500.000 € ζητεῖ ἡ νέα ἀδελφότης ἀπὸ τὴν παλαιὰν

Share:

Δυστυχῶς τοιαῦται δίκαι δίδουν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον τῆς παράνομης ἀδελφότητος ποὺ διώρησεν ὁ Πατριάρχης δὲν εἶναι πνευματικὸν ἀλλὰ καθαρὰ ὑλικὸν καὶ προκαλοῦν τὸ κοινὸν αἴσθημα. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα grtimes.gr τῆς 4ης Μαρτίου 2020:

«Ἀποζημίωση μισοῦ ἑκατομμυρίου εὐρὼ καλοῦνται νὰ καταβάλουν ὁ ἡγούμενος καὶ ἄλλοι μοναχοί (Υ.Γ. Ο.Τ.: δηλαδὴ ὁ κανονικός ἡγούμενος Μεθόδιος καὶ οἱ κανονικοὶ μοναχοί), μετὰ τὴν ἀγωγὴ μελῶν τῆς νόμιμης ἀδελφότητας (Υ.Γ. Ο.Τ.: δηλαδὴ ἡ μὴ κανονικὴ ἀδελφότητα, οἱ νεοεσφιγμενίτες Κατσουλιέρηδες) γιὰ τὴν παράνομη κατοχὴ τῆς ἀκίνητης καὶ κινητῆς περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους, ὅπως ἀποφάσισε τὸ πολιτικὸ τμῆμα τοῦ Ἐφετείου Θεσσαλονίκης.

Οἱ συνολικὰ 52 ἐναγόμενοι ὑπέβαλαν αἴτηση ἀναίρεσης στὸν Ἄρειο Πάγο κατὰ τῆς παραπάνω δικαστικῆς ἀπόφασης, προβάλλοντας, μεταξὺ ἄλλων, τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὡς μοναχοὶ ἔχουν δικαίωμα παραμονῆς στοὺς χώρους τοῦ μοναστηριοῦ. Ἐπικαλοῦνται συνολικὰ 9 λόγους ἀναίρεσης.

Τὸ πρωτοβάθμιο Πρωτοδικεῖο Χαλκιδικῆς, μὲ ἀπόφαση τοῦ 2018, ἀπέρριψε τὴν ἀγωγὴ ὡς ἀβάσιμη καὶ οἱ ἐνάγοντες ἄσκησαν ἔφεση. Τὸ Ἐφετεῖο ὅμως ἔκρινε ὅτι ἔπρεπε νὰ γίνει δεκτή, ἀποφασίζοντας νὰ ἐπιδικαστεῖ τὸ χρηματικὸ ποσὸ τῶν 500.000 εὐρὼ ὡς χρηματικὴ ἱκανοποίηση στὰ μέλη τῆς νέας ἀδελφότητας.

Ἐπιπλέον, ἀποφάσισε νὰ ὑποχρεωθοῦν μοναχοὶ νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν τὴν ἐπωνυμία τῆς «Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου», τοῦ λογότυπου καὶ τῆς σφραγίδας της, καθὼς ἐπίσης τὸ ὄνομα «Ἐσφιγμενίτης», τὸν τίτλο «Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου» κλπ, ἀπειλώντας μὲ ἐπιβολὴ προστίμων καὶ προσωποκρατήσεων γιὰ κάθε ἐπανάληψη τῆς χρήσης τους.

Τὸ δικαστήριο δέχτηκε ὅτι: «Οἱ ἐναγόμενοι κατέχουν ὅλη τὴν εὐρύτερη δασικὴ περιοχὴ ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καλλιεργώντας τὶς καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις καὶ ξυλεύοντας τὸ ἐντὸς αὐτῆς ὑφιστάμενο δάσος. Παρεμποδίζουν τὴν εἴσοδο τῶν μελῶν τῆς νέας ἀδελφότητας τῆς ἐνάγουσας νὰ καλλιεργήσουν καὶ νὰ ἐκμεταλλευτοῦν οἱ ἴδιοι τὴν ἀκίνητη περιουσία της».

Previous Article

Ἡ Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς ὑποκλίνεται εἰς τὸν κορωνοϊὸν

Next Article

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Διαβάστε ακόμα