«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον»

Share:

Η ΜΕΓΑΛΗ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καὶ πανηγυρίζει λαμπρά, φέρνει στὴ σκέψη ὅλων ἡμῶν τῶν πιστῶν, τὸ τρίτο Πρόσωπο τῆς Τριαδικῆς Θεότητας, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, τὸν Παράκλητο, καθότι τὸ Θεῖο Αὐτὸ Πρόσωπο, εἶναι ὁ πρωτοστάτης αὐτῆς τῆς ἑορτῆς. Ἡ κάθοδός Του στὸν κόσμο, κατὰ τὴν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, σήμανε τὴν ἀνατολὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς γιὰ τὴν πορεία τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἱστορία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα συνεχίζει τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ μας μετὰ τὴν εἰς Οὐρανοὺς Ἀνάληψή Του. Αὐτὸς διαχέει τὶς ἄκτιστες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ὁλόκληρη τὴ δημιουργία. Αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς τελετουργὸς τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσῳ τῶν ὁποίων οἱ πιστοὶ ἁγιαζόμαστε καὶ σῳζόμαστε. Αὐτὸς καθιστᾶ τοὺς λειτουργοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας κεχαριτωμένα ὄργανά Του, γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τοῦ σωστικοῦ ἔργου τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ἐμπνέει πνεύματα προφητείας καὶ σοφίας. Αὐτὸς διαφυλάσσει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς τῶν ὀργάνων τῆς πλάνης καὶ τοῦ ψεύδους (Ἰωάν.16,13). Αὐτὸς μοιράζει χαρίσματα στοὺς πιστοὺς (Α΄ Κορ.12,4) καὶ πραγματοποιεῖ τὴν υἱοθεσία μας στὸ Θεὸ (Γαλ. 4,6). Αὐτὸς συγκροτεῖ ὅλον τὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας (Λουκ. 24,49). Δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ κάμψουμε τὰ γόνατά μας κατὰ τὴν ἱερὴ ἀκολουθία τῆς Γονυκλισίας καὶ νὰ Τὸν παρακαλέσουμε νὰ στείλει τὸν θεῖο φωτισμό Του στὶς σκοτισμένες ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ψυχές μας! Εἴθε!

Previous Article

Σεβ. Γόρτυνος, ἐμελετήσατε τὸν π. Ἐπιφάνιον;

Next Article

Καθηγητές του Στάνφορντ: Απερίσκεπτο να εμβολιάσουμε τους νέους

Διαβάστε ακόμα