ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒῌ Η ΚΕΡΑΜΕΩΣ «ΩΣ ΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ»

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

Ὁ ποιητὴς ἑνὸς τροπαρίου τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς ἔβαλεν εἰς τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ καὶ αὐτό: «… καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτοὺς ὡς σκεύη κεραμέως».

Ἡ συντριβὴ τῆς Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κυρίας Νίκης Κεραμέως ὡς «σκεύη κεραμέως» εἶναι ἡ ἄμεσος ἀπομάκρυνσις αὐτῆς ἐκ τοῦ Ὑπουργείου αὐτοῦ διὰ τοὺς ἀκολούθους λόγους:

– Ὡς ἔχω πληροφορηθῆ, τυγχάνει μέλος μιᾶς ὑπόπτου καὶ θεωρουμένης ὡς ἐπικινδύνου διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν Ἑλληνισμὸν Διεθνοῦς Λέσχης (Μπίλντερμπεργκ).

Ὡς ἐγράφη, ἡ Ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς Φιλανδίας ἀπεκάλυψεν ὅτι ἡ περιβόητος αὐτὴ Διεθνὴς Λέσχη καὶ ἡ γιγαντιαία φαρμακευτικὴ βιομηχανία τοῦ Γκέιτς ἐσχεδίασαν τὰ μέτρα τῆς πανδημίας πρὸς ὄφελος τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ ἔχουν ἐξαγοράσει πρωθυπουργοὺς καὶ ἄλλους παράγοντας διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχεδίων των.

– Δὲν διαθέτει τὴν ἀπαιτουμένην ἐμπειρίαν τῶν θεμάτων τῆς ἁρμοδιότητός της. Ὑπάρχουν ἄλλοι, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Κοινοβουλίου, κατὰ πολὺ περισσότερον κατάλληλοι καὶ ἱκανοὶ νὰ ἡγη-θοῦν τοῦ κορυφαίου τούτου Ὑπουργείου.

– Εἰς ἄρθρον τοῦ κ. Γεωργίου Χαρβαλιᾶ (https://hellasjournal.­com/) καταγράφεται: «… Ἡ κ. Κεραμέως εἶναι κλασικὸ παράδειγμα ὑπερτιμημένου πολιτικοῦ μὲ ὑπαρξιακὲς ἀνασφάλειες. Ξέρει ὅτι εἶναι φαρδύ τὸ κουστούμι ποὺ τῆς φόρεσαν καὶ ξεπερνᾷ τὸ διαμέτρημά της. Δι΄ αὐτὸ καὶ βγαίνει κάθε μέρα στὶς τηλεοράσεις, διὰ νὰ σιγουρευθῇ ὅτι εἶναι ἀκόμη ὑπουργός».

Ἡ ἀνασφαλὴς αὐτὴ ὑπουργὸς «ἐμφανίζεται πολιτικὰ καταρρακωμένη ποὺ δὲν πέρασαν τὰ σχέδιά της» («Τὸ Παρόν», 17-5-2020).

– Ἐπίσης ἐγράφη («Ἑστία», 15-5-2020) ὅτι: «τὴν ἀντιπαθεῖ τὸ μισὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ ὅλη ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τῆς Νέας Δημοκρατίας».

– Προωθεῖ πολυνομοσχέδιον, εἰς τὸ ὁποῖον, μεταξὺ καὶ ἄλλων ἀτόπων, προγραμματίζεται σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις ἀκόμη καὶ εἰς τὰ νηπιαγωγεῖα. Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! Ἐπιδιώκεται ὁ ἐκμαυλισμὸς τῆς νεότητος ἀπὸ τὴν νηπιακήν, παιδικὴν καὶ ἐφηβικὴν ἡλικίαν. Εἶναι ἄκρως ἀντι-παιδαγωγική, ἀψυχολόγητος καὶ λίαν ἐπικίνδυνος ἡ τοιαύτη ἑνιαία διαπαιδαγώγησις, ἡ ὁποία θὰ ὁδηγήσῃ εἰς ἠθικὴν διαφθορὰν καὶ βιολογικὴν διαστροφήν. Θὰ διδάσκεται ἀκόμη καὶ ἡ παρὰ φύσιν ἀσέλγεια τοῦ δυσώδους πάθους τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Τὸ γενετήσιον ἔνστικτον διαφοροποιεῖται οὐσιαστικῶς μεταξὺ τῶν ἀτόμων ἀπὸ ἀπόψεως χρόνου ἐκδηλώσεως, ἀπὸ ἀπόψεως ἐντάσεως, ἀπὸ ἀπόψεως προσωπικῆς ἰδιοσυγκρασίας καὶ ἀπὸ πολλὰς ἄλλας ἀπόψεις. Ἡ φυσιολογικὴ ἀντιμετώπισις αὐτοῦ τοῦ θέματος εἶναι ἐνδοοικογενειακὴ ἀναλόγως τῶν περιπτώσεων. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἡ κ. Κεραμέως καταργεῖ καὶ τὸν ρόλον τῆς οἰκογενείας.

Αἱ ὀλέθριαι συνέπειαι τῆς σχολικῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως εἶναι τρομακτικαί. Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Ἐλευθεροτυπία» (24-5-2005) ἐδημοσιεύθη ἡ ἑξῆς εἴδησις: Συνέβη εἰς τὴν Ἀγγλίαν. Τρεῖς μικραὶ ἀδελφαὶ ἡλικίας 16, 14 καὶ 12 ἐτῶν ἔγιναν μητέρες. Ὁ πόνος τῆς μητρὸς Ἄτκιν αὐτῶν τῶν προώρων μητέρων διετυπώθη εἰς τὴν ἐφημερίδα “Sunday Mercury”. Ἐδήλωσεν ὅτι αἱ θυγατέρες της κατέστρεψαν τὴν ἰδικήν των ζωὴν καὶ τὴν ζωὴν τῆς ἰδίας, ἐξ αἰτίας τῶν σεξουαλικῶν μαθημάτων εἰς τὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Χώρας.

Ἤδη κατέστη ἀντιληπτὸν εἰς διεθνῆ κλίμακα ὅτι εἶναι ἀντιπαιδαγωγική, ἀψυχολόγητος καὶ καταστρεπτικὴ ἡ οἱαδήποτε σεξουαλικὴ ἀγωγὴ εἰς τὰ σχολεῖα. Εἰς μίαν σχετικὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ρουμανίας ὑπογραμμίζεται ὅτι ἀπὸ ἀρκετὰς μελέτας, αἱ ὁποῖαι διεξή-χθησαν εἰς διαφορετικὰ κράτη, προκύπτει ὅτι ἡ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευσις τῶν μαθητῶν εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν αὔξησιν τοῦ ποσοστοῦ ἐγκυμοσύνης εἰς τὴν ἐφηβείαν, καθὼς καὶ ἐπικινδύνους σεξουαλικὰς συμπεριφοράς.

Ἡ ἀνάγκη τοιαύτης σεξουαλικῆς ἀγωγῆς διὰ τὸ ἀνθρώπινον γένος οὐδέποτε καὶ οὐδαμοῦ παρετηρήθη ἀνὰ τὰς χιλιετίας. Καὶ μόνον διὰ τὸν παρόντα λόγον πρέπει νὰ ἀπομακρυνθῇ πάραυτα ἡ κ. Νίκη Κεραμέως ἀπὸ τὸ ταλαίπωρον τοῦτο Ὑπουργεῖον. Εἶναι προβληματικὸν στέλεχος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας.

– Ἡ περίεργος αὐτὴ πολιτικὸς συνεχίζει τὸ ἀθεϊστικὸν ἔργον τοῦ ἀθέου καὶ ἀντιχρίστου Τσίπρα. Ἀρνεῖται νὰ ἐφαρμόσῃ τὰς εὐνοϊκὰς διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ ἔχει θέσει ὑπὸ δυσμένειαν τὴν Πανελλήνιον Ἕνωσιν Θεολόγων.

– Εἶναι ἀθεϊστικὴ ἡ παραδοχὴ τῆς κ. Κεραμέως ὅτι μὲ τὴν Θείαν Κοινωνίαν μεταδίδονται ἀσθένειαι εἰς τοὺς μεταλαμβάνοντας.

– Ἡ ὑπουργὸς αὐτὴ τοῦ Ὑπουργείου «… καὶ Θρησκευμάτων» συναπεφάσισε τὸ κλείδωμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἡ Θεία Λειτουργία νὰ τελῆται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν μὲ τὴν παρουσίαν μόνον τεσσάρων (4) προσώπων. Ὑπεβίβασε τοὺς Ναοὺς εἰς ἐπίπεδον πολὺ κατώτερον καὶ αὐτῶν τῶν λαϊκῶν ἀγορῶν.

– Ἡ κ. Κεραμέως, ἡ ὁποία πρέπει νὰ συντριβῇ «ὡς σκεύη κεραμέως», δὲν δεικνύει οὐδεμίαν συμπαράστασιν εἰς τοὺς διωκομένους Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καὶ ἄλλους, ἐπειδὴ ἠθέλησαν νὰ ἐπι-τελέσουν τὰ ὑποχρεωτικὰ θρησκευτικὰ καθήκοντά των, χωρὶς νὰ θέσουν εἰς οὐδένα κίνδυνον τὴν ὑγείαν καὶ τὴν ζωὴν συνανθρώπων των.

– Ἡ κ. Κεραμέως ἔχει ἀφορισθῆ ἀπὸ τὸν ἀγωνιστὴν Μητροπολίτην πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας π. Ἀμβρόσιον, ἐπειδὴ ἐμμένει εἰς τὴν παραδοχήν της ὅτι διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας μεταδίδονται ἀσθένειαι. Ὡς πρὸς τὴν ἐγκυρότητα τοῦ ἀφορισμοῦ τούτου θὰ ὑπάρξουν συζητήσεις.

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι λόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν τὴν ἄμεσον ἀπομάκρυνσιν τῆς κ. Κεραμέως. Ἐὰν ἡ προαναφερθεῖσα Διεθνὴς Λέσχη δὲν ἐπιτρέψῃ εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Μητσοτάκην νὰ ἐλευθερώσῃ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀπὸ τὴν κ. Νίκην Κεραμέ-ως, τότε ὁ κ. Μητσοτάκης δὲν θὰ κυβερνᾷ, ἀλλὰ θὰ εἶναι κυβερνώμενος κυβερνήτης.

Previous Article

«ΜΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΤΥΦΛΟΙ ΕΣΜΕΝ;»

Next Article

ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Διαβάστε ακόμα