17 Ἰουνίου

Share:

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. κε΄ 13-19

     13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστον. 14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον λέγων· ἀνήρ τίς ἐστι καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, 15 περὶ οὗ γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ᾿ αὐτοῦ δίκην· 16 πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 17 συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα· 18 περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ, 19 ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἰω. ις΄ 22-33

     22 Καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ὑμῶν. 23 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν. 24 ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 25 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παῤῥησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ ὑμῖν. 26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν· 27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον. 28 ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 29 Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ἴδε νῦν παῤῥησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 30 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες. 31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἄρτι πιστεύετε· 32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστι. 33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΟI ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΒΕΛ ΚΑΙ ΙΣΜΑΗΛ

Στίς 17 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ καί Ἰσμαήλ. Οἱ ἅγιοι αὐτοί μάρτυρες ἦσαν χριστιανοί καί ἀδέλφια, κατάγονταν ἀπό τήν Περσία καί ἔζησαν τήν ἐποχή πού ἦταν αὐτοκράτορας ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης. Γύρω στό 363 στάλθηκαν ἀπό τόν βασιλέα τῶν Περσῶν νά διαπραγματευτοῦν μέ τόν βυζαντινό αὐτοκράτορα τήν εἰρήνη. Ἐρχόμενοι στήν Χαλκηδόνα καί βλέποντας τόν Ἰουλιανό νά θυσιάζη στά εἴδωλα μέ πολλούς ἐθνικούς, στεναχωρήθηκαν γιά τήν ἀσέβεια καί τήν πλάνη τους καί παρεκάλεσαν τόν Κύριο νά τούς προστατεύση, ὥστε ὄχι μόνο νά μείνουν στέρεοι στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί νά τόν ὁμολογήσουν ὡς Θεό ἀληθινό. Ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἦσαν χριστιανοί καί ὁμολόγησαν τόν Χριστό δάρθηκαν ἀνηλεῶς, ἔπειτα τούς πέρασαν πιρούνια στούς ἀστραγάλους τους καί ἔκαψαν τίς μασχάλες τους. Στόν δέ ἅγιο Μανουήλ ὁ Ἰουλιανός τοῦ ἔταξε πολλά πλούτη, ἐάν θυσίαζε στά εἴδωλα. Ὁ ἅγιος ὅμως ἔμεινε στέρεος στήν πίστη του καί γι’ αὐτό τόν βασάνισαν ἀπάνθρωπα καί μάλιστα τόν κένταγαν μέ μυτερά καλάμια, κατόπιν μαζί μέ τούς ἀδελφούς του ὁδηγήθηκαν στό τεῖχος πού ἔβλεπε στήν πλευρά τῆς Θράκης καί ἐκεῖ τούς ἀποκεφάλισαν καί ἔτσι ἔλαβαν τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ὅταν οἱ εἰδωλολάτρες προσπάθησαν νά κάψουν τά σώματά τους ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά σχισθῆ ἡ γῆ καί νά τά δεχθῆ. Βλέποντας οἱ ἐθνικοί τό θαῦμα αὐτό πολλοί ἀπό αὐτούς πίστευσαν στόν Κύριο. Ἀργότερα εὐσεβεῖς χριστιανοί, μετά ἀπό θεία ἀποκάλυψη βρῆκαν τά σώματα τῶν ἁγίων καί τά ἐνταφίασαν μέ τιμές.

Ἀπολυτίκιον

(Ἦχος γ΄. Τήν ὠραιότητα.)

Ὡς ἐννεάριθμον, τοῦ Λόγου σύνταγμα, ἐχθρῶν τᾶς φάλαγγας, κατετροπώσαντο, Ἴσαυρος Φήλιξ σὺν αὐτοίς, Ἐρμείας καὶ Περεγρίνος, ἅμα Ἰννοκέντιος, Μανουὴλ καὶ Βασίλειος, Ἰσμαὴλ ὁ ἔνδοξος, καὶ Σαβὲλ ὁ μακάριος’ διὸ καὶ τὰ βραβεῖα τῆς νίκης, εὗρον ὡς Μάρτυρες Κυρίου.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις Ἀθλοφόρων παρεμβολή, Ἴσαυρε παμμάκαρ, καὶ οἱ σύναθλοι οἱ κλεινοί· χαίρετε γενναῖοι, ὁπλῖται τοῦ Κυρίου, Ἀγγέλων συμπολῖται καὶ ἰσοστάσιοι.

Previous Article

Το εμβόλιο είναι το πρόσχημα

Next Article

Απαγορεύθηκε για λόγους ασφαλείας και το εμβόλιο της J&J στην Ευρώπη!

Διαβάστε ακόμα