19 Σεπτεμβρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Α’ Κορ. α’ 26-β’ 5

 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς· ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφούς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καί τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, ἵνα καθὼς γέγραπται, ῾Ο καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ ἔκρινά τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ ᾽Ιησοῦν Χριστὸν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. καί ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει θεοῦ.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἰω. η’ 21-30

  Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με͵ καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι͵ μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν͵ ὅτι λέγει͵ ὃπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς͵ Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ͵ ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ͵ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι͵ ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἔλεγον οὖν αὐτῷ͵ σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς͵ τὴν ἀρχὴν ὅ,τι καὶ λαλῶ ὑμῖν· πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ΄ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι͵ κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ΄ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὃταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου͵ τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι͵ καὶ ἀπ΄ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν͵ ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατὴρ μου ταῦτα λαλῶ. καὶ ὁ πέμψας με μετ΄ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέ με μόνον ὁ πατὴρ͵ ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στίς 19 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος. Οἱ ἅγιοι αὐτοί μάρτυρες ἔζησαν κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέα Πρόβου 278 μ.Χ. Ἐρχόμενοι ὁ ἅγιος Τρόφιμος καί Σαββάτιος στήν Ἀντιόχεια, τήν περίοδο τῆς ἑορτῆς τῶν γενεθλίων τοῦ Ἀπόλλωνα καί βλέποντας τίς ἁμαρτωλές πράξεις πού γίνονταν, ἐλυπήθηκαν καί τίς ἀποδοκίμασαν δημόσια. Ὅταν ὁδηγήθηκαν στόν ἡγεμόνα τῆς Ἀντιόχειας, ὁμολόγησαν μέ παρρησία τήν πίστη τους στόν τριαδικό Θεό γιά αὐτό τούς μαστίγωσαν ἀνελέητα καί ἔξυσαν τίς σάρκες τους μέ σιδερένια νύχια, ὥστε ἡ γῆ νά κοκκινίση ἀπό τά αἵματά των. Ἔτσι ὁ μέν Σαββάτιος παρέδωσε τό πνεῦμα του ὁ δέ Τρόφιμος, ἀφοῦ φυλακίσθηκε ἐστάλη στόν ἡγεμόνα τῆς πόλεως τῶν Συννάδων τῆς Φρυγίας φορώντας ὑποδήματα, τά ὁποῖα ἔφεραν καρφιά, ὅπου καί πάλι ἐκεῖ τόν ἔδειραν σκληρότατα, τοῦ καταξέσκισαν τίς σάρκες καί ἀφοῦ τίς ἔκαψαν μέ λαμπάδες καί ὀξέα τόν φυλάκισαν. Ἐκεῖ τόν φρόντισε κάποιος βουλευτής Δορυμέδων, ὁ ὁποῖος καί ὁμολόγησε κατόπιν μέ παρρησία τήν πίστη του στόν Χριστό, μέ ἀποτέλεσμα νά τόν φυλακίσουν καί νά τόν βασανίσουν ἀπάνθρωπα. Ὅταν ὁδηγήθηκε στόν ἡγεμόνα καί πάλι ὁ Τρόφιμος καί ἀφοῦ ὁμολόγησε τήν πίστη του, τοῦ ξερίζωσαν μέ πυρωμένα σουβλιά τά μάτια. Κατόπιν οἱ ἅγιοι μάρτυρες Τρόφιμος καί Δορυμέδων δίδονται στά ἄγρια θηρία, γιά νά τούς κατασπαράξουν, μέ τήν χάρη ὅμως τοῦ Θεοῦ ἔμειναν ἀβλαβεῖς. Τέλος οἱ ἅγιοι μάρυρες ἀποκεφαλίσθηκαν καί ἔτσι παρέδωσαν τίς ἅγιες ψυχές τους στόν ἀγωνοθέτη Κύριο.

Previous Article

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Next Article

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»- ΚΑΠΟΙΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε ακόμα