱ Ναζιστὲς ἐκτέλεσαν μεταξὺ 3.04.-11.05.1940 εἰς τὸ Katyn,  14.700 συλληφθέντες Πολωνοὺς Ἀξιωματικοὺς καὶ 11.000 ἀντιφρονοῦντες Ἀντιναζιστὲς/Ἀντιφασίστες (σύνολο:25.700). Μέχρις τὸν Ἀπρίλιο (14.04.43) ἐπικρατοῦσε ἡ πληροφορία/ἄποψη, ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἦσαν ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν δολοφονία τῶν Πολωνῶν Ἀξιωματικῶν καὶ Ἀντιφρονούντων Πολωνῶν εἰς τὸ Κατίν. Καίτοι λίγο πρὶν ὑπῆρχαν ἀμυδρὲς πληροφορίες, ὅταν οἱ Γερμανοὶ ἤδη ἀπὸ τὸ 1942 εἰς τὸ Δάσος Κατὶν ἀνακάλυψαν τοὺς πρώτους ὁμαδικοὺς τάφους τῶν ἐκτελεσθέντων. Ἡ ὑπόθεση ἄρχισε τότε νὰ παίρνει μεγάλες διαστάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν 14.04.1943 ὁ Ὑπουργὸς Προπαγάνδας τοῦ 3ου Reich Joseph Goebbels νὰ χρησιμοποιήσει αὐτὴ τὴν «ἀποκάλυψη» γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας καὶ ἔτσι μὲ αὐτὴν νὰ ἐνθαρρύνει μετὰ τοὺς Γερμανοὺς Εἰσβολεῖς εἰς τὸν πόλεμο κατὰ τῶν ἀμυνόμενων Ρώσων. Δηλαδὴ μέχρις τὸ 1942 δὲν ἀπέδιδαν οἱ Γερμανοὶ ἰδιαίτερη σημασία στὸ τί συνέβη εἰς τὸ Κατίν, διότι ὁ Στάλιν καὶ ὁ Χίτλερ ἦσαν Συνεργοὶ-Σύμμαχοι γιὰ τὴν Διχοτόμηση τῆς Πολωνίας. Μία Πολωνία ἡ ὁποία ὅμως  πλήρωσε ἐπίσης βαρύτατο τίμημα!

Ἐν συνεχείᾳ τὴν 22.Ἰουνίου 1941 εἰσέβαλε ἡ Γερμανία καὶ εἰς τὴν Ρωσία. Περικύκλωσε μὲ τὶς δυνάμεις της τὸ Λένινγκραντ (Ἁγία Πετρούπολη), τὸ Στάλινγκραντ (Βόλγαγκραντ) καὶ τὴν Μόσχα., πολιορκίες πλέον τῶν 870 ἡμερῶν ἑκάστη, ἐν μέσῳ θερμοκρασιῶν μεῖον 40 βαθμούς. Ἡ πολιορκία μόνο αὐτῶν τῶν 3 πόλεων κόστισε πλέον τῶν 4.500.000 ψυχῶν, ἐνῶ οἱ μαχόμενοι ὑπερασπιστές, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄμαχοι καὶ τὰ παιδιὰ δὲν εἶχαν καμία τροφή, νερό, φάρμακα, νοσηλεία, ἀφοῦ εἶχαν καταφάγει ὅλα τὰ ποντίκια, γάτες, σκυλιά,  κ.λπ. Ἐνῶ παράλληλα εἰς τὴν Ρωσία εἶχαν ἰσοπεδωθεῖ ἑκατοντάδες πόλεις καὶ χιλιάδες χωριά.

Φρικαλεότητες, ἐγκλήματα πολέμου καὶ ἐθνοκαθάρσεις κατὰ τὸν 2ο Π.Π. συνέβησαν  καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ὅπως μεταξὺ τῶν ἄλλων π.χ. καὶ εἰς τὴν Πολωνία, Λιθουανία καὶ τὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία δὲν ἦταν ἀκόμη ἀνεξάρτητο Κράτος. Τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς χώρας ἀνῆκε εἰς τὴν Ρωσία καὶ ἕνα μικρότερο εἰς τὴν Αὐστροουγγαρία. Ὁ Οὐκρανὸς Ναζὶ καὶ συνεργάτης αὐτῶν Μίκολα Λέμπεντ, ἐξόντωνε μὲ σαδισμὸ τὰ δεκάδες χιλιάδες θύματά του.

Οἱ ἀπώλειες τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἀνθρωπότητας κατὰ τοῦ Ναζισμοῦ ἦσαν πάνω ἀπὸ 27.000.000 Ρώσους, ἐκ τῶν ὁποίων 14.000.000 ἄμαχοi καὶ παιδιά. Οἱ ἀπώλειες ἀντιθέτως  τῶν ΗΠΑ εἰς τὴν χώρα τους ἦσαν Μηδὲν(0), ἐνῶ εἰς τὴν Εὐρώπη μόλις 5.000 Ἀμερικανοί Στρατιῶτες, τῆς Βρετανίας μόλις 2.000.

Αὐτὴ τὴν Ρωσία θέλετε/θέλουμε νὰ καταστρέψετε/ψουμε; Εἶστε δηλαδὴ μὲ τὸ μέρος τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ ΝΑΤΟ κρατοῦν ἐπὶ δεκαετίες χειραποδαραδεμένη καὶ σὲ ὁμηρία καὶ τὴν Εὐρώπη, καὶ στρέφουν ἔτσι καὶ τὴν Ε.Ε. ἐναντίον τῆς Ρωσίας;

Τὴν 7 Δεκ.1970 ὁ Καγκελλάριος τῆς Γερμανίας Willy Brandt (SPD) γονάτισε εἰς τὸ Μνημεῖο τῶν ἐκτελεσθέντων καὶ ὅλων τῶν Θυμάτων  κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του εἰς τὴν Βαρσοβία, τιμήθηκε μὲ τὸ Βραβεῖο Νόμπελ τῆς Εἰρήνης καὶ ὡς ἐμπνευστὴς τῆς Ost-Politik, μία γιὰ πρώτη φορὰ πολιτικὴ γιὰ τὴν συμφιλίωση τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ μὲ τὴν Ρωσία, ἡ ὁποία Ρωσία εἶναι χώρα Εὐρωπαϊκὴ καὶ ἀνήκει εἰς τὴν Εὐρώπη.

Ἐσεῖς γιατί εἶστε ἐνάντια σὲ μία τέτοια συμφιλίωση; Μήπως διότι εἶστε καὶ ἐσεῖς ἐνάντια εἰς τὴν Ἱστορία,  ἀνιστόρητοι καὶ μισάνθρωποι;

Γεώργιος Ἐμ.Δημητράκης

Previous Article

Το Ισλάμ χτύπησε στην Ισπανία… Μαροκινός σκότωσε σε εκκλησίες

Next Article

Ἡ πίστις εἰς τὸν Χριστὸν εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία σῴζει