Ἑλλὰς τετέλεσται!

Share:

Η ΕΛΛΑΔΑ σβήνει μὲ γοργοὺς ρυθμούς! Ἡ ὑπογεννητικότητα τρώει τὶς σάρκες της! Οἱ θάνατοι εἶναι πλέον ἀσύγκριτα περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις! Ἡ γήρανση τοῦ ὑπάρχοντος πληθυσμοῦ μεταβάλλει τὴν πατρίδα μας σὲ χώρα γερόντων! Ἡ πολιτεία «σφυρίζει ἀδιάφορα»! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας δὲν εἶναι εὔκολα ἀναστρέψιμο καὶ τὰ ὅποια μέτρα ληφθοῦν ἄμεσα θὰ ἀποδώσουν καρποὺς μετὰ ἀπὸ 20-30 χρόνια ἐπεσήμανε ὁ κ. Γεώργιος Δασκαλάκης Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Μαιευτικῆς καὶ Γυναικολογίας – Ἐμβρυομητρικῆς Ἰατρικῆς Ε.Κ.Π.Α. καὶ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Περιγεννητικῆς Ἰατρικῆς (Ε.Ε.Π.Ι.) σὲ Συνέντευξη Τύπου ποὺ παραχώρησε ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Περιγεννητικῆς Ἰατρικῆς (Ε.Ε.Π.Ι.) μὲ ἀφορμὴ τὴ διεξαγωγὴ Ἡμερίδας Εὐαισθητοποίησης γιὰ τὴν Ὑπογεννητικότητα μὲ τίτλο “Ἂς γεννήσουμε λύσεις”. Ἔντονο προβληματισμὸ ὀφείλει νὰ προκαλεῖ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ Πολιτεία τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας στὴ χώρα μας, τὸ ὁποῖο τείνει νὰ λάβει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις. Τὸ ποσοστὸ γεννητικότητας στὴν Ἑλλάδα συγκαταλέγεται στὰ χαμηλότερα στὴν Εὐρώπη, ἐνῷ τὸ ποσοστὸ τῶν ἡλικιωμένων ἀνθρώπων ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, μὲ σημαντικὲς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴ χώρα» (Ἱστ. Ἐλεύθερος Ἀετός)! Μὴ ἔχετε καμιὰ ἀμφιβολία πὼς ὁ ἐφιάλτης τῆς ὑπογεννητικότητας εἶναι ἔργο τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, νὰ τὴν «θεραπεύσει» μὲ τοὺς λαθρομετανάστες. Νὰ πάψουν νὰ ὑπάρχουν ἔθνη καὶ λαοὶ μὲ ταυτότητα, γιὰ νὰ μὴ νοιάζονται γιὰ πατρίδα καὶ ἐθνικὴ ἰδιαιτερότητα, διότι αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὴ δημιουργία τοῦ κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται πρὸ τῶν θυρῶν!

Previous Article

Ὁ αὐταρχισμὸς πίπτει εἰς τὸ κενόν!

Next Article

Διατὶ ἐξηντλήθη τὸ «αἴσθημα δικαίου» εἰς τοὺς ἐσφιγμενίτας «ἐγκληματίας»;

Διαβάστε ακόμα