8 Σεπτεμβρίου

Share:

᾿Αποστολικόν ανάγνωσμα

Φιλιπ. β’ 5-11

Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.

Εὐαγγελικόν ανάγνωσμα

Λκ. ι’ 38-42, ια’ 27-28

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Στις 8 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Η μητέρα της Παναγίας ονομαζόταν Άννα και ο πατέρας της Ιωακείμ. Ήταν άτεκνοι για πολλά χρόνια, γεγονός, που τους στενοχωρούσε, γι’ αυτό και καθημερινά προσεύχονταν στο Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί, το οποίο θα ήταν παρηγοριά στη μοναξιά τους και γλυκιά ελπίδα στα γηρατειά τους.

Το δώρο δόθηκε στον Ιωακείμ και την Άννα. Γεννήθηκε η Μαρία, η οποία θα έφερε στον κόσμο τον Σωτήρα Χριστό.

Ο Συναξαριστής μας δίνει μια χρήσιμη διευκρίνιση, για την Μαρία. “Κατά την διδασκαλίαν της Εκκλησίας η Παναγία εγεννήθη με το προπατορικόν αμάρτημα, από το οποίον την εκαθάρισεν η πίστις προς τον σωτήρα του ανθρωπίνου γένους και η χάρις του αγίου Πνεύματος διά του Βαπτίσματος, υπήρξεν, όμως, εντελώς αγνή από πάσαν προαιρετικήν αμαρτίαν”.

Το απολυτίκιον της εορτής αναφέρει:

“Η Γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη· εκ Σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών· και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν· και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον”.

Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

Previous Article

Δυο χρόνια οι Αμερικανοί μας πίεζαν να μην επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ

Next Article

Καὶ πάλιν ἀντίθετος ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου μὲ τὴν Ἱεράν Κοινότητα

Διαβάστε ακόμα