Ἀχειροτόνητοι κοινωνοῦν καὶ παπικοὶ διανέμουν ἄρτους

Share:

Εἶναι ἀπίστευτον αὐτὸ ποὺ συνέβη εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου εἰς τὸ Ἄαχεν τῆς Γερμανίας. Συμφώνως πρὸς βίντεο ποὺ ἐκυκλοφορήθη, εἰς τὸ τέλος ἀκολουθίας παπικὸς «Ἐπίσκοπος» καί Λουθηρανός διένειμαν εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς τὰ τεμάχια τῆς ἀρτοκλασίας! Καμία ἀνακοίνωσις μέχρι στιγμῆς ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Γερμανίας! Προφανῶς, τὸ θεωροῦν ἀπολύτως φυσιολογικόν. Καὶ πῶς νὰ μὴ τὸ θεωροῦν; Ὅταν ἀναγνωρίζουν καθηρημένους, κληρικοὺς ποὺ ἔχουν λάβει ἀπὸ αὐτοὺς «χειροτονία», ἀλλὰ καὶ κληρικοὺς ποὺ δὲν ἔχουν ἱερωσύνην ὡς κανονικοὺς εἰς Οὐκρανίαν, διατὶ νὰ μὴ δεχθοῦν καὶ τοὺς παπικούς;

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐπίπεδον τοῦ Μητροπολίτου Γερμανίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐπίπεδον τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐπίπεδον τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ τῶν πέριξ αὐτοῦ ποὺ ἀποφασίζουν μόνοι τους διὰ τὴν πορείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς αὐτὴ νὰ εἶναι ἰδιοκτησία των. Μέχρι πρότινος ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἔδιδεν ἀντίδωρον εἰς παπικούς. Τώρα ἡ κατάστασις προχώρησε καὶ δύνανται καὶ οἱ παπικοὶ νὰ διανέμουν τὸν εὐλογημένον ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἄρτον! Σήμερον λέγουν ὅτι ἐπενέβησαν εἰς τὴν Οὐκρανίαν, διὰ νὰ φέρουν τὴν ἑνότητα, συντόμως θὰ ἐπικαλεσθοῦν τὸν ἴδιον λόγον διὰ τὴν «ἕνωσιν» μὲ τὸν παπισμόν.

Δι’ αὐτὴν τὴν πορείαν κατὰ κρημνῶν εὐθύνονται ὅμως ὅλοι οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου καὶ τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων, διότι ὄχι μόνον δὲν θέτουν ὅριον, ἀλλὰ δέχονται ἀσμένως νὰ γίνωνται ἀντιπρόσωποι τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὅταν τοὺς καλῆ εἰς τὸ τηλέφωνον καὶ ζητῆ νὰ παραστοῦν εἰς κάποιαν ἐκδήλωσιν ἀντ’ αὐτοῦ.

Φαίνεται βλέπουν ὅλοι εἰς τοὺς παπικοὺς τὸ εἴδωλον τοῦ καθρέπτου των… δὲν διαφέρουν…

Previous Article

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ

Next Article

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει νὰ «κυβερνᾶ» εἰς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας!

Διαβάστε ακόμα