Eurostat: αὐξημένοι κατὰ 31% οἱ θάνατοι Ποῦ ὀφείλονται;

Share:

Φόβο προκαλεῖ ἡ δημοσίευση στὸ ἱστολόγιο Pronews, στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι «Σοκάρουν τὰ στοιχεῖα ποὺ δημοσίευσε χθὲς ἡ Eurostat, καθὼς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2021 οἱ θάνατοι στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ὅλα τὰ αἴτια ἦταν αὐξημένοι κατὰ 31% σὲ σχέση μὲ τόν μέσο ὅρο θνησιμότητας μεταξὺ 2016 καὶ 2019». Καὶ ἐνῷ τὰ δημοσιεύματα ἀναφέρουν ὅτι οἱ θάνατοι εἶναι αὐξημένοι ὁ Μητροπολίτης Φωκίδος σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ Φωκίδος ἔγραφε ὅτι «… Ὡς ὑπεύθυνος Ἱεράρχης καὶ μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πολλάκις ἐνημερώσαμε τὰς Ἱερὰς Μονὰς καὶ τὰς ἐνορίας διὰ τὰ μέτρα… Ἐντούτοις μὲ λύπη μας πληροφορούμεθα διὰ περιπτώσεις μοναστηριῶν καὶ ἐνοριῶν τῆς ἐπαρχίας μας ποὺ δὲν ἐφαρμόζουν τὸν νόμο καὶ γίνονται αἰτία διασπορᾶς τοῦ covid19… Ἐπὶ τούτου παρακαλοῦμε ὅπως συχνὰ καὶ πυκνὰ ἐλέγχετε Ἱερὰς Μονὰς καὶ ἐνορίας τῆς ἐπαρχίας μας, γιὰ νὰ διαπιστώνετε ἐὰν τηροῦνται τὰ προβλεπόμενα μέτρα. Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν ἐφαρμόζονται παρακαλῶ νὰ ἐφαρμοστεῖ ὁ νόμος». Τέλος, ὁ Μητροπολίτης Μυτιλήνης σὲ ἐγκύκλιό του δήλωσε ὅτι θὰ τίθενται σὲ ἀργία ἄνευ ἀποδοχῶν οἱ ἱερεῖς ποὺ δὲν θὰ ἐμβολιάζωνται.

Πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ μάσκα χθές, τὸ ἐμβόλιο σήμερα, ἴσως ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ αὔριο, εἶναι ἐργαλεῖα, μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἐπιβληθῆ ἡ ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ μέγεθος τῆς ἐπικινδυνότητας γίνεται κατανοητὸ ἀπὸ τὸ ὅτι, οἱ κυβερνήσεις μὲ πρόσχημα ἕνα ἰό, ἀσκοῦν στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἐμβολιασθοῦν, μὲ τὰ ἐκτρωματικὰ ἐμβόλια γιὰ καθαρὰ συνειδησιακοὺς λόγους, τεράστιες πιέσεις καὶ τοὺς στεροῦν ἀκόμα καὶ τὸ φυσικὸ δικαίωμα τῆς ἐργασίας. Ἐργαζόμενοι τόσο στὸν δημόσιο ὅσο καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα καὶ μάλιστα οἱ ἐργαζόμενοι στὸν τομέα τῆς ὑγείας μὲ χρόνια προσφορὰ στὸν συνάθρωπο εἶναι ἀναγκασμένοι ἢ νὰ ἐμβολιασθοῦν ἢ νὰ χάσουν τὴν ἐργασία τους ἢ νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἐπ’ ἀόριστον ἀναστολὴ καὶ νὰ χάσουν ὄχι μόνον μισθὸ ἀλλὰ καὶ ἔνσημα ἀπὸ τὸν ἀσφαλιστικό τους βίο.

Τὰ ἐρωτήματα ὅμως ποὺ ἐγείρονται εἶναι πολλὰ καὶ ζητοῦν ἄμεση ἀπάντηση. Ποιὸς λαμβάνει σοβαρὰ ὑπόψη του τὴν ἠθικὴ θέση αὐτῶν τῶν ἐργαζομένων, τὸ βαρὺ οἰκονομικὸ κόστος ποὺ ἀντιμετωπίζουν, τὴν ἀπώλεια δηλαδὴ τῶν μισθῶν τους, καθὼς προσπαθοῦν νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς συνείδησής τους, ἡ ὁποία τοὺς ἀπαγορεύει τὴν χρήση ἐμβολίων ἀπὸ ἀμβλώσεις;

Ἆραγε, εἶναι ἐπιτρεπτὴ μία ἀντίσταση σὲ μία ἀρχὴ ποὺ κάνει κατάχρηση τῆς ἐξουσίας της, καὶ θέλει νὰ ἐπιβάλλη τὸν ἁμαρτωλὸ σκοπό της μὲ ὑποχρεωτικὸ τρόπο; Πόσο ἀπαραίτητος εἶναι ὁ ἀγώνας ἐνάντια στὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ σὲ κάθε μορφὴ ἐπιβολῆς, ὅταν μάλιστα ἐπιτάσση κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν καὶ παύση τῆς λατρείας; Τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ ποὺ παραβιάζεται ὁ νόμος ἀκόμα καὶ τὸ Σύνταγμα, θὰ τοὺς ἐνδιαφέρη ποὺ ἀκυρώνεται ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὴν ἐργασία τους, ἐπειδὴ ἀρνοῦνται νὰ ἐμβολιασθοῦν, πῶς θὰ μπορέσουν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς οἰκογενειακές τους ὑποχρεώσεις, ὅποιες καὶ ἂν εἶναι αὐτές; Πῶς θὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν μόρφωση τῶν παιδιῶν τους; Ποιὸς σήμερα στὴν Ἐκκλησία ἀσχολεῖται μὲ αὐτοὺς τοὺς παραγκωνισμένους ἀνθρώπους; Δὲν εἶναι ἆραγε ζήτημα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀγωνία χιλιάδων ἀνθρώπων, ἐκ τῶν ὁποίων μεγάλο μέρος εἶναι συνειδητὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ ὁποῖοι προτιμοῦν νὰ χάσουν τὴν ἐργασία τους, τὰ πρὸς τὸ ζῆν, νὰ ὑποστοῦν τὶς κακουχίες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν γιὰ τὶς οἰκογένειές τους, ἐπειδὴ ἀρνοῦνται συνειδητὰ νὰ ἀποδεχθοῦν τὶς κυβερνητικὲς ὑγειονομικὲς ὑπαγορεύσεις, ἐπειδὴ θεωροῦν ἠθικὰ ἀνεπίτρεπτα τὰ ἐμβόλια καὶ ἐπιστημονικὰ ἀμφίβολα;

Ποιὲς εἶναι οἱ εὐθύνες τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν μπροστὰ στὴν καθημερινὴ ἀπόγνωση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία, ἀντὶ νὰ σκύψη στὸ πρόβλημα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, νὰ τοὺς χαρακτηρίζη ὡς αἱρετικοὺς καὶ ἀντίχριστους καὶ νὰ τοὺς στέλνη στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον; Τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ τὸ ἐμβόλιο βρίσκεται ἀκόμα σὲ πειραματικὴ φάση καὶ οἱ μακροπρόθεσμες παρενέργειές του εἶναι ἄγνωστες καὶ καθημερινὰ καταγγέλλονται θάνατοι ἐξ αἰτίας του· καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ ὑγειονομικὴ ἀρχὴ –μὲ τὴν συνενοχὴ τῶν ΜΜΕ– νὰ προσπαθῆ νὰ ἀποκρύψη αὐτοὺς τοὺς θανάτους καὶ νὰ τοὺς θεωρῆ ὅτι προῆλθαν ἀπὸ ξαφνικὲς ἀσθένειες. Καί μάλιστα, ὅταν τὸ ἐμβόλιο δὲν ἐγγυᾶται καμία ἀνοσία καὶ δὲν προστατεύη ἀπὸ τὴν μόλυνση τοῦ ἰοῦ.

Ἔχουμε δυστυχῶς σήμερα μία περίεργη κατάσταση. Ἀπὸ τὴν μία πλευρά, ἐπίσκοποι, ποὺ στὴν πρα­γματικότητα ἔχουν χάσει τὴν ἐπαφή τους μὲ τὸ ποίμνιο, σιωποῦν καὶ εἶναι ἀπρόθυμοι νὰ ὑπερασπισθοῦν τὶς ἀγωνίες καὶ τὶς συνειδήσεις χιλιάδων καὶ δεκάδων χιλιάδων ἀνθρώπων. Ἀνθρώπων ποὺ συνθλίβονται ἀπὸ τὶς προσταγὲς καὶ τὰ συμφέροντα τεράστιων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν καὶ κυβερνήσεων, ποὺ πιστεύουν ὅτι οἱ προσταγὲς αὐτὲς εἶναι ἀνήθικες ἢ δυνητικὰ σωματικὰ ἐπιβλαβεῖς. Καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ ἴδιοι ἐπίσκοποι κόπτονται γιὰ τὰ δῆθεν δικαιώματα ἀρρωστημένων ἑτεροτήτων.

Ὁ ἄνθρωπος σήμερα εἶναι ἀντιμέτωπος μὲ μία ὁλοκληρωτικὴ ἰδεολογία, ἡ ὁποία τοῦ ἀρνεῖται ὅτι διαθέτει ἐλεύθερη βούληση καὶ ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβληθῆ πάνω του ὁριστικά. Μία ἰδεολογία, ἡ ὁποία τοῦ συμπεριφέρεται σὰν νὰ εἶναι πειραματόζωο, ἕνα ἀντικείμενο μαζικῶν πειραματισμῶν τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀντιμέτωπος μὲ μία ἰδεολογία ποὺ θέλει νὰ καταστρέψη τὸν κόσμο, ὅπως τὸν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, τὸν πολιτισμό, τὴν πίστη, τὸν τρόπο ζωῆς καὶ ἐργασίας, τὶς σχέσης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Μία ἰδεολογία, στὴν ὁποία οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν θὰ ὑπακούσουν, θὰ μετατραποῦν σὲ μία μᾶζα ἄχρηστων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὅμως θὰ πρέπη νὰ εἶναι ἐλέγξιμοι καὶ διαχειρίσιμοι.

Ἡ καθημερινότητα μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι ὁ χριστιανισμὸς σήμερα ὄχι μόνον ἀποκαθηλώνεται καὶ ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ ὑπαιτιότητι μεγάλου μέρους τῶν ἐπισκόπων του ἔχει ἐκκοσμικευθῆ. Οἱ χριστιανοὶ σὲ κάθε ἐποχὴ ἦταν καὶ εἶναι ξένοι ἀπὸ τὸν κόσμο, ἡ δὲ ζωή τους ἀποκλίνει ἀπὸ τὴν ζωή τοῦ κόσμου. Ἔτσι καὶ στὴν νεοειδωλολατρικὴ ἐποχή μας οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι διαφορετικοί, ἀλλὰ καὶ ἐξαιρετικὰ προσεκτικοί. Καλοῦνται νὰ δώσουν μαρτυρία ἐνάντια σὲ ὅ,τι εἶναι γενικὰ ἀποδεκτό. Οἱ πιστοὶ καὶ μάλιστα οἱ ἐπίσκοποι δὲν μποροῦν νὰ εἶναι οὐδέτεροι ἢ νὰ ἐπιδοκιμάζουν τὶς ἀξίες τοῦ κόσμου τούτου. Οἱ ἐπίσκοποι ἀλλὰ καὶ οἱ πιστοὶ σήμερα καλοῦνται νὰ μαρτυρήσουν τὸν νόμο καὶ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου.

Γ. Τραμπούλης, θεολόγος

Previous Article

Κράτος και ειδικοί είναι οι δύο πυλώνες της ολοκληρωτικής τυραννίας

Next Article

Να αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα όλων των ασθενών μας στη δωρεάν υγεία