Δήλωσις διά τόν αὐξανόμενον κύκλον βίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους

Share:

Ἡμεῖς, οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Προϊστάμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, καλοῦμεν πάσας τάς ἀντιμαχομένας παρατάξεις εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, νά ἀσκήσουν αὐτοσυγκράτησιν καί αὐτοέλεγχον.  Προειδοποιούσαμεν συνεχῶς διά μίαν ἔκρηξιν, ἕνα παράλογον κύκλον βίας, ἡ ὁποία θά προκαλέσῃ μόνον πληγάς καί δεινά εἰς ὅλους. Μία τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων εἶναι σχεδόν βέβαιον ὅτι θά ἐπιφέρῃ περαιτέρω φρικαλεότητας καί ἀγωνίαν, ἀπομακρύνουσαν ἡμᾶς ἀπό τήν πολυπόθητον εἰρήνην καί σταθερότητα, τήν ὁποίαν πάντες ἐπιζητοῦμεν.

Παρακολουθοῦντες στενῶς τήν θλιβεράν αὐτήν κατάστασιν, κατελήξαμεν εἰς τό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐξάπλωσις τῆς βίας αὐτῆς, ἡ ὁποία εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τούς ἀδικαιολογήτους θανάτους τριάκοντα καί δύο (32) Παλαιστινίων καί ἑπτά (7) Ἰσραηλινῶν πολιτῶν ἅμα τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Πολιτικοῦ Ἔτους, εἶναι φανερόν ὅτι  αὐτό-διαιωνίζεται. Εἶναι βέβαιον ὅτι θά συνεχισθῇ, μάλιστα δέ θά κλιμακωθῇ, ἐάν δέν ληφθῇ μία σθεναρά καί ἀποφασιστική παρέμβασις  ὑπό τῶν κοινοτικῶν καί πολιτικῶν ἡγετῶν ὅλων τῶν παρατάξεων.

Πάντες ὀφείλουν νά συνεργασθοῦν διά νά ἐκτονωθῇ ἡ τρέχουσα ἔντασις καί νά ξεκινήσῃ μία πολιτική  διαδικασία, ἡ ὁποία θά βασισθῇ εἰς καθιερωμένας ἀρχάς δικαιοσύνης, αἱ ὁποῖαι θά ἐπιφέρουν μίαν διαρκῆ εἰρήνην καί εὐημερίαν διά ὅλους.

Ὡς ἕπεται, εἰς τοιαύτας λίαν δυσκόλους ὥρας, καλοῦμεν πάντας τούς πολίτας νά σέβωνται ὁ εἷς τήν θρησκευτικήν πίστιν τοῦ πλησίον καί νά ἐπιδεικνύουν σεβασμόν εἰς πάντα τά ἱερά προσκυνήματα καί τούς ἱερούς τόπους λατρείας.

Ἐν τῷ ἀποήχῳ τοῦ τελευταίου τραγικοῦ κύματος βίας τούτου, προσευχόμεθα διά πάντας, οἱ ὁποῖοι ἐφονεύθησαν καί ἐτραυματίσθησαν καί παρακαλοῦμεν, ὅπως ὁ Θεός σκέπῃ τάς  οἰκογενείας καί τούς οἰκείους αὐτῶν. Προσευχόμεθα ἐπίσης διά τήν θεραπείαν τῶν τραυματισθέντων καί ὁ Παντοδύναμος νά ἐνισχύῃ ἐν δυνάμει καί ὑπομονῇ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι  φροντίζουν αὐτούς.

Τέλος, παρακαλοῦμεν ὁ Θεός νά παράσχῃ εἰς τούς πολιτικούς ἡγέτας καί εἰς τούς ἀνθρώπους ἐπιρροῆς ὅλων τῶν παρατάξεων τήν σοφίαν καί τήν σύνεσιν, ὁδηγῶν αὐτούς εἰς τήν ἐξεύρεσιν τρόπων βοηθείας πρός ὑπέρβασιν τῆς βίας, πρός διατήρησιν τῆς ἀσφαλείας τῶν Κοινοτήτων ἡμῶν καί πρός ἄοκνον ἐργασίαν, διά νά φθάσουν εἰς μίαν δικαίαν καί εἰρηνικήν λύσιν ὑπέρ τῶν περιποθήτων ἡμῖν Ἁγίων Τόπων.

Οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Προϊστάμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ  

Previous Article

Προτεκτορᾶτον τῶν Η.Π.Α. τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον!

Next Article

Διατὶ ἀνέχονται οἱ ἡγέται τῆς Ὀρθοδοξίας τὰς βλασφημίας Βαρθολομαίου;