Ἡ ἐμβολιαστικὴ «ἐκκλησιολογία» τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου

Share:

Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 12ης Ἰουλίου 2021:

«…Γιὰ τὰ ἐμβόλια παρατηρῶ ὅτι ὑπάρχει ἕνας σκεπτικισμὸς καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ στὸ παρελθὸν γιὰ ἄλλες ἀσθένειες ἀπὸ τὴν μικρή τους ἡλικία καὶ γι’ αὐτὸ ζοῦν, ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ λαμβάνουν καθημερινὰ φάρμακα καὶ ἔχουν σχεδὸν τὴν πλήρη ἀναφορά τους στοὺς ἰατροὺς κάθε εἰδικότητας. Πρόκειται γιὰ μιὰ καθαρὰ ἀντιφατικὴ νοοτροπία… Στὰ ἰατρικὰ θέματα ἰσχύουν οἱ ἀποφάσεις τῶν ἰατρικῶν συλλογικῶν ὀργάνων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ μεμονωμένες διαφορετικὲς ἀπόψεις, ἀλλὰ τελικὰ θὰ δεχθοῦμε τὶς ἀπόψεις τῶν ἐπιστημονικῶν συλλογικῶν ὀργάνων ὡς περισσότερο αὐθεντικές. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Δεχόμαστε τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, στὶς ὁποῖες συνεργάζονται πολλοὶ Ἐπίσκοποι καὶ παραθεωροῦμε τὶς μεμονωμένες φωνές. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ  στὰ   δο­­γματικὰ θεολογικὰ θέματα. Γιὰ παράδειγμα, σὲ Χριστολογικὰ θέματα ἀποφάνθησαν οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, τὶς ὁποῖες δεχόμαστε, παρὰ τὸ ὅτι ὑπάρχουν μεμονωμένοι Ἐπίσκοποι καὶ θεολόγοι ποὺ διαφωνοῦν. Τελικά, τὰ ἐμβόλια ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἀσθένειεα covid-19 εἶναι εὐεργετικά, σῴζουν ἀνθρώπινες ζωές, παρὰ τὶς μικρὲς παρενέργειες…».

Διὰ νὰ ὑπάρχη σκεπτικισμὸς ἀπὸ μὴ ἀντιεμβολιαστὰς σημαίνει ὅτι κάτι συμβαίνει… «Μικρὲς παρενέργειες»… αὐτὸ ἂς τὸ εἴπει ὁ Σεβασμιώτατος εἰς κάποιον ποὺ ἔμεινε παράλυτος. Τὸ βασικὸν σφάλμα τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου εἶναι ἡ θεολογία του: αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι δὲν εἶναι «συνεργασία πολλῶν Ἐπισκόπων», ἀλλὰ ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἐναποθέτει τὴν καθοδήγησίν της εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἀκούομεν τοὺς Ἁγίους, ἀκόμη καὶ ἄν ἀποτελοῦν μεμονωμένας φωνάς, καὶ ὄχι τὴν Σύνοδον, ἂν αὐτὴ δὲν συμφωνῆ μὲ τὴν Ἁγιοπατερικὴν Παράδοσιν. Ὅμως, ὁ Σεβασμιώτατος τὸ «μοντέλο» αὐτὸ μεταφέρει εἰς τὴν ἰατρικήν, ὡς ὅλα τελικὰ νὰ εἶναι ἁπλῶς ἀνθρώπιναι διεργασίαι! Ὡστόσον, ἕνα «συλλογικὸν ὄργανον» διωρισμένων, ὅπως εἶναι καὶ ἡ ΔΙΣ, δὲν εἶναι ἐπιστήμη, ἀλλὰ πολιτικὴ ἀπόφασις!

Previous Article

Δεν είμαι Ελέφαντας…

Next Article

Πολιτική ἡ δίωξις τοῦ Σεβ. Κυθήρων!