Σεβ. Μόρφου: «Τὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι»

Share:

Κατὰ τὴν πνευματικὴν σύν­αξιν ποὺ ἐπραγματοποιήθη τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μόρφου μεταξὺ ἄλλων ἀνέγνωσε καὶ ἐσχολίασεν ἀπὸ τὸ νέον του βιβλίον «Λόγοι ἐμπειρικῆς θεολογίας ἁγίων Πατέρων καὶ Μητέρων». Παραθέτομεν ἀπομαγνητοφωνημένον ἀπόσπασμα:

«Ἔγραψα στὸν πρόλογο ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν ποὺ ζοῦμε καὶ θὰ ζήσουμε ἀκόμα. Γράφω στὴ σελίδα 25 στὸ εἰσαγωγικὸ σημείωμα: «Πρόσθετα δὲν σᾶς κρύβω ὅτι τὸ 2016, -τὸ 2016 ἔγινε ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης στὸ Κολυμπάρι καὶ ἀπὸ τότε κολυμποῦμε μέσα στὶς λανθασμένες ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου-, κατάλαβα ὅτι ἕνα μεγάλο πρόβλημα ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται στὶς τάξεις τῆς ἐπίγειας Ἐκκλησίας εἶναι αὐτὸ ποὺ πρὶν ἀπὸ χρόνια ἐπισήμανε ὁ μέγας Καππαδόκης θεολόγος π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, λέγοντας «ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὸ πρόβλημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποί της, τί πίστη ἔχουν», -ἀκοῦτε; Οἱ Ἐπίσκοποί της! Τί πίστη ἔχουν!- καὶ συμπληρώνω ταπεινὰ καὶ ἀδέξια ὡς ποιμένας, τί διδάσκουμε; Καὶ τί κατηχοῦμε στοὺς πιστοὺς καὶ ὀλιγοπίστους ἀνθρώπους τοῦ αἰῶνος τούτου;…». Βλέπετε ὅτι ὅταν οἱ Ἐπίσκοποι λάβουν λανθασμένες ἀποφάσεις καὶ ἐκεῖ στὸ Κολυμπάρι ποιὰ ἦταν ἡ μεγάλη λανθασμένη ἀπόφαση; Ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἑτερόδοξες ἐκκλησίες ποὺ εἶναι Ἐκκλησίες! Δὲν πιστεύουμε δηλαδὴ στὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ λέει τὸ «Πιστεύω»!… Καὶ νὰ τὸ ποῦν αὐτὸ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἀρχιερέων καὶ Πατριαρχῶν!… Ὅταν ὑπάρχει κακοδοξία, ὅταν ὑπάρξει ἀποστασία στοὺς Ἐπισκόπους αὐτὸ ἔχει ἐπιπτώσεις σὲ ὅλους. Καὶ ὅταν ὑπάρχει ἁγιότητα ἔστω σὲ ἕνα Ἐπίσκοπο, σὲ ἕνα Πατριάρχη, ἁγιάζεται ὅλο τὸ ἔθνος, ὅλος ὁ τόπος».

Previous Article

Τιμωρίαι καὶ ἐναγκαλισμοὶ εἰς τὴν Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς

Next Article

Νέοι τραμπουκισμοὶ τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας!