ΝΑ ΑΝΑΝΗΨῌ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου

Πολλὰ τὰ ἀνομήματα τοῦ π. Βαρθολομαίου
Ὡς ἔχω γράψει καὶ ἄλλοτε, ἡ γνωριμία μου ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην π. Βαρθολομαῖον ἀνέρχεται εἰς δεκαετίας καὶ μὲ ἔχει ἐπαινέσει, κυρίως διὰ τὰ κείμενά μου. Κατ’ ἀνάγκην ἦλθον εἰς ἀντίθεσιν πρὸς αὐτόν, διότι διέπραξε πολλὰ ἀνομήματα. Ἕν τερατουργηματικὸν ἀπὸ αὐτὰ εἶναι, ὡς γνωστόν, τὸ σκανδαλωδέστατον Οὐκρανικὸν ζήτημα.
Ἐπανέρχομαι καὶ πάλιν εἰς τὸ ζήτημα αὐτό, διὰ νὰ ὑπερτονίσω εἰς τὸν Πατριάρχην ὅτι ματαίως συνεχίζει ἀκόμη νὰ δραστηριοποιῆται μὲ οἱουσδήποτε τρόπους, διὰ νὰ παρασύρῃ ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ ὅλας τὰς ἄλλας Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν δοθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ ψευδοαυτοκεφαλίαν εἰς τὴν προσωπικήν του ψευδοεκκλησίαν τοῦ Κιέβου ἀπὸ ἀμετανοήτους καὶ οὐδέποτε ἀποκατασταθέντας καθῃρημένους, ἀναθεματισμένους, αὐτοχειροτονήτους καὶ σχισματικούς, διὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰς ἐχθρικὰς ἐπιδιώξεις τῆς μασονοκρατουμένης Ἀμερικῆς κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσίας.
Ὁ π. Βαρθολομαῖος, κατὰ τὴν πρᾶξιν του αὐτήν, διέπραξε βαρύτατα κανονικά, ἐκκλησιολογικὰ καὶ πνευματικὰ παραπτώματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀναλυθῆ, ἐπαρκῶς, ἀποδεικτικῶς καὶ ἐν ἐκτάσει, ἀπὸ Μητροπολίτας, ἀπὸ Καθηγητὰς Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ ἄλλους διακεκριμένους θεολόγους, ἀπὸ λογίους Πρωτοπρεσβυτέρους, ἀπὸ δημοσιογράφους καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀξιολόγους ἀρθρογράφους.
Περιορίζομαι εἰς μίαν μόνον περίπτωσιν. Δὲν δύναται νὰ ἀρνηθῇ ὁ Πατριάρχης, μετὰ λόγου, ὅτι διέπραξε τὸ βαρύτατον καὶ ἀσήκωτον κανονικὸν παράπτωμα τῆς ἀντικανονικῆς καὶ αὐθαιρέτου εἰσπηδήσεώς του εἰς τὴν ξένην ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Συνέπειαι δὲ αὐτῆς τῆς διαβολικῆς ἐνεργείας τοῦ Πατριάρχου εἶναι ἡ συνεχιζομένη (καίτοι παρῆλθεν ἔτος) μεγάλη ἀναταραχὴ εἰς ὁλόκληρον τῆν Ὀρθοδοξίαν, ἡ δημιουργία σχισμάτων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὀδυνηρὸς σκανδαλισμὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, ἡ σημαντικὴ ὑποβάθμισις τοῦ κύρους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ δυσφήμησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς παγκόσμιον κλίμακα.
Ματαιοπονεῖ σκανδαλωδῶς ὁ Πατριάρχης
Δι’ ὅλα αὐτὰ ἔχει τὴν κανονικὴν καὶ πνευματικὴν εὐθύνην ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος, προσωπικῶς. Δὲν πρέπει δὲ νὰ ματαιοπονῇ, σκανδαλωδῶς, ὁ Πατριάρχης ὅτι θὰ κατορθώσῃ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν πλήρη ἀναγνώρισιν ἀπὸ ὅλας τὰς κατὰ τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τῆς δαιμονικῆς ψευδοαυτοκεφαλίας του, ὥστε αὐτὴ νὰ ἀποκτήσῃ κάποτε ἰσχύν. Οὐδέποτε θὰ ἰσχύσῃ αὐτὸ τὸ Πατριαρχικὸν ἔκτρωμα. Ὁ Πατριάρχης οὗτος εὑρίσκεται εἰς τὴν μεγαλυτέραν τραγῳδίαν τῆς ζωῆς του. Μὴ θαρύνεται ὅτι παρεσύρθησαν, πιεστικῶς, οἱ δύο Προκαθήμενοι, ὁ Ἀθηνῶν π. Ἱερώνυμος καὶ ὁ Ἀλεξανδρείας π. Θεόδωρος, ὥστε νὰ προδώσουν τὴν ἀποστολήν των καὶ νὰ διαπράξουν καὶ αὐτοὶ πολλὰ καὶ σοβαρὰ ἐκκλησιολογικὰ παραπτώματα μὲ τὴν ψευδοαναγνώρισίν των ὡς δευτέρου Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας τοῦ ἄνευ Ἀρχιερωσύνης ψευδοεπισκόπου Ἐπιφανίου, δεχθέντες (ἐπιπολαίως καὶ ἀνευθύνως) ὡς ἀληθινὸν τὸν ψευδέστατον καὶ ἀπατηλὸν ἰσχυρισμὸν τοῦ παρεκτραπέντος Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου ὅτι δῆθεν οὗτος ἐξηφάνισε (διὰ μαγείας) τὰς ἐπιβληθείσας ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κανονικὰς καὶ δικαίας ἐκκλησιαστικὰς ποινάς, τὰς ὁποίας εἶχεν ἀναγνωρίσει ὁ π. Βαρθολομαῖος μὲ δύο ἔγγραφά του πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας. Ἔλεος!!! Οἱ δύο ἐκτροχιασθέντες ἐκκλησιολογικῶς, ὡς ἄνω, Προκαθήμενοι ἔχουν ἐκτεθῆ ἀνεπανορθώτως καὶ ἔχει ὑποστῆ βαρύτατον πλῆγμα ἡ ὑστεροφημία των. Ἐπικρίνονται καὶ κατακρίνονται πανταχόθεν.
Κατόπιν τῶν προεκτεθέντων, ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀδήριτον ἀνάγκην νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν κατάστασίν του, νὰ ἀνανήψῃ καὶ νὰ ἀνακαλέσῃ τὸν Τόμον τῆς ἄκρως ἀντιεκκλησιολογικῆς αὐτοκεφαλίας εἰς τὴν ὑπ’ αὐτοῦ δημιουργηθεῖσαν ψευδοεκκλησίαν τοῦ Κιέβου. Ἐὰν δὲ ἐξακολουθήσῃ καὶ μετὰ ἕν ἔτος νὰ ἀναταράσσῃ σεισμικῶς τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν, τότε νὰ συγκληθῇ εἰδικὴ Μείζων Σύν­οδος, διὰ νὰ καθαιρέσῃ ἤ νὰ ἐκθρονίσῃ τὸν ἐπικίνδυνον διὰ τὴν «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην π. Βαρθολομαῖον. Σημειωθήτω δὲ ὅτι μόνον δι’ εὐρὺ σκανδαλισμὸν ἔχουν ἐκθρονισθῆ Μητροπολῖται, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἀποδειχθῆ ἡ ἐνοχή των, ὅπως συν­έβη μὲ τοὺς Μητροπολίτας Πρεβέζης κυρὸν Στυλιανὸν καὶ Κεφαλληνίας κυρὸν Προκόπιον.
Καθαιρετέος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
Μόλις τὸ ὡς ἄνω κείμενόν μου εἶχε σταλῆ πρὸς δημοσίευσιν, ἔλαβον γνῶσιν («Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας», 13-2-2020) δηλώσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου καὶ ἀπέσυρον τὸ κείμενον αὐτὸ πρὸς συμπλήρωσιν. Εἶπεν ὁ Πατριάρχης:
«Ἡ Κωνσταντινούπολις εἶ­ναι ἡ πνευματικὴ μήτρα τοῦ Γένους μας, ἐδῶ εἶναι ἡ κιβωτὸς μέσα εἰς τὴν ὁποίαν φυλάσσονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ Γένους μας… Τὸ Πατριαρχεῖον μας διακονεῖ ὄχι μόνον τὰ ἰδικά του πνευματικὰ τέκνα, ἀλλὰ ὅλην τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὅλην τὴν Χριστιανοσύνην καὶ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα… Τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας».
Ἡ γενικὴ παρατήρησις εἶναι ὅτι ὁ Πατριάρχης μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν αὐτοπροβάλλεται, ὄχι μόνον ὡς ὁ Πάπας τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλ’ ὡς παγκόσμιος Αὐτοκράτωρ, διότι τὰς θέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκφράζει καὶ ἐνεργοποιεῖ πάντοτε ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης. Ἐπισκιάζει λοιπὸν ὁ π. Βαρθολομαῖος καὶ αὐτὸν τὸν Πάπαν τῆς Ῥώμης.
Ἀφοῦ λοιπὸν αὐτὸ εἶναι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ὁ ῥόλος τοῦ Πατριάρχου, πῶς συμβαίνει ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος νὰ περιφρονῇ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Τάξιν; Πῶς συμβαίνει αὐτὴ ἡ «καρδία τῆς Ὀρθοδοξίας» νὰ συνταράσσῃ σεισμικῶς ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν, νὰ δημιουργῇ σχίσματα καὶ νὰ προκαλῇ ἐκτεταμένον ψυχοφθόρον σκανδαλισμόν; Ὁ π. Βαρθολομαῖος μὲ τὴν δήλωσίν του ὅτι δὲν ὑπάρχουν δογματικαὶ διαφοραὶ μεταξὺ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ πολυαιρετικοῦ Παπισμοῦ («Ὀρθόδοξος Τύπος», 6-12-2019), μὲ τὰς προσφωνήσεις του πρὸς τὸν Πάπαν καὶ μὲ τὰς τελετουργικὰς συμπροσ­ευχὰς μαζὶ του καὶ μὲ τὴν μετάδοσιν εἰς τὸν Οὐνίτην Πρόεδρον τῆς Οὐκρανίας τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐκήρυξε de facto τὴν ἄνευ ὅρων ἕνωσιν μὲ τὴν παναίρεσιν τοῦ Παπισμοῦ.
Ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος μὲ τὴν πεποίθησίν του ὅτι δὲν ὑπάρχουν δογματικαὶ διαφοραὶ μὲ τὸν Παπισμὸν ἔχει ἀσπασθῆ ὅλας τὰς κακοδοξίας τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἐκήρυξε, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», ὄχι μίαν, ἀλλὰ περὶ τὰς εἴκοσι παπικὰς αἱρέσεις καὶ παρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν Διδασκαλίαν. Καὶ μόνον διὰ τὸν λόγον αὐτὸν εἶναι καθαιρετέος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος.

Previous Article

Ἤρχισαν αἱ διαδικασίαι διὰ ἐπανάληψιν τοῦ οὐκρανικοῦ εἰς τὰ Σκόπια!

Next Article

Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἀκυρώνει (καὶ) τὸν κανονικὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρίδος!