Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΕΤΕΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΚΟ!

Share:

Ἡ συμφωνία ἐπιχορηγήσεως (890.512 εὐρώ) τῆς ΜΚΟ
«SOLIDARITY NOW» ἀπό τήν Γ.Γ. Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς .

 

Ἡ ἀνεξέλεγκτός εἰσροή τῶν λαθρομεταναστῶν ἔχει πάρει
τήν μορφήν εἰσβολῆς καί τείνει νά ἀποτελέση θέμα ἐποικισμοῦ τῆς Χώρας

Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΝ
ΕΤΕΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΚΟ!

Ὁ ὑπουργός Μεταναστεύσεως κ. Γ. Κουμουτσάκος διά τάς ΜΚΟ:
“τό δίκτυο συμφερόντων πού λειτουργοῦσε ὡς βδέλλες
τό βρήκαμε πολύ καλά ἐγκαταστημένο”

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος στίς δηλώσεις πού ἔκανε σχετικά μέ τά γεγονότα στήν Μόρια τῆς Μυτιλήνης, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε ὅτι “ἡ Ἐκκλησία δικαιοῦται καί ὑποχρεοῦται, ὄχι μόνον νά ἐκφράση τήν βαθύτατη λύπη της γιά τά γεγονότα στήν Μόρια, ἀλλά καί τήν ἔντονη ἀνησυχία της γιά ὅλα ὅσα αὐτή ἡ τραγική κατάσταση ὑποκρύπτει γιά τήν ἴδια τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα καί γιά τήν εἰρηνική ζωή τῆς Πατρίδος μας. Ἕνα δόλιο σχέδιο ἀνεπίτρεπτης ἀνήθικης καί ἀπάνθρωπης ἐργαλειοποίησης καί ἐκμετάλλευσης ἀπελπισμένων προσφύγων καί μεταναστῶν ἐξελίσσεται, ἐδῶ καί ἀρκετούς μῆνες, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τήν ἐθνική μας ἀσφάλεια καί γιά τήν ζωή τῶν Ἑλληνίδων καί τῶν Ἑλλήνων, ἰδιαίτερα στίς ἀκριτικές περιοχές τῆς χώρας μας καί σέ ἀρκετές πολύπαθες γειτονιές τῶν ἀστικῶν κέντρων”.

Σχέδιον ἀποσταθεροποιήσεως τῆς Πατρίδος

Ὁ Μακαριώτατος ἐπιβεβαιώνει ἔτσι ὅτι τά γεγονότα στήν Μόρια δέν εἶναι τυχαῖα, ἀλλά ἐντάσσονται σέ ἕνα εὐρύτερο σχέδιο ἀποσταθεροποίησης τῆς Πατρίδος καί μάλιστα ὄχι μόνον τῶν “ἀκριτικῶν περιοχῶν”, δηλαδή τῆς Μυτιλήνης ἤ τῆς Θράκης, ἀλλά ἀκόμα καί “τῶν πολύπαθων γειτονιῶν τῶν Ἀθηνῶν”, μέ ὅ,τι σημαίνει αὐτό.

Ὅμως μέ τόν λόγο του αὐτό ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος μᾶς κάνει σαφές ὅτι τά περί ἀνθρωπισμοῦ, ἀλληλεγγύης καί οἰκουμενισμοῦ λόγια τῶν διαφόρων θεσμικῶν καί ἐξωθεσμικῶν κέντρων πού βρίσκονται ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος σκοπό ἔχουν νά ὑπονομεύσουν τήν ἐθνική μας ἀσφάλεια καί τήν εἰρηνική ζωή τοῦ τόπου καί ὄχι νά προστατεύσουν τούς “κατατρεγμένους καί ἀδύναμους συνανθρώπους μας”. Ὅμως ἀντίστοιχα λόγια χρησιμοποίησε καί ὁ Μακαριώτατος τρία χρόνια πρίν κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στήν Μυτιλήνη τό 2016.

Εἶναι πρωταρχική ἀνάγκη νά ἐξετάζεται τό πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης μακριά ἀπό ὑποκριτικούς καί ἀγαπητικούς λόγους, οἱ ὁποῖοι διακηρύσσονται ὄχι ἀνέξοδα ἀπό κάποιους πολιτικούς βολεμένους ἤ πού διεκπεραιώνουν ἐντολές ἄλλων. Λόγοι πού ἀποφέρουν πολλά κέρδη καί ὄχι μόνον οἰκονομικά. Εἶναι ἀνάγκη νά βλέπουμε τό πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης στήν πραγματική του διάσταση, στίς ἐπιπτώσεις του γιά τήν Πατρίδα καί τό μέλλον της ἀλλά καί τήν ἀλλοίωση πού αὐτό θά ἐπιφέρη στήν θρησκευτική καί ἐθνική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων, στήν διάλυση πού θά συντελεσθῆ στό κοινωνικό, οἰκονομικό καί πολιτιστικό ἱστό τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ἡ μουσουλμανική μειονότης θά λειτουργήση

ὑπονομευτικῶς διά τήν ἀκεραιότητα τῆς Χώρας

Ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσροή μεταναστῶν ἐδῶ καί μία πενταετία, μέ τήν ἐγκληματική ἀποδοχή ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων, σέ ἕνα διαλυμένο ἑλληνικό κράτος, ὅπου ἡ κυριαρχία του, οἰκονομική καί ἐθνική οὐσιαστικά ἔχει καταλυθῆ, προκαλεῖ τεράστια προβλήματα ἀσφαλείας, ὅπως ὑποδηλώνει καί ὁ Μακαριώτατος. Μία ἀνεξέλεγκτη εἰσροή πού ἔχει πάρει τήν μορφή εἰσβολῆς καί τείνει νά ἀποτελέση θέμα ἐποικισμοῦ τῆς Χώρας καί ἀλλαγῆς τῆς σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ της. Καί μάλιστα, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι αὐτοί προέρχονται κυρίως ἀπό ἰσλαμικές χῶρες, ἡ δημιουργία ἰσχυρῆς καί πολυπληθοῦς μουσουλμανικῆς μειονότητας θά λειτουργήση ὑπονομευτικά γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδας σέ μία μελλοντική ἀντιπαράθεση μέ τήν Τουρκία ἤ μέ ἄλλη χώρα.

Κάτι πού ἐπιβεβαιώθηκε καί ἀπό τά δημοσιεύματα σχετικά μέ τά γεγονότα στήν Μόρια, πού κάνουν λόγο γιά ἐνεργοποίηση τῆς ΕΥΠ καί τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς Ὑπηρεσίας. Κανείς δέν θά ξεχάσει τήν μεταφορά χιλιάδων μεταναστῶν τόν περασμένο Ἀπρίλιο σέ κέντρα ὑποδοχῆς στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα ἀπό τά ἀκριτικά νησιά, ὅταν ὁ ἑλληνικός λαός ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ ὑποχρεωνόταν νά κλεισθῆ στά σπίτια του, μέ κλειστές τίς ἐκκλησίες, μετά ἀπό ἀπόφαση τῆς ἰδίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ὁ πολιτικός κόσμος ἔχει καίριες εὐθύνες καί στό πρόβλημα αὐτό.

Αἱ ΜΚΟ ὑποκινοῦν τάς ταραχάς εἰς Μόριαν

Πρόκειται ἐπίσης καί γιά μία ὁλόκληρη ἐπιχείρηση, γιά μία “ἀνεπίτρεπτης ἀνήθικης καί ἀπάνθρωπης ἐργαλειοποίησης καί ἐκμετάλλευσης ἀπελπισμένων προσφύγων”, ὅπως τόνισε χαρακτηριστικά ὁ Μακαριώτατος, πού λειτουργεῖ ἐντός καί ἐκτός τῶν ἑλληνικῶν συνόρων καί ἀποφέρει τεράστια οἰκονομικά κέρδη σέ ἀνθρώπους πού ἐκμεταλλεύονται τήν δυστυχία καί τόν πόνο. Ὅπως οἱ ὕποπτες γιά τήν χρηματοδότηση ἀλλά καί γιά τήν ἐργασία τους ΜΚΟ, καθώς πολλές ἀπό αὐτές ἐνισχύονται οἰκονομικά ἀπό ὕποπτες πηγές. Μάλιστα, ἀποδίδονται σέ κάποιες ἀπό αὐτές ἡ “ὑποκίνηση”τῶν συγκεντρώσεων καί τῶν ταραχῶν πού σημειώθηκαν ἀπό τούς λαθρομετανάστες στά γεγονότα στήν Μόρια.

Κάτι τό ὁποῖο ἐπιβεβαίωσε καί ὁ Ἀναπληρωτής ὑπουργός Μετανάστευσης κ. Γιῶργος Κουμουτσάκος, ὁ ὁποῖος σέ δηλώσεις του σημείωσε ὅτι “Τά χρόνια τῆς μεγάλης κρίσης τοῦ μεταναστευτικοῦ (2015-16) μπῆκαν στήν Ἑλλάδα χρήματα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση”, πού δέν πῆγαν σέ κυβερνήσεις ἀλλά σέ ΜΚΟ, καί σέ ἄλλο σημεῖο τῶν δηλώσεων ἐπισημαίνει “τό δίκτυο συμφερόντων πού λειτουργοῦσε ὡς βδέλλες τό βρήκαμε πολύ καλά ἐγκαταστημένο”.

Ἡ κυβέρνησις χρηματοδοτεῖ τούς λαθρομετανάστας

καί ἀδιαφορεῖ διά τάς πενομένας ἑλληνικάς οἰκογενείας

Τέλος, ἡ “Δημοκρατία”, σέ ἄρθρο της στίς 12-9-2020, γράφει ὅτι “Λεφτά νά «φάνε καί οἱ κότες» ἐξασφάλισε ἀπό τό ὑπουργεῖο Μετανάστευσης καί Ἀσύλου ἡ διαβόητη ΜΚΟ τοῦ γνωστοῦ σκοτεινοῦ κερδοσκόπου Τζόρτζ Σόρος, Solidarity Now, στήν ὁποία γενική διευθύντρια εἶναι ἡ ξαδέλφη τοῦ πρωθυπουργοῦ, Ἀντιγόνη Λυμπεράκη! Σύμφωνα μέ ἔγγραφο πού ἀναρτήθηκε στήν Δι@ύγεια, ἡ ἐν λόγω ΜΚΟ” τονίζει ἡ Δημοκρατία “θά λάβη τό ποσό τῶν 890.512 εὐρώ γιά τήν λειτουργία δώδεκα συνολικά ἐποπτευόμενων νέων διαμερισμάτων σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη, ὅπου θά φιλοξενηθοῦν 48 ἀσυνόδευτα ἀνήλικα προσφυγόπουλα. Ἐντύπωση προκαλεῖ μάλιστα τό γεγονός ὅτι ἡ «συμφωνία ἐπιδότησης δράσης», ὅπως ὀνομάζεται, ἀναρτήθηκε μέ ἡμερομηνία 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή δύο ἡμέρες πρίν καῆ ἡ Μορία”.

Σήμερα, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς Ὕπατης Ἁρμοστείας τοῦ ΟΗΕ, ὅπως τονίσθηκε ἀπό τόν κ. Νίκο Καρδούλα -Ἀναπληρωτή Γραμματέα Ὀργανωτικοῦ ΝΔ Θεσσαλίας- βρίσκονται στήν Ἑλλάδα 120.000 πρόσφυγες καί λαθρομετανάστες, ἀπό τούς ὁποίους οἱ 80.300 βρίσκονται στήν ἐνδοχώρα καί 39.700 στά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐκ τῶν ὁποίων τό 19% στήν Μυτιλήνη, τό 15% στήν Κεντρική Μακεδονία καί τό 32% στήν Ἀττική. Μάλιστα, ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ γιά τούς πρόσφυγες συνεργάζεται μέ τήν ἑλληνική κυβέρνηση γιά τήν παροχή ἀστικῆς στέγασης καί τήν παροχή μετρητῶν σέ πρόσφυγες καί αἰτοῦντες ἄσυλο στήν Ἑλλάδα μέσῳ τοῦ προγράμματος ESTIA (The Emergency Support to Integration and Accommodation).

Στήν ἱστοσελίδα τῆς ἐν λόγω ὀργάνωσης σημειώνεται: “Τό πρόγραμμα στήριξης ἔκτακτης ἀνάγκης γιά τήν ἔνταξη καί τήν στέγαση ESTIA συγχρηματοδοτεῖται ἀπό τό Ταμεῖο Ἀσύλου, Μετανάστευσης καί Ἔνταξης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τό 2020 ὁ προϋπολογισμός τοῦ προγράμματος ἀνέρχεται στά 175 ἑκατομμύρια εὐρώ καί θά ἐπιτρέψη στήν Ὕπατη Ἁρμοστεία νά διατηρήση 25.500 θέσεις στέγασης στόν ἀστικό ἱστό ὥς τό τέλος τοῦ ἔτους. Τό πρόγραμμα οἰκονομικῆς ὑποστήριξης μέσῳ προπληρωμένων καρτῶν τοῦ ESTIA θά βοηθήση πάνω ἀπό 92.000 ἀνθρώπους τό 2020. Οἱ πρόσφυγες καί οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο παραλαμβάνουν ἕνα προκαθορισμένο μηνιαῖο ποσό μέσῳ τῆς κάρτας τους. Αὐτό τούς ἐπιτρέπει νά καλύψουν τίς βασικές τους ἀνάγκες, ὅπως αὐτοί ἐπιλέγουν, μέ ἀξιοπρέπεια, ὑποστηρίζοντας ταυτόχρονα τήν τοπική οἰκονομία”.

Ἔτσι, ἐνῶ ὁ ἑλληνικός λαός πένεται καί ἔχει ὁδηγηθῆ σέ οἰκονομική ἐξαθλίωση καί πολλές οἰκογένειες ἔχουν πρόβλημα στέγασης καί ἡ τοπική ἑλληνική οἰκονομία περιμένει τήν ὑποστήριξη τῶν καρτῶν τοῦ ESTIA, οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις ὅλων τῶν ἀποχρώσεων στηρίζουν οἰκονομικά, μέ εὐρωπαϊκά κονδύλια, χιλιάδες λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι σκοπό ἔχουν τόν ἐποικισμό τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τεράστια ψυχολογική ἐξουθένωσης τοῦ φρονήματος ἀλλά καί τοῦ ἠθικοῦ τοῦ ἁπλοῦ Ἕλληνα πού συντελεῖται μέσῳ τῆς τρομοκρατίας πού ἀσκοῦν ἐδῶ καί δεκαετίες τά Μέσα Μαζικῆς προπαγάνδας, ἔχουν δυστυχῶς παραλύσει κάθε ἀντίστασή του καί τόν ἔχουν κάνει ἀδύναμο ὑποχείριό τους.

“Οἱ Ἐπίσκοποι θά ξυπνήσουν

ἀπότομα καί θά βρεθοῦν μπροστά στό χάος;”

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος σέ ἄρθρο του τό 1996 στόν Ὀρθόδοξο Τύπο μεταξύ τῶν ἄλλων ἔγραφε “…Ἄλλα κέντρα ἀποφάσεων κινοῦνται μυστικά καί μέ ἀπροσδιόριστα κίνητρα καί διαμορφώνουν τόν αὐριανό χάρτη τῆς Εὐρώπης. Δέν τούς ἀπασχολεῖ ἡ ἑλληνική πραγματικότητα. Δέν τούς ἐνδιαφέρει ἡ πνευματική ὁμοιογένεια. Ἀντίθετα τήν θεωροῦν ἐμπόδιο στίς ἐπιδιώξεις τους. Ἀνάχωμα στήν προέλαση πρός τήν Βαλκανική Χερσόνησσο. Ἐμπόδιο στήν ἀφομίωση καί στήν ἐκμετάλλευση τῶν λαῶν πού συγκροτοῦν τό Ὀρθόδοξο τόξο. Αὐτό πού ἐμεῖς τό κρατᾶμε στά χέρια μας σάν θησαυρό, σάν κληρονομιά πολύτιμη τῶν πατέρων μας καί τῶν μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας, ἐκεῖνοι τό βλέπουν σάν στοιχεῖο ἀρνητικό πού παρεμποδίζει τήν τῆξι τῶν τοπικῶν παραδόσεων καί τήν δημιουργία τοῦ καινούργιου μίγματος, πού θά ἀποτελέση τόν πληθυσμό τῆς ἑνοποιημένης Εὐρώπης…

Ἄλλοι ἄνθρωποι, ξένοι πρός τίς παραδόσεις μας, ἄσχετοι πρός τήν Ὀρθόδοξη ἐμπειρία μας θά μᾶς ἐπιβάλουν πολύ σύντομα τήν δική τους θέλησι καί θά μᾶς ἀναγκάσουν νά ἀποδεχτοῦμε τό Νομικό σχῆμα πού θά διασπάση τήν ἑλληνική παραδοσιακή ἑνότητα καί θά δημιουργῆ πυρῆνες ἀντιπολιτευόμενους κι ἀντιμαχόμενους. Ὀπαδοί τῆς θεωρίας «διαίρει καί βασίλευε» θά μᾶς κάνουν χίλια κομμάτια….” καί καταλήγει “Οἱ ἐπίσκοποι δέν ὠσμίστηκαν τίς ἀλλαγές πού ἔγιναν καί πού ἑτοιμάζονται στά ξένα κέντρα. Θά ἀφυπνιστοῦν ἤρεμα καί θά ἀντιμετωπίσουν τά προβλήματα; Ἤ θά ξυπνήσουν ἀπότομα καί θά βρεθοῦν μπροστά στό χάος;”. Εἴκοσι πέντε χρόνια μετά μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε ὅτι ξύπνησαν καί βρέθηκαν μπροστά στό χάος καί μάλιστα τό ἀποδέχτηκαν.

Previous Article

Επιστολή του Αρχ, Κύπρου προς τον Υπουργό Παιδείας για απομάκρυνση του Kαθηγητή Τέχνης από την Παιδεία

Next Article

Ἡ σωτηρία προέρχεται ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν νόμον

Διαβάστε ακόμα