29 Μαρτίου

Share:

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΑΧΗΣΙΟΣ

 

 

       Τήν 29η Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Ἰωνᾶ, Βαραχησίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἐννέα Μαρτύρων. Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Ἰωνᾶς καὶ Βαραχήσιος ἦσαν μοναχοί, Πέρσες στὴν καταγωγὴ καὶ ἔζησαν τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κάποια στιγμὴ ἄφησαν τὸ μοναστήρι, ὅπου μόναζαν, καὶ πῆγαν σὲ ἕνα χωριό, γιὰ νὰ ἐνθαρρύνουν τὴν πίστη ἐννέα φυλακισμένων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι κατάφεραν στὸ τέλος, μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου καὶ τὴν βοήθεια τῶν ἁγίων, νὰ λάβουν τοὺς στεφάνους τοῦ μαρτυρίου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συνελήφθησαν ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ ἐπειδὴ δὲν πείσθηκαν νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Κύριο ὁδηγήθηκαν σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Τὸν Ἰωνᾶ, ἀφοῦ τὸν ἔδεσαν κατὰ γῆς, τὸν ἐράβδισαν καὶ τὸν ἔσυραν σὲ ἀστέγαστο τόπο, ὅπου ἐπέρασε τὴν νύκτα ταλαιπωρούμενος ἀπὸ τὸ κρύο καὶ τὸν παγετὸ, ἔχοντας τὸ σῶμα του καταπληγωμένο. Στὸν δὲ Βαραχήσιο, ἀφοῦ τοῦ ἔβαλαν κάτω ἀπὸ τὶς μασχάλες του πυρωμένους χάλκινους βώλους, μετὰ ἔχυσαν βρασμένο μόλυβδο μέσα στὰ βλέφαρα, στὴν μύτη καὶ στὸν λάρυγγά του, μαρτύριο τὸ ὁποῖο ἐπανέλαβαν καὶ στὸν Ἰωνᾶ. Ἔπειτα ἔκοψαν τὰ δάκτυλα τοῦ σώματός καὶ τὴν γλώσσα τοῦ Ἰωνᾶ καὶ τὸν ἔβαλαν μέσα σὲ ἕνα δοχεῖο μὲ πίσσα. Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ ὅμως ἔμεινε ἀβλαβὴς. Γι᾽ αὐτὸ ἀφοῦ τὸν ἔσφιξαν σὲ μία γαλεάγρα, τὸν ἔριξαν σὲ ἕνα πολὺ βαθὺ λάκκο, ὅπου ὁ μάρτυς τοῦ Θεοῦ ἔλαβε τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Τὸν δὲ Βαραχήσιο τὸν ἐκρέμασαν κατακέφαλα καὶ μετὰ τὸν ἔσυραν πάνω σὲ ἀγκάθια γυμνό. Κατόπιν τοῦ ἔμπηξαν μυτερὰ καλάμια σὲ ὅλο τὸ σῶμα καὶ τοῦ τὸ συνέτριψαν σὲ μία γαλεάγρα. Μετὰ τοῦ ἔριξαν βρασμένη πίσσα μέσα στὸν λάρυγγά του καὶ ἔτσι παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο.

 

 

Ἀπολυτίκιον (Ταχύ προκατάλαβε)

     Χορόν ἐννεάριθμον, πανευκλεῶν Ἀθλητών, καὶ λόγοις καὶ πράξεσι, πρὸς μαρτυρίου ὁδόν, λαμπρῶς ἐνισχύσατε· ὅθεν ἠγωνισμένοι, σὺν αὐτοῖς θεοφρόνως, ἅμα Βαραχησίῳ, Ἰωνᾶ θεοφόρε, πρεσβεύσατε τῷ Κυρίῳ, χάριν δοῦναι ἡμῖν καὶ ἔλεος.

Μεγαλυνάριον

   Στῖφος ἑνδεκάριθμον Ἀθλητῶν, ἐχθρῶν μυριάδας, ἐτροπώσαντο νοητῶν, ὧν τὰς ἀριστείας, αἰνοῦντες χαρμοσύνως, Χριστὸν τὸν ἀθλοθέτην, ὑπερδοξάσωμεν.

Previous Article

30 Μαρτίου

Next Article

28 Μαρτίου