15 Ἰανουαρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἐφ. ε’ 1 – 8

    1 Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά, 2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 3 πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, 4 καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 5 τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. 6 Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις· διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 7 μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν. 8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Μτθ. κβ’ 15-22

15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων· 17 εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; 18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε· τί με πειράζετε, ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 21 λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος· τότε λέει αὐτοῖς· ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. 22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΘΗΒΑΙΟΣ

    Στίς 15 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τή Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου καί ἔζησε τόν 3ο αἰώνα μ.Χ. Ὁ Συναξαριστής μᾶς δίνει μερικές πληροφορίες γιά τόν ὅσιο Παῦλο: «Ὅταν ὁ Δέκιος ἀπέλυσε κατά τῶν Χριστιανῶν τόν τρομερόν διωγμόν του, ὁ Παῦλος, μόλις 15 ἐτῶν τότε, χάσας τούς γονεῖς του, ἐζήτησε καταφυγήν καί σωτηρίαν εἰς τήν ἔρημον. Ἐκεῖ, ἐν μέσῳ τῆς ἡσυχίας τῆς φύσεως, εὗρε καιρόν συστηματικῆς μελέτης, διότι κυρίως ἐφρόντισε νά παραλάβῃ μαζί του τό ἱερόν εὐαγγέλιον καί ἄλλα ψυχωφελῆ βιβλία». Στήν ἔρημο γνωρίστηκε μέ πολλούς ἀναχωρητές, οἱ ὁποῖοι ἰδιαίτερα τόν σέβονταν καί συχνά τόν ἐπισκέπτονταν, γιά νά συνομιλήσουν μαζί του καί νά λύσουν διάφορα πνευματικά θέματα, πού τούς ἀπασχολοῦσαν. Τό 344 μ.Χ τόν ἐπισκέφθηκε καί ὁ Μέγας Ἀντώνιος. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ σέ ἡλικία 113 ἐτῶν.

Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

   Θείου Πνεύματος, τῇ ἐπινεύσει, πρῶτος ᾤκησας, ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἠλιοῦ τόν ζηλωτήν μιμησάμενος· καί δι᾽ ὀρνέου τραφείς ὡς ἰσάγγελος, ὑπ᾽ Ἀντωνίου τῷ κόσμῳ ἐγνώρισας· Παῦλε ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Μεγαλυνάριον

   Χαίροις τῶν Ὁσίων ἡ ἀπαρχή· χαίροις τῆς ἐρήμου, πρωτοπόρος καί οἰκιστής, Παῦλε θεοφόρε, Ἀγγέλων συμπολῖτα, μεθ’ ὧν ἐξευμενίζου ἡμῖν τόν εὔσπλαγχνον.

Previous Article

16 Ἰανουαρίου

Next Article

14 Ἰανουαρίου