30 Σεπτεμβρίου

Share:

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Γαλ. γ’ 23-δ’ 5

 

23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· 25 ᾿Ελθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 26 Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ· 27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. 28 οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

    γ΄ 1 Λέγω δέ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. 3 οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· 4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Λκ. ς’ 12-19

12 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ. 13 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε, 14 Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, 15 Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτήν, 16 Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης, 17 καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν, 18 καὶ οἱ ὀχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο· 19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾿ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

     Στίς 30 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου, ἐπισκόπου τῆς μεγάλης Ἀρμενίας. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἔζησε στούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ, ὁ πατέρας του ἦταν συγγενής τοῦ βασιλέα τῶν Ἀρμενίων, τόν ὁποῖο θανάτωσε παρακινούμενος ἀπό τούς Πέρσες. Ἔτσι ὅλη ἡ οἰκογένειά του θανατώθηκε ἐκτός ἀπό αὐτόν, πού φυγαδεύτηκε στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας· ἐκεῖ διδάχθηκε καί τά χριστιανικά γράμματα. Στήν Καισάρεια εἶχε καταφύγει καί ὁ Τηριδάτης γιός τοῦ βασιλέα τῆς Ἀρμενίας, πού ἐκδιώχθηκε ἀπό τούς Πέρσες, τόν ὁποῖο ὁ Γρηγόριος ὑπηρετοῦσε. Αὐτός ἄν καί ἀναπαυόταν ἀπό τόν Γρηγόριο τόν λυποῦσε πού ἦταν χριστιανός. Ὅταν ἀργότερα ἀποκαταστάθηκε στόν θρόνο ζήτησε ἀπό τόν Γρηγόριο νά τόν ἀκολουθήση, ἀφοῦ ἀρνηθεῖ τήν πίστη του. Ὁ Γρηγόριος ἀρνήθηκε, γιά αὐτό ὑποβλήθηκε σέ φρικτά βασανιστήρια. Τόν ἔδειραν ἄσπλαγχνα, τοῦ ἔσφιξαν τίς κνῆμες τόσο δυνατά πού ἔσταξε αἷμα ἀπό τά δάκτυλα τῶν ποδιῶν του. Τοῦ κάρφωσαν στίς πατοῦσες καρφιά καί τόν ὑποχρέωσαν νά τρέχη, τοῦ ἔσφιξαν τό κεφάλι καί τοῦ ἔβαλαν μέ μία σύριγγα ἀπό τήν μύτη βρομερά ὑγρά πού ἔφτασαν μέχρι τόν ἐγκέφαλο. Τοῦ ἔριξαν πολύ νερό μέσα στήν κοιλιά, τόν κατέσχισαν μέ σιδηρά νύχια, τοῦ πέρασαν περόνες στά γόνατα καί τόν κρέμασαν ἀπό αὐτές, τοῦ ἔχυσαν βρασμένο μολύβι στό σῶμα. Μετά τόν ἔριξαν μέσα σέ ἕνα λάκκο γεμάτο ἀπό βόρβορο καί θανατηφόρα φίδια, ὅπου διέμεινε δεκαπέντε χρόνια τρεφόμενος κρυφά. Τότε ὁ Τηριδάτης ἔχασε τά λογικά του σέ σημεῖο νά τρώγη τίς σάρκες του. Ἡ ἀδελφή του ἄκουσε σέ ὄνειρο φωνή πού τήν πρόσταζε νά ἐλευθερώση τόν Γρηγόριο, γιά νά ἰατρευθῆ ὁ ἀδελφός της. Ἔτσι ὁ Τηριδάτης ἰατρεύθηκε καί ὁ Γρηγόριος ἀφοῦ ἐλευθερώθηκε χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος, βάπτισε τούς Ἀρμενίους στόν Εὐφράτη ποταμό καί χειροτόνησε ἐπισκόπους καί ἱερεῖς. Ἀργότερα ἀφοῦ χειροτόνησε ἄλλον ἀρχιερέα ἀναχώρησε στά βουνά τῆς Ἀρμενίας, ὅπου ἡσύχαζε μέχρι πού κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ.

Ἀπολυτίκιον

Θείας πίστεως, τῇ γεωργίᾳ, ἐνεούργησας, βροτῶν καρδίας, κατασπείρας τὴν τοῦ Λόγου ἐπίγνωσιν· καὶ λαμπρυνθεὶς μαρτυρίου τοῖς στίγμασιν, ἱεραρχίᾳ Γρηγόριε ἔφανας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸνΘεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Μεγαλυνάριον

Γρήγορος τοῖς τρόποις ἀναδειχθείς, πρός θεογνωσίας διεγείρεις τόν φωτισμόν, τούς τῇ δυσσεβείᾳ ὑπνώττοντας ἀθλίως, Γρηγόριε παμμάκαρ ἀξιοθαύμαστε.

Previous Article

1 Ὀκτωβρίου

Next Article

29 Σεπτεμβρίου