9 Ἀπριλίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΕΥΨΥΧΙΟΣ

     Ὁ ἅγιος Εὐψύχιος γεννήθηκε στήν Καππαδοκία το 362, κατά τούς χρόνους τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτη. Τόν κατέλαβε θεῖος ζῆλος καί παρακινῶντας καί ἄλλους χριστιανούς, γκρέμισε ἐκ θεμελίων τόν εἰδωλαλατρικό ναό τῆς Τύχης, τόν ὁποῖο τιμοῦσε ἐξαιρετικά ὁ παραβάτης, προσφέροντας σ’ αὐτόν καθημερινά θυσίες. Ὅταν φανερώθηκε ἡ πράξη τοῦ Ἁγίου, ὁ αὐτοκράτορας πρόσταξε οἱ μέν ἄλλοι Χριστιανοί να τιμωρηθοῦν καί νά ἐξοριστοῦν, ὁ δέ ἅγιος Εὐψυχιος νά ἀποκεφαλισθῇ, διότι ἦταν ἡ αἰτία τοῦ συμβάντος. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἔλαβε ὁ μακάριος τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

 

 

Ἀπολυτίκιον. (Ἦχος γ’, Τήν ὡραιότητα.)

Εὐψύχως ἤνυσας, δρόμον τόν ἔνθεον, καί καταβέβληκας, ἐχθρόν τόν δόλιον, τήν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, παμμάκαρ ἐνδεδυμένος· ὅθεν συνηρίθμησαι, τῶν Μαρτύρων ταῖς τάξεσι, δόξαν αἰωνίζουσαν, κεκτημένος Εὐψύχιε. Ἀλλά μή διαλείπῃς πρεσβεύων, σῶσαι ἡμᾶς τούς σέ τιμῶντας.

 

 

Μεγαλυνάριον

Ναόν τῶν ἀψύχων Μάρτυς θεῶν, καθελών εὐψύχως, ὡς Τριάδος ἔμπνους ναός, πρός ναόν τόν ἄνω, μαρτυρικαῖς βαθμῖσιν, Εὐψύχιε ἀνῆλθες, ὡς Μάρτυς ἔνθεος.

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Επιστολή προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Διαβάστε ακόμα