31 Μαρτίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ

 

 

     Στίς 31 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀκακίου, ἐπισκόπου Μελιτινῆς τοῦ ὁμολογητοῦ. Ὁ ἅγιος Ἀκάκιος ἔζησε στούς χρόνους τοῦ βασιλέα Δεκίου καί ἐπειδή δίδασκε τήν πίστη στό Χριστό συνελήφθηκε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί ὁδηγήθηκε στόν ὕπατο Μαρκιανό. Ὅταν ρωτήθηκε ἀπό αὐτόν τί πιστεύει καί ποιόν Θεό προσκυνεῖ, ὁ ἅγιος Ἀκάκιος τοῦ μίλησε γιά τήν ἔνσαρκο οἰκονομία τοῦ Κυρίου, γιά τίς οὐράνιες, ἄυλες δυνάμεις, τά Χερουβίμ καί τά Σεραφίμ καί ὅτι οἱ θεοί τῶν Ἑλλήνων εἶναι ψεύτικοι. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ εἰδωλολάτρες, ἀφοῦ τόν βασάνισαν χωρίς οἴκτο, τόν φυλάκισαν. Κατόπιν ὁ Μαρκιανός ἔστειλε γράμμα στόν βασιλέα, ὅπου τοῦ ἐξιστοροῦσε τά περί τοῦ ἁγίου, αὐτός ὅμως τόν πρόσταξε νά ἐλευθερώση τόν ἅγιο Ἀκάκιο καί μάλιστα χωρίς νά τόν ὑποβάλη σέ τιμωρίες καί σέ ὕβρεις. Ἔτσι ὁ ἅγιος Ἀκάκιος περιφερόταν ἀπό τότε διδάσκοντας τήν πίστη στόν Χριστό καί νουθετώντας τούς ἀνθρώπους τόσο μέ τούς λόγους του ὅσο καί μέ τά σημάδια τῶν πληγῶν πού ἔφερε στό σῶμα του. Καί ἀφοῦ ὁδήγησε πολλούς στόν Κύριο μέ τήν διδασκαλία του καί τά θαύματα πού ἐπιτελοῦσε, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ.

Previous Article

1 Ἀπριλίου

Next Article

30 Μαρτίου