Νά ἐκβληθοῦν ὅλοι οἱ ἀνάξιοι Ἐπίσκοποι

Share:

Τοῦ κ. Παύλου Στραβομύτη, ΗΠΑ

Περὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς:

– Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

– Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος πρέπει νὰ ἀλλάξη τὸ ὄνομά του σὲ ἐλπιδοκτόνος, διότι δὲν ὑπάρχει ἐλπὶς ἐκ μέρους του νὰ προσ­φέρη τὸ καλόν. Καὶ ἐξηγῶ:

Ἐγκατέλειψε τὰ καθήκοντά του καὶ μετέβη εἰς τὴν Ἑλλάδα, νὰ βαπτίση δύο παιδιὰ υἱοθετημένα ἀπὸ 2 ἀνωμάλους ἄνδρες εἰς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν των.

– Ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα σχεδιασμένον διαβολικὸν σχέδιον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐμπλέκονται πάρα πολλοί. Ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία πρέπει νὰ τιμωρήση τὸν Ἐπίσκοπον, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς, διὰ τὴν τέλεσιν τῆς βαπτίσεως.

– Ἐδῶ πρέπει νὰ τονίσωμεν ὅτι πρέπει νὰ καταργηθῆ ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει τὴν υἱοθεσίαν εἰς  ἀνθρώπους καὶ μάλιστα γένους ἀρσενικοῦ. Τὸ ἀποτέλεσμα, πιθανότατα, θὰ εἶναι δραματικὸν διὰ τὰ ἀθῷα αὐτὰ παιδάκια. Αὐτό, δὲν τὸ σκέπτονται οἱ ταγοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας;

– Τὸ κακὸν ἔγινε, ἀλλὰ προτείνω καὶ παρακαλῶ καὶ τὴν πολιτικὴν καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν ἡγεσίαν, νὰ καταργήσουν τὸν κατάπτυστον νόμον τῆς δυνατότητας υἱοθεσίας ἀθῴων παιδιῶν ἀπὸ προβληματικούς (ἀρσενικοὺς ἢ θηλυκούς).

– Προτείνω εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ εἰς τὸν Πατριάρχην, νὰ διώξουν τοὺς ἀναξίους αὐτοὺς Ἀρχιερεῖς, ἐὰν δὲν μετανοήσουν.

Ἡ μετάνοια δὲ αὐτή πρέπει νὰ εἶναι εἰλικρινὴς ἐκ μέρους των καὶ νὰ γίνη γνωστὴ εἰς ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον μὲ γραπτὴν ἀνακοίνωσίν των, δημοσιευμένην εἰς τὸν τύπον, διὰ νὰ προσευχηθοῦν ὅλοι, διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς των. Ὅμως ποτέ, μὰ ποτὲ καὶ εἰς καμίαν περίπτωσιν, νὰ μὴ παραμείνουν εἰς τὰς θέσεις των. Πρέπει ἢ νὰ παραιτηθοῦν ἢ νὰ διωχθοῦν.

Ἐὰν ὅμως, δὲν γίνη οὔτε τὸ ἕνα, οὔτε τὸ ἄλλον, προτείνω, νὰ τοὺς στείλετε διὰ 2 μὲ 3 μῆνες, εἰς τὰ Σόδομα καὶ τὴν Γομόρραν, διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ καταλάβουν τὴν μεγάλην ἁμαρτίαν των καὶ τὸ κακὸν τὸ ὁποῖον ἐπροξένησαν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μας, εἰς ἅπαντας τούς Ὀ.Χ. εἰς τὸν κόσμον.

Ἐὰν δὲν τὰ κάνετε αὐτά, θὰ κατατάξωμεν καὶ ὅλους ἐσᾶς εἰς τὴν κατηγορίαν αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν τὰς ἀνωμαλίας αὐτάς.

Μὲ ἀγάπην Χριστοῦ

Ἀναμένω ἐπιστολήν σας

Mr Paul Strates

217 Longwood Dr, USA

Previous Article

Ἡ φρίκη τῆς νέας ἐκκλησιολογίας τοῦ Φαναρίου

Next Article

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἠσπάσθη τὸ ἐγκόλπιον τοῦ Πάπα!