ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Share:

Ἡ συνάντησις τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μὲ τὸν “φίλον” αὐτοῦ
Ἀρχισιωνιστὴν κ. Μπάϊντεν (25.10.2021). Συνδέονται κατὰ Θεόν;

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ! Οἱ πιστοὶ θὰ ἀποδοκιμάσουν τὸν ἴδιον καὶ τοὺς Συνοδικούς!

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Σεβασμιώτατοι, δὲν φοβεῖσθε τὸν Θεόν;
Θὰ τιμήσετε αὐτὸν ποὺ στηρίζει τὸν Πάπαν ἐν μέσῳ σκανδάλων παιδοφθορίας;
Ποὺ ἐδημιούργησε σχίσμα ὑπὲρ ἀχειροτονήτων;
Ποὺ ἀναγνωρίζει «Β. Μακεδονίαν»;
Ποὺ συγχαίρει τὸν κ. Ἐρντογάν διὰ στρατιωτικὴν ἐπέμβασιν;

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Πόσους λόγους πρέπει νὰ προβάλωμεν, διὰ νὰ ἀποδείξωμεν, ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν εἶναι ἄξιος τιμῶν; Πολλάκις ἀνεφέραμεν τὰ ἀναρίθμητα σκάνδαλα ποὺ ἔχει δημιουργήσει εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἀλλὰ ἡ Ἱεραρχία κωφεύει. Ἀρκεῖ ὅμως μόνον μία μαρτυρία, ποὺ θὰ πείση καὶ τὸν πλέον δύσπιστον: ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Ἐνώπιον αὐτῆς διαλύεται πᾶσα ἀντίθετος.

Τὰ τελευταῖα ἔτη προκειμένου οἱ Φαναριῶται νὰ ἀναστρέψουν τὸ ἐναντίον τους κλῖμα ἰσχυρίσθησαν ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχαιρεν ἐκτιμήσεως ἀπὸ τὸν Ἅγιον Παΐσιον, ἐπειδὴ ὁ Ἅγιος Παΐσιος σεβόμενος τὴν Ἀρχιερωσύνην του προσῆλθε καὶ ἔλαβε τὴν εὐχήν του κατὰ τὴν ὑποδοχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου τὸν Νοέμβριον τοῦ 1992, τυπικῶς καὶ ὡς ὤφειλεν. Ἀντὶ αὐτὴ ἡ στάσις τοῦ Ἁγίου, ὅπως καὶ κάποιαι φράσεις, ποὺ φέρεται νὰ εἶπε, νὰ ἐκληφθοῦν ὡς ἐνθάρρυνσις, διὰ νὰ μείνη πιστὸς εἰς τὴν διακονίαν του, ὁ Πατριάχης Κων/λεως μετὰ τὴν κοίμησιν τῶν Ἁγίων Πορφυρίου, Παϊσίου, Ἰακώβου κ.ἄ. ἐξετράπη πλήρως. Δυστυχῶς, ἐκ τῶν «καρπῶν τῆς ξηρανθείσης συκῆς» καθίσταται ἀντιληπτὸν ὅτι ἐπηληθεύθησαν πλήρως ὅσα τελικῶς ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶδε…

Φοβερὰ Προφητεία

κατὰ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Ὁ π. Σίμων, μοναχὸς τῆς Ἱ. Μ. Καρακάλου διηγεῖται τὸ ἑξῆς περιστατικόν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀποθησαυρισμένον (χωρὶς νὰ ἔχη διαψευσθῆ) μὲ μεσότι­τλον «Διήγηση ὑποτακτικοῦ» εἰς τὸ βιβλίον «Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης (τῆς γενιᾶς μας). Μαρτυρίες», ἔκδ. Ἱ. Κ. Ἁγίων Θεοδώρων Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου, τ. Β΄, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος 2020 (Γ΄ ἔκδοση), σ. 145:

«Πρὶν ἀρκετὰ χρόνια κάποιος ὑποτακτικός τοῦ Ἁγίου (Πορφυρίου), μοῦ ἐπανέλαβε ἀρκετὲς φορὲς τὰ δύο ἀκόλουθα γεγονότα:

“Λίγους μῆνες πρὶν τὴν κοίμησή του, καθόμασταν στὸ Κελλὶ καὶ συνομιλούσαμε. Ξαφνικὰ τίναξε τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω καὶ συνοφρυώθηκε, λέγοντας :

– Ὤωω…!

– Τί ἔπαθες Γέροντα; Τί ἔγινε…;

– Τὸν φάγανε…!!!

– Ποιὸν φάγανε;

– Τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη… τὸν φάγανε οἱ Ἀμερικάνοι! Θέλουνε νὰ βάλουνε δικό τους.

Ὁ Ἅγιος τὸ εἶδε τὴν ἴδια στιγμή, ποὺ συνέβη. Μετὰ ἀνακοινώθηκε ἐπίσημα ἡ κοίμησή του”.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κων/λεως (ἐπὶ 19 ἔτη στὸν Θρόνο) κ. κ. Δημήτριος κοιμήθηκε στὶς 2 Ὀκτ. 1991, σὲ ἡλικία 77 ἐτῶν, μὲ διάγνωση: “ὀξὺ ἰσχαιμικὸ ἐπεισόδιο”. Ἀκριβῶς δύο μῆνες πρὶν τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου (Πορφυρίου)».

Τραγικὴ ἐπαλήθευσις

Διὰ τὸν παράδοξον θάνατον τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου ἔχει γράψει καὶ ἄλλοτε ὁ «Ο.Τ.». Τὰ ἐρωτηματικὰ εἶναι πολλὰ καὶ προέρχονται μάλιστα ἀπὸ τὸ περιβάλλον καὶ συγγενεῖς τοῦ κυροῦ Δημητρίου. Τὸ ἐνδιαφέρον ὅμως περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν νῦν κατέχοντα τὸν πατριαρχικὸν θῶκον. Ὑπάρχει πλέον ἀμφιβολία διὰ τὴν ὅρασιν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου σχετικῶς μὲ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον ἔπειτα ἀπὸ τὸ Οὐκρανικόν; Δὲν ἦτο ἀρκετὴ ἀπόδειξις ἡ συμπερίληψις τῆς CIA εἰς τὸ Κολυμβάριον; Δύναται νὰ ὑπάρξη οἱαδήποτε ἀντίρρησις μετὰ καὶ ἀπὸ τὰς συνεχεῖς καὶ θερμὰς συναντήσεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μὲ ὑψηλοβάθμους ἀμερικανοὺς ἀξιωματούχους ὄχι μόνον εἰς ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ Φανάρι καὶ ἀλλαχοῦ; Μήπως ὁ ἴδιος δὲν ἐδήλωσεν εἰς τὴν σύναξιν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου (29.10.2021) διὰ τὴν συνάντησίν του μὲ τὸν Ἀρχισιωνιστὴν Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ κ. Μπάιντεν ὅτι «ἔχουμε, θὰ μποροῦσα νὰ πῶ, ΦΙΛΙΑ, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια» καὶ ὅτι, ὅταν εἶχε φιλοξενηθῆ εἰς τὴν οἰκίαν του «μὲ πόση οἰκειότητα, μὲ πόση ἀγάπη μοῦ μίλησε καὶ ἐγὼ ἄνοιξα τὴν καρδιά μου καὶ τοῦ εἶπα ΟΛΑ τὰ προβλήματα τοῦ Πατριαρχείου μας» καὶ ὅτι, ὅταν ἐξελέγη Πρόεδρος ἀπέστειλεν ἀπαντητικὸν γράμμα εἰς αὐτόν, ὅπου τοῦ ἔγραφεν ἰδιοχείρως «stay well, we need your leadership» (δηλ. μεῖνε ὑγιής, ἔχουμε ἀνάγκη τὴν ἡγεσία σου!);

Ἡ ἀλληθωρίζουσα ΔΙΣ

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰς τὰς διαπιστώσεις ἀπευθύνομεν ἐρωτήματα πρὸς τὴν παροῦσαν ΔΙΣ, ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν οἱ Σεβασμιώτατοι: Σάμου καὶ Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας κ. Θεόκλητος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος, Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Χρυσόστομος καὶ Καρπενησίου κ. Γεώργιος.

Εἰς τὸ τελευταῖον ἀνακοινωθὲν τῆς 2ας Νοεμβρίου ἀνεγνώσαμεν ὅτι «(Η ΔΙΣ) Καθόρισε τὸ λεπτομερὲς Πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως καὶ τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων στὴν Ἀθήνα, στὶς 20 καὶ 21 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., πρὸς τιμὴν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου λόγῳ τῆς συμπληρώσεως τριάντα (30) ἐτῶν στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο».

Δὲν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ πλέον εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν; Δὲν θεωρεῖτε ὅτι συμμετέχετε ἐνεργῶς εἰς τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας; Διὰ ποῖον λόγον νὰ τιμοῦνται 30 ἔτη ἐμφυλιοπολεμικῶν ἐκκλησιαστικῶν συγκρούσεων; Ποῖον εἶναι αὐτὸ τὸ πρόγραμμα; Διατί δὲν κοινοποιεῖται; Φοβεῖσθε ἀντιδράσεις; Δὲν συνέτισαν Ὑμᾶς τὰ ὅσα ἔπαθεν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος; Ἑώρτασε τὴν ἐκλογήν του καὶ ἔπειτα, ἅμα τῇ ἀφίξει του εἰς ΗΠΑ, μετέβη εἰς τὸ νοσοκομεῖον! Ἑώρτασε τὴν ἐνθρόνισίν του ὁμοῦ μὲ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς καὶ ἔπειτα ὑπεβλήθη εἰς ἐπέμβασιν εἰς τὴν καρδίαν! Μήπως τώρα ποὺ ἑτοιμάζεσθε νὰ τὸν τιμήσετε καὶ πάλι θὰ εἶναι ἡ «τρίτη καὶ φαρμακερή»; Ὑπηρετεῖτε καὶ Ὑμεῖς τὰ σχέδια τῶν ΗΠΑ, ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ κ. Μητσοτάκη;

Ἡ οἰκουμενιστικὴ στροφὴ τοῦ Ἀθηνῶν

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι δὲν θὰ λάβωμεν ἀπαντήσεις διὰ τὸν ἁπλούστατον λόγον ὅτι οἱ Σεβασμιώτατοι ἐντρέπονται νὰ εἴπουν τὸ προφανές, δηλ. ὅτι ὑποτάσσονται εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ στεροῦνται πλήρως ἰδικήν των βούλησιν. Μετὰ λύπης παρατηροῦμεν ὅμως ὅτι ὁ ὡς Θηβῶν, ποὺ ἔδιδε τὴν ἐντύπωσιν ὅτι προβάλλει ἀντιστάσεις πρὸς τὰς αἱρέσεις, ὡς Ἀθηνῶν ἔχει γίνει ἐνδοτικός. Τὸ 2016 ὑπεδέχθη τὸν Πάπαν εἰς Λέσβον καὶ τώρα ἑτοιμάζεται νὰ τὸν ὑποδεχθῆ καὶ πάλιν! Τὴν 23ην Ἰανουαρίου 2019 ἀπέστειλε τὸν τότε Πρωτοσύγκελλόν του καὶ νῦν Σεβ. Φθιώτιδος κ. Συμεὼν (Βολιώτην) εἰς τὸ Ἑβραϊκὸν Μουσεῖον, ὁ ὁποῖος προσφάτως ἐδήλωσεν ὅτι «προτεραιότητά μου εἶναι ὁ ἀντισημιτισμός». Τὴν 23ην Ὀκτωβρίου 2021 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐτέλεσε τὸν γάμον τοῦ πρίγκιπα Φιλίππου μὲ τὴν κ. Νίνα Φλόρ, ἀγνώστου θρησκεύματος… Τί εἴδους γάμος ἦτο; Μεικτός;! Ἢ μήπως ἠκολούθησε τὴν γνώμην τοῦ ἐκλεκτοῦ του Σεβ. Περιστερίου κ. Γρηγορίου (Παπαθωμᾶ), ὁ ὁποῖος ἔχει προτείνει γραπτῶς ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογῆ οἱονδήποτε γάμον ἀρκεῖ ὁ εἷς ἐκ τῶν δύο νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος; Τὴν 10ην Νοεμβρίου 2021 τὸ Ἵδρυμα Νεότητος καὶ Οἰκογενείας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὠργάνωσεν ἐκδήλωσιν ὅπου ἡ μία ἐκ τῶν τριῶν ὁμιλητῶν ἦτο ἡ προτεστάντις κ. Μ. Θεοχάρους. Ἑπομένως, δὲν ἐκπλήσσει κανένα πλέον ὅτι θὰ τιμήση καὶ τὸν Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος ἔχει «ἀδελφὸν» τὸν Πάπαν, συνυπογράφει κείμενα μὲ τὸν Ἀγγλικανὸν Ἀρχιεπίσκοπον Καντερβουρίας καὶ μνημονεύει ὡς «φίλον» τὸν δεδηλωμένον σιωνιστὴν Ἀμερικανὸν Πρόεδρον! Μήπως πρέπει νὰ ἐνθυμηθῶμεν, ἐὰν κάποιος Ἅγιος ἢ ἴσως ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Θηβῶν Νικόδημος εἶχε κάποια πρόρρησιν διὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον;

Ὄργανον τοῦ Θεοῦ, οὐδείς;

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ «Περὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων» μνημονεύει ἕνα σπάνιον περιστατικόν:

«…οἱ Ἐπίσκοποι συγκεντρώθηκαν στὴν Ἀρελάτη τὸ 354. Διαφωνοῦσαν λοιπὸν οἱ Ὀρθόδοξοι κι ἀντιστέκονταν στὴν αἴτηση τοῦ Κωνστάντιου Β΄ νὰ καταδικάσουν τὸν Μέγα Ἀθανάσιο. Ἀφοῦ ὅμως ἀπειλήθηκαν, ὑπάκουσαν κι ὑπέγραψαν ὅλοι… Ἕνας μόνον ἔμεινε σταθερός, ὁ Παυλίνος, Ἐπίσκοπος Αὐγούστης Τριβήρων».

Τίνος τὸ ὄνομα σώζεται σήμερα, τοῦ Ἁγίου Παυλίνου ἢ τῶν ἐξωμοτῶν; Τελικῶς, δὲν ἦτο μόνον ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ἀλλὰ πολλοὶ Ἱεράρχαι εἰς τὴν ἱστορίαν, οἱ ὁποῖοι διεφώνησαν μὲ τὴν Σύνοδον καὶ ἐδικαιώθησαν, ἐνῶ οἱ πλειοψηφοῦντες κατεκρίθησαν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων! Ἐπέλεξαν τὴν ἀλήθειαν καὶ ὄχι τὸν «Συνοδικὸν» Καίσαρα!

Σήμερα ἡ ΔΙΣ, τῆς ὁποίας τὰ ὀνόματα τῶν μελῶν θὰ γραφοῦν εἰς τὰ μαῦρα κατάστιχα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐγκαλεῖ τοὺς Σεβ. Κυθήρων καὶ Αἰτωλοακαρνανίας, ἀλλὰ τιμᾶ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον τοῦ νέου Μεγάλου Σχίσματος! Σήμερα ἡ ΔΙΣ, τῆς ὁποίας ὁ Πρόεδρος ἐλησμόνησε τοὺς ὅρκους του, «καταλιμπάνει τὸν Διδάσκαλον καὶ παραλαμβάνει τὸν διάβολον»! Σήμερα ἡ ΔΙΣ, ἡ ὁποία θὰ ἀπογραφῆ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν μεταξὺ τῶν ἀντικανονικῶν Συνόδων, περιφρονεῖ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ἀλλὰ ἐγκωμιάζει τὴν φαυλότητα τῆς ἀρχομανοῦς πολιτικῆς καὶ πρωτειομανοῦς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας. Σήμερα ἡ ΔΙΣ ἀποσείει τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ καὶ ἐναγκαλίζεται τὴν «προδοσίαν». Ἐπιτέλους, δὲν ὑπάρχει ἕνας νὰ ὀρθώση ἀνάστημα εἰς τοὺς ἐν Ρώμῃ, Φαναρίῳ καὶ Ἀθήναις Πάπας;

Previous Article

Ὁμολογία – βόμβα τοῦ Πάπα: «Κάποιοι μὲ ἤθελαν νεκρόν!»

Next Article

Εμβολίασαν εκατ. ανθρώπους με το Moderna & τώρα το αποσύρουν όλοι ως «επικίνδυνο» για νεαρούς και εγκύους!