4 Ὀκτωβρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 Β’ Κορ. ς’ 16-ζ’ 1

 Τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Λκ. ς’ 31-36

Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΟΥΝ

Στίς 4 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀμμοὺν τοῦ Αἰγυπτίου. Ὁ ὅσιος Ἀμμοὺν καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο. Ὅταν ἔμεινε ὀρφανός ἀπό τούς γονεῖς του ὁ θεῖος του τόν ἐξανάγκασε νά νυμφευθῆ, ὅμως ὁ ὅσιος, ἐπειδή ἀγαποῦσε πολύ τόν Χριστό, συμφώνησε μέ τήν γυναίκα του νά φυλάξουν παρθενία. Ἐξοικονομοῦσε τά ἀναγκαῖα ὡς πρός τό ζεῖν, δουλεύοντας στούς κήπους, καλλιεργώντας ἕνα ἐκλεκτό χόρτο, τό ὁποῖο ὀνομαζόταν ὀποβαλσάμο, ὅμως ἡ ἐργασία του αὐτή τοῦ προκαλοῦσε πολύ κόπο. Μετά ἀπό δεκαοκτώ χρόνια ἀναχώρησε ἀπό τόν τόπο ἐκεῖνο καί πῆγε νά συναντήση τόν μέγα Ἀντώνιο, ὅπου καί παρέμεινε μαζί του. Προχώρησε δέ τόσο στήν ἀρετή, ὥστε ὁ μεγάλος ἅγιος τῆς ἐρήμου, ὁ μέγας Ἀντώνιος, τόν θαύμαζε γιά τήν ἐνάρετη βιοτή του. Ἔτσι ὁ ἅγιος Ἀμμοὺν ἔγινε γιά πολλούς ἀνθρώπους ὑπόδειγμα ἀρετῆς, τούς ὠφελοῦσε δέ ὄχι μόνον μέ τήν θαυμαστή ζωή του, ἀλλά τόν εἶχε ἀξιώσει ὁ Κύριος νά κάνη ἀκόμα καί θαύματα. Κατά τήν κοίμησή του ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά δῆ ὁ μέγας Ἀντώνιος τήν ψυχή τοῦ ἁγίου Ἀμμοὺν νά συνοδεύεται πρός τά οὐράνια σκηνώματα ἀπό ἁγίους Ἀγγέλους.

Previous Article

5 Ὀκτωβρίου

Next Article

3 Ὀκτωβρίου