Μακεδονία η Κοιτίς του Βυζαντινού και Παγκοσμίου Ελληνικού Πολιτισμού

Share:
Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Του κ. Ιωάννου Ν. Καλλιανιώτου,
Καθηγητού του Πανεπιστημίου του Scranton

Η Ιστορική γνώσις είναι αναγκαία δι’ άπαντας τους λαούς και δη δια τους απανταχού της γης Έλληνας, Ελληνογενείς και Ελληνίζοντας. Η γνώσις αύτη πρέπει να είναι αληθής, αντικειμενική, επιστημονική και ουχί η τοιαύτη της πλάνης, της παραπληροφορήσεως, της εξαπατήσεως και προ παντός της επιβαλλομένης αγνοίας.  Η παιδεία μας, η πολιτεία μας, ο λαός μας και πάνω απ’ όλα αυτά, η πνευματική και πολιτική ηγεσία της Χώρας μας  πρέπει να γνωρίζη εις βάθος και απολύτως την αλήθειαν και να την υπερασπίζεται, να την διακηρύττη και διατί όχι, να την επιβάλλη με παν μέσον εις τους αγνοούντας ταύτην και εις τους αγνωστικιστάς.
Η Ελλάς είναι χώρα μοναδική εις την ανθρωπίνην Ιστορίαν και ο ρόλος της ανθρωποκεντρικός, πανανθρώπινος, σωτηριώδης και θείος, κατευθυνόμενος υπό της θείας Προνοίας και του σχεδίου του Θεού. Αυτό θα πρέπει πρώτοι να το γνωρίζουν οι εκκλησιαστικοί και οι πολιτικοί άρχοντές μας. Η χώρα αυτή λόγω θείας επιλογής, κατέστη το θεμέλιον του ανθρωπίνου πολιτισμού και παιδείας. Η ηθική της φιλοσοφία, θεία χάριτι, ο πολιτισμός της και η γλώσσά της εξηπλώθη υπό του επιλελεγμένου τέκνου της, του Έλληνος στρατηλάτου, Αλεξάνδρου του Μεγάλου[1] και κατέστη η γλώσσα της μεταφράσεως της Παλαιάς Διαθήκης και της Αποκαλύψεως, δι’ ης ο Λόγος του Θεού εγράφη, διεδόθη και εξυμνήθη το πανάγιον Όνομά Του.
Η τιμή και η ευθύνη αύτη εδόθη υπό του Θεού εις τους Έλληνας, τον περιούσιον λαόν Του και ο εκπρόσωπός των, ο εκ Βορείου Ελλάδος (Μακεδονίας),[2] Αλέξανδρος[3] Φιλίππου[4] Μακεδών[5] επωμίσθη του θείου τούτου έργου. Τα αποτελέσματά του γνωστά εις άπαντας τους λαούς και η τιμή και δόξα (κύδος) των Ελλήνων δια το μέγα τούτο τέκνον των μείζων και ανεγνωρισμένη υπό πάντων των νουν εχόντων και υπό του Ιδίου του Κυρίου.[6] Δια της Αποκαλυφθείσης Αληθείας ο λαός ούτος ο Ελληνικός εμεγαλούργησε πνευματικώς επί 11 αιώνας, αλλ’ απέκτησε και αντιπάλους, τους οπαδούς του ψεύδους,[7] τους εχθρούς της Αποκαλύψεως (της Ορθοδοξίας). Οι αθεόφοβοι ούτοι διαστρεβλωταί της αληθείας προσεπάθουν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παν μέσον, ώστε να αποκρύψουν την Ιστορικήν και Αποκαλυφθείσαν Αλήθειαν και να εξαφανίσουν τον λαόν, ο οποίος επελέγη ως ο υπερασπιστής των δύο τούτων αρετών και αξιών, τον εις περιωπήν εκλεκτόν Ελληνικόν λαόν.
Οι παραχαράκται ούτοι της θείας αληθείας, κατέλαβαν τον πλανήτην, τη βοηθεία του αντιζήλου και εχθρού της αληθείας, του μεγάλου απατεώνος, και σήμερον κυριαρχούν οικονομικά και πολιτικά.[8] Επέβαλον την πλάνην των εις την παιδείαν, εις τους ψευδο-επιστήμονας, «σοφούς» του  κόσμου τούτου της απάτης και της αποστασίας. Ελέγχουν απολύτως τας χώρας και δη τας Χριστιανικάς τοιαύτας της Ευρώπης και Αμερικής και επιβάλλουν τα σκοτεινά σχέδιά των εις άπαντας τους υπό την κυριαρχίαν των λαούς. Ούτοι επιβάλλουν εις τους πολιτικούς ηγέτας το σχέδιόν των, την πολιτικήν, την οποίαν θα ακολουθήσουν ούτοι και τους περιορισμούς, τας διατάξεις και τους νόμους, τους οποίους θα εφαρμόσουν εις τους δούλους εν ελευθερία λαούς. Δυστυχώς, ούτοι κατευθύνουν και τους ψευδο-πολιτικούς μας, τους θλιβερούς και αθλίους ακολούθους των, των ανθελληνικών κομμάτων της Ελλάδος, τα οποία «κυβερνούν» την Χώραν των αγίων και ηρώων τα τελευταία 35 έτη.[9] Τους έπεισαν τους δυστυχείς τούτους να καταστρέψουν την γλώσσάν μας, την οικογένειάν μας, την πίστιν μας, την παιδείαν μας, την Ιστορίαν μας, τον πολιτισμόν μας, τας αξίας και αρχάς μας, την οικονομίαν μας. Οι δουλοπρεπείς πολιτικοί μας, οι οποίοι, ουσιαστικώς, έχουν ικανότητας όχι ενός μέσου ανθρώπου, αλλ’ υπό του μηδενός˙ υπετάχθησαν εις τας σκοτεινάς ταύτας δυνάμεις και κατέστρεψαν το μεγαλείον αυτού του πολιτισμού, του Ελληνορθοδόξου και παγκοσμίου τοιούτου. Τώρα, τους επιβάλλουν να προδώσουν και παραδώσουν και την Χώραν μας εις τους εχθρούς της, ως συμβαίνει με την ημετέραν Μακεδονίαν,[10] την κοιτίδα του Βυζαντινού[11] και παγκοσμίου Ελληνισμού και θα ακολουθήσουν και πλει­στα άλλα μέρη της Χώρας μας, εάν δεν τους αποτρέψη ο Έλλην ψηφοφόρος, διότι οι ψευδο-πολιτικοί μας δεν γνωρίζουν Ελληνικά, Ιστορίαν, Ορθοδοξίαν και την βασικήν λέξιν του πολιτισμού μας, το ΟΧΙ, προς παν σφετεριστήν και επιβουλευόμενον την Πατρίδα μας.
Το όνομα της Μακεδονίας μας δεν ημπορεί να δοθή εις κανένα άλλον λαόν και δη εις τους Σλαβο-αλβανούς, τους κατοικούντας βορείως της Πελαγονίας (Παιονίας), της Βαρντάρσκας, οι οποίοι κατήλθον εις την περιοχήν ταύτην τον 6ον μ. Χ αιώνα, ως είχεν είπει και ο Κίρο Γκλιγκόροφ.[12] Δεν έχουν ούτοι τίποτε κοινόν με τον Ελληνισμόν, με τον Έλληνα Μέγαν Αλέξανδρον, με τους αρχαίους Έλληνας φιλοσόφους και ούτε γιγνώσκουν την Ελληνικήν γλώσσαν, δια της οποίας διεδόθη ο Λόγος του Θεού. Δεν έχομεν κανέν δικαίωμα από τους προγόνους και απογόνους μας να παραδώσωμεν και δεν παραχωρούμεν ουδέν Ελληνικόν όνομα εις τους γείτονάς μας και ούτε κανέν παράγωγον του Ελληνικού ονόματος «Μακεδονία», διότι είναι μέγιστον Ιστορικόν λάθος και πρέπει να εντρέπωνται οι ίδιοι οι Σκοπιανοί, με το να μη έχουν ούτε ιδικόν των Σλαβικόν όνομα, ούτε προγόνους δια το ψευδο-κράτος των[13] και θέλουν να οικειοποιηθούν τον μεγαλύτερον πολιτισμόν του πλανήτου, τον Ελληνικόν. Αύτη εστιν η πλέον παράλογος πρωτοτυπία εις την ανθρωπίνην Ιστορίαν.
Πως είναι δυνατόν εν νέον «τεχνικόν» Σλαβικόν κράτος, δημιουργηθέν προ ολίγων ετών από τους εχθρούς της Αληθείας, ώστε να κρατήσουν την Ορθόδοξον Ρωσίαν, την κόρην της Μεσαιωνικής (Βυζαντινής) Ελλάδος, μακράν των λοιπών Ορθοδόξων Ανατολικο-Ευρωπαίων και Βαλκανικών λαών, να ονομάζεται «Μακεδονία»; Πως είναι δυνατόν ο λαός αυτός να ζη και να πορεύεται με εν τέτοιο τερατώδες ψέμα; Πως είναι δυνατόν να οικοδομήσης το κράτος σου, την Ιστορίαν σου και το μέλλον σου εις μίαν πλάνην, εις κάτι πλασματικόν, το οποίον δεν έχει καμμίαν σχέσιν με αυτόν τούτον τον λαόν σου; Λυπούμεθα δια την κρίσιν και εξαπάτησιν των Σκοπιανών της Βαρντάρσκας από τους Illuminati του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά δεν ημπορούμεν να κάμνωμεν τίποτε άλλο, εκτός από το να τους είπωμεν την Αλήθειαν: «Δεν έχετε καμμίαν σχέσιν με τον Μέγαν Αλέξανδρον, με την Μακεδονίαν, και φυσικά με την Ελλάδα και τον αρχαίον πολιτισμόν της. Είσθε ευπρόσδεκτοι, ως γείτονές μας να συνεργασθώμεν εις όλους τους τομείς, ώστε οι λαοί αμφοτέρων των κρατών να ευημερήσουν, αλλά το όνομα της Μακεδονίας η συνθετικόν περιέχον τούτον δεν το παραδίδομεν εις ουδένα, διότι είναι ίδιον της υπάρξεώς μας και του πολιτισμού μας.»
Τέλος, οι ψευδο-πολιτικοί μας, οι οποίοι επρόδωσαν τα ιερά και τα όσιά μας, τον πολιτισμόν μας, την παιδείαν μας, την οικονομίαν μας και την ευημερίαν του λαού μας και τώρα αποβλέπουν εις την προδοσίαν της Μακεδονίας μας, πρέπει να αποπεμφθούν, να καταδικαστούν επί ασχάτη προδοσία και να μη εκλεγούν πλέον εις το Ελληνικόν (Ελληνορθόδοξον) Κοινοβούλιον. Τα ανθελληνικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και όλα του «δημοκρατικού» ανθελληνικού «τόξου»)[14] και άπαντες οι πολιτικοί των να καταστούν αποπομπαίοι και απόβλητοι, ώστε να σταματήση η μόλυνσις αύτη από το να επεκταθή και εις τους μελλοντικούς Έλληνας και Ορθοδόξους πολιτικούς ηγέτας. Ο καλοκάγαθος Έλλην πρέπει να σταματήση να παραβλέπεται, να αγνοήται και να παραγκωνίζεται από τους παρ’ αξίαν ευτυχούντας ακολούθους των σκοτεινών δυνάμεων, τους οποίους μας επέβαλον ως ηγέτας.
Σημειώσεις:
[1] Ος έλεγεν, «… Ευγνωμονώ τοις θεοίς ότι εγεννήθην Έλλην.» (Αλέξανδρος ο Μέγας). [2] «Έστι ουν Ελλάς και η Μακεδονία.» (Στράβων). [3] Αλέξανδρος = αλέξω +  άνδρας. (αλέξω =αποκρούω, αποτρέπω, προφυλάσσω, υπερασπίζω). [4] Φίλιππος = φίλος + ίππος. [5] Μακεδονία εκ του μάκος = μήκος. Μακεδνός = υψηλός άνδρας. Μακεδνοί = υψηλοί άνθρωποι. [6] «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή [υπό των Ελλήνων] ο υιός του ανθρώπου.» (Ιωάν. ιβ  23). [7] Τους Illuminati˙ η λέξις αύτη προέρχεται εκ της λέξεως Lucifer, η οποία σημαίνει, ο φορεύς του φωτός, ο Εωσφόρος, ο θεός απάντων τούτων των σκοταδιστών (σατανιστών). [8] Όρα, Ιωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Η Τρέχουσα Ελληνική Κρίσις  εστίν Έργον των Δημιουργών των Δυτικών Επαναστάσεων του Παρελθόντος», ’Απολογητικα, 19 Φεβρουαρίου 2017, pp. 1-17. [9] «Λύτρωσαι, ο Θεός, τον [Ελληνισμόν] εκ πασών των θλίψεων αυτού.» (Ψαλμ. ΚΔ  22). [10] Ο Ιώσηπος Φλάβιος η Γιοσέφ μπεν Μαθιά (37-100 μ.Χ.) έγραψεν ότι ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται εις το Βιβλίον του Δανιήλ (εις τας Προφητείας, Κεφ. 8, 21), ως «βασιλεύς Ελλήνων», ο οποίος θα κατακτήση την Περσικήν Αυτοκρατορίαν. [11] Με την πρωτεύουσάν του, την νύμφην του Θερμαϊκού, την πόλιν του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την δευτέραν εις αίγλην πόλιν του Βυζαντίου, την Θεσσαλονίκην. [12] Ο Kiro Gligorov, πρώτος Πρόεδρος της FYRAM  είχεν είπει: “We are Slavs who came to this area in the sixth century A.D. … We are not descendants of the ancient Macedonians. Serious historians are laughing with what has been happening in my country. At the rate we are going, we will say, we are direct descendants of Adam and Eve and paradise will be proven to be ‘Macedonian’ and thus ours.” Όρα, Ioannis N. Kallianiotis, “Skopjeans’ Delusion on the Macedonian Issue: Some Linguistic Evidence”, Αντίβαρο, May 6, 2011, pp. 1-12. [13] Καθ’ ότι, «Μακεδόνες αεί Έλληνες, Σκοπιανοί αεί Σλάβοι». [14] «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιείν τα μη καθήκοντα.» (Ρωμ. α  28).

Previous Article

Διάλογος μετά Πρωτειομανούς

Next Article

Μη κατηγορείτε τον Θεόν δια την εκπαιδευτικήν σας πολιτικήν

Διαβάστε ακόμα