Δέσμευσις τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου διὰ κοινὸν Πάσχα Ὀρθοδόξων – Αἱρετικῶν τὸ 2025!

Share:

Εἰς κοινὸν οἰκουμενιστικὸν ἀνακοινωθὲν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 22ας Ἀπριλίου 2022, τὸ ὁποῖον συνυπογράφει ὁ Πατριάρχης Κων/λεως, τονίζεται ἡ προσπάθεια, ὥστε τὸ 2025 νὰ ὑπάρξη ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα τὴν αὐτὴν ἡμέραν! Διὰ ποῖον λόγον; Διὰ νὰ διατρανωθῆ προφανῶς ἕνα ψεῦδος, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὰ ὅσα γράφονται ἐντὸς τοῦ ἀνακοινωθέντος: ὅτι ὑπάρχει «Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Ἐκκλησία», ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοὶ «διαβαίνουμε τὶς πύλες τοῦ Βασιλείου» τοῦ Ἀναστάντος, ὅτι ὅλοι ἀνεξαιρέτως «Σήμερα, λάβαμε τὸ Φῶς τῆς πίστης» κ.ἄ. Παραθέτομεν εἰς μετάφρασιν ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴν τὸ κείμενον:

«Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς, Ἀνέστη!

Ὡς κεφαλὲς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν στὴν Τουρκία, εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀπευθυνθοῦ­με σὲ ὅλους τοὺς πιστούς, καθὼς γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δυστυχῶς, γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ Πάσχα στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Ἐκκλησία δὲν θὰ ἑορταστεῖ τὴν ἴδια μέρα, ἀλλὰ φέτος μὲ διαφορὰ μίας ἑβδομάδας. Προσευχόμαστε νὰ βροῦμε σύντομα τὴν ἀπαραίτητη λύση ποὺ θὰ ἐπιτρέψει σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ γιορτάσουν τὴν πιὸ σημαντικὴ γιορτὴ τῆς πίστης μας τὴν ἴδια ἡμερομηνία. Μία καλὴ εὐκαιρία γιὰ μία τέτοια πρωτοβουλία μπορεῖ κάλλιστα νὰ εἶναι ἡ ἐπερχόμενη 1700ὴ ἐπέτειος τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας τὸ 2025.

«Δεῦτε λάβετε φῶς, ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν!».

Μόλις χθές, ἤμασταν μὲ τὸν Χριστὸ στὸ Ὑπερῶον στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο. Μόλις χθές, ἤμασταν μαζί Του στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆς. Μόλις χθές, ἤμασταν μὲ τὸν Κύριό μας στὸν Γολγοθᾶ. Σήμερα, ὅμως, ἑλκόμεθα στὴν ἔνδοξη ἀνάστασή Του καὶ ἐμπνεόμαστε ἀπὸ μία θεϊκὴ χαρὰ ποὺ γεμίζει τὶς καρδιές μας. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ τοῦ Πάσχα διαβαίνουμε τὶς πύλες τοῦ Βασιλείου. Ἔχουμε γίνει νέοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀνανεωμένοι ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς ἀπέραντης ἀγάπης Του. Δὲν πρέπει πιὰ νὰ φοβόμαστε! Ἂς γίνουμε σὰν τὸν Χριστό, ἀφοῦ Αὐτὸς ἔχει ἐπιλέξει νὰ γίνει σὰν ἐμᾶς. Ὅπως ἔγραψε ὁ Ἅγιος Παῦλος στοὺς Ἐφεσίους: Ὁ Θεὸς «ἡμᾶς συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ·… καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ἐφ 2:5-6). Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, πρέπει νὰ θυμόμαστε τὸ Πάσχα, γιατί εἴμαστε Χριστιανοί, γιατί ἀκολουθοῦμε τὸν Χριστό, γιατί κουβαλᾶμε καθημερινὰ τὸν σταυρὸ τῆς ζωῆς μας, ἀκολουθώντας τὸν Κύριο ποὺ παρέδωσε τὸν ἑαυτό Του «γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ κόσμου».

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Χριστοῦ στὴ Γῆ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ καὶ κορυφώθηκε στὸν κενὸ τάφο, στὴ φωτεινὴ πρα­γματικότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἀνάσταση βρίσκεται στὸ σταυροδρόμι χρόνου καὶ ἱστορίας. Ὡστόσο, σήμερα οἱ Ἅγιοι Τόποι ποὺ ἔγιναν μάρτυρες αὐτῶν τῶν θαυμαστῶν καὶ θεϊκῶν γεγονότων ἀγωνίζονται νὰ διατηρήσουν καὶ νὰ διαφυλάξουν ὄχι μόνο τὰ μνημεῖα, ἀλλὰ καὶ τὸ μοναδικὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου στὴ γενέτειρα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἑπομένως, ἂν καὶ γεμίζουμε μὲ τὴ χαρὰ τῆς ἀνάστασης, ἐνῶ «μεμνημένοι πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου, τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς Ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν Καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν Παρουσίας», θυμόμαστε ἐπίσης, μαζὶ μὲ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὶς ἀδελφές μας στὴν Τουρκία, τοὺς συγχριστιανούς μας στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ προσευχόμαστε γιὰ ὅλους μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη. Ὅπως ἔγραψε ὁ Ἅγιος Παῦλος: «ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος» (Κολ. 3:14).

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,

Σήμερα, λάβαμε τὸ Φῶς τῆς πίστης. Μοιραζόμαστε αὐτὸ τὸ Φῶς μὲ ἕνα κόσμο ποὺ ζεῖ σὲ διαρκῆ φόβο. Σὲ αὐτὲς τὶς δύσ­κολες στιγμές, προσευχόμαστε γιὰ εἰρήνη σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀνάστασης εἶναι ἕνα μήνυμα ἐλπίδας, εἰρήνης καὶ «τέλειας ἀγάπης», ποὺ «ἔξω βάλλει τὸν φόβο» (Α΄ Ἰω. 4:18). Αὐτὸ τὸ σωτήριο μήνυμα εἶναι ποὺ ὁδηγεῖ ἐπίσης τὴν ἔντονη ἐπιθυμία μας γιὰ ἑνότητα.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς, Ἀνέστη!

Βαρθολομαῖος, Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Σαχὰκ Β΄ Ἀρμένιος Πατριάρχης Τουρκίας. Filuksinos Yusuf Cetin Μητροπολίτης Σύριων Ὀρθοδόξων Κων/πολης, Ἄγκυρας καὶ Σμύρνης Πνευματικὸς Ἀρχηγὸς & Πατριαρχικὸς Ἐφημέριος. Ἐπίσκοπος Massimiliano Palinuro Ἀποστολικὸς Βικάριος τῆς Λατινικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης».

Previous Article

Το Φανάρι αναγνώρισε την σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων

Next Article

Ὁ Θεοφ. Μελιτηνῆς μὲ τοὺς Σίχ