Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς «θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Share:

Ἡ ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦτο σαφὴς σχετικῶς μὲ τὴν μετάδοσιν τῆς Θ. κοινωνίας εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020, εἰς τὸ ὁποῖ­ον ἔγραφεν:

«Ἡ ὁποιαδήποτε ὑπόνοια γιὰ μετάδοση νοσημάτων ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία, ἀλλὰ καὶ ἀπό τὸν τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως, θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ καὶ εἶναι καταδικαστέα».

Ὡστόσον, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἀπεφάσισε μέτρα, τὰ ὁποῖα κλονίζουν τὴν πίστιν τοῦ ποιμνίου ὅτι ὁ παραδοσιακὸς τρόπος μεταδόσεως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων δὲν μεταδίδει ἀσθενείας. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα greeknewsonline.com τῆς 25ης Μαΐου 2020:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδόφορος ἔδωσε ὁδηγίες στοὺς κληρικοὺς τῶν κοινοτήτων τῆς Ἄμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας (Νέα Ὑόρκη, Κονέκτικατ καὶ Οὐάσιγκτον) νὰ προσφέρουν προσωρινὰ τὴ θεία κοινωνία στοὺς πιστοὺς χρησιμοποιώντας πολλαπλὰ μεταλλικὰ κουτάλια, γιὰ μία μόνο χρήση ἀνὰ ἄτομο.

Οἱ ὁδηγίες περιέχονται σὲ ἐκτενὲς ὑπόμνημα μὲ ἡμερομηνία 18 Μαΐου ποὺ ἐστάλη στοὺς ἱερεῖς τῶν κοινοτήτων τῆς Ἄμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας, μὲ τὴν ἐπισήμανση μόνο γιὰ ἱερεῖς καὶ ὅτι «δὲν πρέπει σὲ καμία περίπτωση νὰ δημοσιευθεῖ, νὰ κοινοποιηθεῖ ἢ νὰ ἀντιγραφεῖ σὲ email ἢ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης»…

Ἡ Ἄμεση Ἀρχιεπισκοπικὴ Περιφέρεια εἶναι ἡ μόνη ἀπὸ τὶς 8 μητροπόλεις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ποὺ ἔλαβε ἀπόφαση γιὰ προσφορὰ τῆς θείας κοινωνίας μὲ χωριστὸ κουτάλι γιὰ κάθε πιστὸ καὶ ὅπως τονίζεται εἶναι μόνον προσωρινὸ μέτρο.

Οἱ ὑπόλοιποι Μητροπολίτες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐπέλεξαν εἴτε νὰ μὴ ἀναφέρουν τίποτα στὶς ὁδηγίες ποὺ ἔστειλαν στοὺς ἱερεῖς τους, εἴτε – ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Μητροπολίτη Ἀτλάντας Ἀλέξιου – νὰ γράψουν ὅτι θὰ προσφέρεται μὲ τὸν κανονικὸ τρόπο.

Τὸ ὑπόμνημα πρὸς τοὺς ἱερεῖς τῆς Ἄμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας λέει τὰ ἑξῆς (μεταξὺ ἄλλων) σχετικὰ μὲ τὴν προσφορὰ τῆς Θείας Κοινωνίας:

«Ὡς προσωρινὸ μόνο μέτρο, ἡ Θεία Κοινωνία θὰ προσφέρεται μέσῳ τῶν ἀκόλουθων διαδικασιῶν ποὺ ἔχουν σχεδιαστεῖ, γιὰ νὰ προστατεύουν τοὺς κληρικούς μας καὶ τοὺς πιστούς μας: Ἡ ἐνορία θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖ πολλαπλὰ μεταλλικὰ κουτάλια ποὺ θὰ εἶναι μιᾶς χρήσης κατὰ τὴ διανομὴ τῆς Ἁγίας Κοινωνίας. Ὁ ἐνορίτης θὰ πλησιάζει τὸ δισκοπότηρο καὶ θὰ τοῦ ζητηθεῖ νὰ γείρει τὸ κεφάλι του πίσω καὶ νὰ ἀνοίξει τὸ στόμα του πλατιά, ἔτσι ὥστε ἡ κοινωνία νὰ πέσει μέσα στὸ στόμα του… Ἀντὶ τῆς μάκτρας (Communion Cloth), ἡ ἐνορία θὰ ἔχει διαθέσιμες πετσέτες μιᾶς χρήσης γιὰ τοὺς πιστούς, καὶ ὅταν πλησιάζει τὸ δισκοπότηρο, ὁ ἐνορίτης θὰ πάρει μία χαρτοπετσέτα, θὰ τὴν κρατᾶ κάτω ἀπὸ τὸ πηγούνι του, θὰ σκουπίζει τὸ στόμα του καὶ στὴ συνέχεια θὰ πετάει τὴν πετσέτα, σὲ ἕνα δοχεῖο στὸ σολέα, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου θὰ καεῖ τὴν ἴδια μέρα. Μετὰ ἀπὸ κάθε συνάντηση, τὰ κουτάλια θὰ βυθιστοῦν σὲ βραστὸ νερὸ, γιὰ νὰ καθαριστοῦν»…

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πὸρτ Οὐάσιγκτον Νέας Ὑόρκης, θὰ χρησιμοποιηθεῖ ὁ τεράστιος προαύλιος χῶρος, γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα στοὺς πιστοὺς νὰ παρακολουθήσουν μέσα ἀπὸ τὰ αὐτοκίνητά τους τὴ θεία Λειτουργία. Αὐτὴ ἡ drive-in θεία λειτουργία ἔγινε δεκτὴ μὲ ἱκανοποίηση ἀπὸ πολλοὺς ἐνορίτες στὸ Port Washington.

Στὴ Μητρόπολη τῆς Ἀτλάντας ποὺ καλύπτει πολιτεῖες τοῦ νότου μὲ πιὸ χαλαρὲς πολιτικές, ὁ Μητροπολίτης Ἀλέξιος ἐξέδωσε μία πολὺ ἐκτεταμένη ὁδηγία γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ναῶν καὶ τὰ μέτρα ἀσφαλείας στὶς ἐκκλησίες. Στὴν Ἀτλάντα – ὅπως σὲ κάθε ἄλλη Μητρόπολη – εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νὰ φοροῦν οἱ πιστοὶ μάσκα…»

Διὰ τὰ ὅσα παραγγέλλει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς θὰ ἠδύνατο ἴσως κανεὶς νὰ θέση τὸν καλὸν λογισμόν. Ὡστόσον, τρεῖς παράγοντες δεικνύουν ὅτι ἐμφιλοχωρεῖ ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ τρόπου τῆς Θ. Κοινωνίας. Πρῶτον, ἡ ἀπαίτησις νὰ τηρηθῆ κρυφὴ ἡ ἐγκύκλιος. Δεύτερον, ἡ ἀναφορὰ ὅτι τὰ μέτρα αὐτὰ λαμβάνονται ὄχι διὰ τὴν ἱκανοποίησιν τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ Κράτους, ἀλλὰ «γιὰ νὰ προστατεύουν τοὺς κληρικούς μας καὶ τοὺς πιστούς μας». Τρίτον, κείμενον τοῦ π. Ἀλκιβιάδη Καλύβα, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς:

«Τὸ κουτάλι κοινωνίας εἶναι ἕνα ἀτελὲς ὑλικὸ ἀντικείμενο. Δὲν μοιράζεται τὴν ἀφθαρσία τοῦ ἀναστημένου καὶ θεοποιημένου Σώματος τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι πραγματικὰ παρὸν σὲ ἐμᾶς μέσῳ τῶν εὐχαριστιακῶν στοιχείων. Ἀπὸ μόνο του, τὸ κουτάλι εἶναι ἁπλὰ ἕνα κουτάλι, ἕνα σκεῦος. Ἡ ἀξία του προέρχεται ἀπὸ τὴ χρήση του ὡς μέσου μὲ τὸ ὁποῖο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ προσφέρεται στοὺς ἀνθρώπους… Ὑπάρχουν ἐκεῖνοι μεταξὺ τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν ποὺ βλέπουν τὴν ἀντικατάσταση τοῦ κοινοῦ κουταλιοῦ ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου εἴδους ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν τρέχουσα πρακτική, ὡς ἄρνηση τοῦ δόγματος τῆς πραγματικῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στὴν Εὐχαριστία. Φυσικά, αὐτὸ δὲν ἰσχύει… Ὅποιο κι ἂν εἶναι τὸ μοντέλο (μεταδόσεως τῆς Θ. Κοινωνίας), ἡ θεμελιώδης πρόθεση εἶναι ἡ ἴδια: νὰ μετριάσει τὴ μετάδοση ἐπικίνδυνων παρασιτικῶν μικροβίων… Ἐπίσης (μᾶς) ἀνησυχεῖ τὸ κοινὸ πανὶ κοινωνίας, τὸ ὁποῖο πολλοὶ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν, γιὰ νὰ σκουπίσουν τὸ στόμα τους μετὰ τὴν ἐπικοινωνία. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ εἶναι προβληματικὴ καὶ πρέπει νὰ τελειώσει. Τὸ κοινὸ πανὶ πρέπει νὰ ἐξυπηρετεῖ μόνο ἕνα σκοπό, γιὰ νὰ πιάσει τυχὸν τυχαία διαρροὴ κατὰ τὴ χορήγηση τῆς Θ. Κοινωνίας… Εἶναι ἀναπόφευκτη μία ἀλλαγὴ στὸν τρόπο διανομῆς τῆς Θ. Κοινωνίας στοὺς ἀνθρώπους. Συμβαίνει ἤδη. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἐὰν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες θὰ καταλήξουν σὲ συμφωνία στὸ ἄμεσο μέλλον ἢ θὰ ἰσχύσουν τοπικὲς παραλλαγὲς ἕως ὅτου γίνει ἡ χρήση πολλαπλῶν μεμονωμένων μεταλλικῶν κουταλιῶν ἢ ἄλλης μορφῆς; Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ ἀλλαγὴ ἔρχεται. Εἶναι σημαντικό, ἑπομένως, ὅλοι – κληρικοὶ καὶ ἄνθρωποι – νὰ εἶναι σωστὰ προετοιμασμένοι».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμφωνεῖ; Ὁδεύομεν εἰς λατινοποίησιν τῆς Ὀρθοδοξίας;

Previous Article

Διαθρησκειακὴ προσευχὴ εἰς Ἀργεντινήν

Next Article

Ὁ Αὐστραλίας: «Σὲ αὐτὸ μαζί»!