Τηλε-δυσφημιστής

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Δημοσιογράφος επιχειρεί να δυσφημίση τον Ο.Τ. προπαγανδίζων ασύστολα ψεύδη, τα οποία του υποβάλλουν κέντρα που επιθυμούν να πλήξουν τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα. Ο ίδιος αποπροσανατολίζει τους Ορθοδόξους από τον ομολογιακόν αγώνα, καθώς παρουσιάζει ασήμαντα γεγονότα ως «φοβερά και τρομερά», ενώ δικαιολογεί πλήρως παραβάσεις των Ι. Κανόνων, όταν αυταί γίνωνται από τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Αποτροπιαστικόν είναι ότι επαινεί μασόνους πολιτικούς, αλλά καταφέρεται εναντίον κληρικών της επαρχίας, οι οποίοι δίδουν την μαρτυρίαν τους έναντι των Επισκόπων τους.

Εις αυτό το σημείον ας αναφερθή επίσης ότι ο Ο.Τ. εγκαλείται ότι υποστηρίζει την θέσιν ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει αποφανθή δια το Κολυμβάρι. Υπενθυμίζομεν εις τους αναγνώστας ότι: Πρώτον, η σύγκλησις της Ιεραρχίας τον παρελθόντα Νοέμβριον απεφάσισεν ότι τα κείμενα του Κολυμβαρίου παραπέμπονται εις επιτροπάς δια διερεύνησιν. Δεύτερον, πλήθος Ιεραρχών εδήλωσε δημοσίως ότι δεν έχει ληφθή καμία απολύτως απόφασις. Τρίτον, το «Προς τον Λαόν» το εξέδωσεν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και όχι η ολομέλεια της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επομένως τα κείμενα του Κολυμβαρίου, όπως και η ιδία η «Σύνοδος» του Κολυμβαρίου, δεν ισχύουν έως ότου υπογραφούν από όλους τους Ιεράρχας της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνον από μέρος της αντιπροσωπίας, η οποία υπέγραψε μετά από πίεσιν, αθετούσα ως γνωστόν την εντολήν την οποίαν είχε λάβει. Απεναντίας κάποιοι δέχονται –και προσπαθούν να πείσουν όλον τον κόσμον- ότι αι αντιπροσωπίαι είναι κανονικαί εις την Εκκλησίαν, ότι δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις αντιθέτους προς την Ιεραρχίαν και μάλιστα αυταί να έχουν πλήρη ισχύν! Ποίαν καλυτέρα υπηρεσίαν απ’ αυτήν δύναται να προσφέρη κανείς εις τον Οικουμενισμόν;

Τέλος, γνωστοποιούμεν ότι ο Ο.Τ. δίδει βήμα προς όλους νέους και παλαιούς, είναι ανεξάρτητος, δεν ελέγχεται από κέντρα η πρόσωπα και δι’ αυτό εις καμίαν περίπτωσιν δεν είναι δυνατόν να γίνεται «εκπρόσωπος τύπου», ώστε να απαντά εις τας προσωπικάς εμπαθείας καθενός, ο οποί­ος επειδή πρόσκειται εις κάποιον «καθοδηγητήν» μέμφεται άνευ επιχειρημάτων αρθρογράφους του Ο.Τ..

 

Previous Article

Ο Σεβασμιώτατος κ. Αμβρόσιος, ο κ. Γαβρόγλου και «οι έμφυλες σχέσεις»

Next Article

ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ

Διαβάστε ακόμα