Ρόταρυ: Ἔχομεν ἀπονείμει τὴν ὑψίστην ροταριανὴν τιμὴν εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον!

Share:

ΔΙΣ: Μὴ συμβατοὶ μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν οἱ Rotary καὶ Lions

Κατὰ τὴν πρόσφατον συνεδρίασιν τῆς ΔΙΣ, χαιρόμεθα, διότι ἐλήφθησαν σπουδαῖαι ἀποφάσεις. Κατεδικάσθη διὰ μίαν ἀκόμη φοράν ἡ «Γιόγκα» ὡς ἀσύμβατος μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Παραλλήλως, ἡ ΔΙΣ ἔκρινεν ὡς ἀσύμβατον καὶ τὴν συμμετοχὴν κληρικῶν εἰς ἐκδηλώσεις τῶν Ρόταρυ καὶ Λάιονς. Ἡ ἀπάντησις τῶν προέδρων τοῦ Ρόταρυ ἦτο ἀντιφατική, καθὼς μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρουν:

«…τὸ Ρόταρυ ἀπαγορεύεται νὰ ἀσχολεῖται μὲ θρησκευτικὰ ζητήματα, δεδομένου ὅτι τὰ μέλη του ἀνήκουν, σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, σὲ διαφορετικὲς θρησκεῖες… Ἡ ἁπλὴ καὶ λιτὴ ἐπίκληση «Κύριε, εὐλόγησον…» προφανῶς δὲν ἀπευθύνεται ἀδογμάτιστα σὲ ἕνα θεό, ἀλλὰ συνιστᾶ ἁπλὴ ἐπίκληση πρὸς τὸν Κύριο, δῆλον ὅτι τὸν Κύριο Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό… Σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ Διεθνὲς Ρόταρυ ἀπένειμε τὴν ὑψίστη ροταριανὴ τιμὴ στὸν Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. κ. Βαρθολομαῖο».

Προκύπτει πλέον σοβαρὸν ζήτημα: Ὁ Πατριάρχης πού ἐδέχθη τὴν «τιμὴν» ἔπεσεν εἰς πλάνην; Ὁ Σεβ. Λαρίσης, πού ὑπεστήριζεν ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε μεμπτὸν εἰς τοὺς Ρόταρυ, θὰ ζητήση συγγνώμην; Ἡ συν­εργασία τοῦ Σεβ. Κατερίνης μὲ τοὺς Λάιονς, πού εἶχε συμφωνηθῆ ἀνήμερα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, θὰ συνεχισθῆ;

Ἕνα τρίτον σημεῖον τοῦ ἀνακοινωθέντος εἶναι ὅτι ἡ ΔΙΣ ἀποστέλλει ἀπαντήσεις εἰς τὸν Πατριάρχην Κων/λεως καὶ τὸν Ρουμανίας σχετικῶς μὲ τὸ ζήτημα τῆς Θ. Κοινωνίας. Δὲν πρέπει αὐταὶ νὰ ἐγκριθοῦν ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν; Ἐπίσης, θὰ ἦτο πλέον σαφές, ἂν ἡ ΔΙΣ ἐπανελάμβανεν εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020 ὅτι «Ἡ ὁποιαδήποτε ὑπόνοια γιὰ μετάδοση νοσημάτων ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸν τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως, θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας». Παραθέτομεν τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς 3ης Ἰουνίου 2020:

«Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς ΔΙΣ δέχθηκαν τὸν Ἀξιότιμο Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο καὶ τὸν Ἀξιότιμο Ὑπουργὸ Ὑγιείας κ. Βασίλειο Κικίλια, στὸν ὁποῖο ἐπεδόθη, ὡς δωρεὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑγιειονομικὸ ὑλικὸ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγιείας, ἤτοι δέκα (10) monitors γιὰ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν μονάδων ἐντατικῆς θεραπείας, ἀξίας 85.000,00 € & ἕνας (1) κεντρικὸς σταθμὸς παρακολουθήσεως γιὰ τὶς ΜΕΘ, ἀξίας 12.000,00 €.

Κατὰ τὴν σημερινὴ Συνεδρία ἡ ΔΙΣ:

– Ἐπεκύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.

– Ἔλαβε γνώση τοῦ ἀπὸ 17-5-2020 Γράμματος τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σχετικοῦ πρὸς τὸ θέμα τῆς κοινῆς πορείας στὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, ὡς καὶ τοῦ ἀπὸ 19-5-2020 Γράμματος τῆς ΑΜ τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιὴλ σχετικοῦ πρὸς τὸ ἴδιο θέμα.

Ἡ ΔΙΣ ἀπεφάσισε, ὁμοφώνως, νὰ ἀποσταλοῦν ἀπαντητικῶς ἀνάλογα Συνοδικὰ Γράμματα, στὰ ὁποῖα θὰ προσεπιδηλοῦται καὶ πάλι τὸ ὅτι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐμμένει στὴν ἐξ ἀρχῆς ἐκφρασθεῖσα δογματικὴ καὶ θεολογικὴ ἐπιβεβαίωσή της ὅτι «τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας παραμένει ἀδιαπραγμάτευτο, ὅπως μᾶς παρεδόθη ἀπὸ τὴν περὶ αὐτοῦ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας», ὡς ἐπίσης καὶ τὸ ὅτι «ἡ διαδικασία μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας πρὸς τοὺς πιστοὺς παραμένει ὡς ἔχει καὶ ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως».

– Ἔλαβε γνώση τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν Δαπανῶν γιὰ τὸ προσ­φερθὲν ἔργο τῆς Φιλανθρωπίας ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὸ ἔτος 2019. Πρὸς τοῦτο θὰ ἐκδοθεῖ σχετικὴ Ἀναλυτικὴ Ἔκθεση γιὰ τὶς παραπάνω δαπάνες.

– Ὥρισε τὸ Πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…

– Ἐνέκρινε τὴν πρόταση τῆς Συν­οδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων περὶ τῆς διοργανώσεως τῆς ΛΒ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων διὰ θέματα Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας. Ἡ Συνδιάσκεψη θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸν Πύργο Ἠλείας ἀπὸ τὴν 19η ἕως καὶ τὴν 21η Ὀκτωβρίου 2020.

Ἡ ΔΙΣ λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀπὸ 2-6-2020 ἐκδοθεῖσα ΚΥΑ περὶ ἐπιβολῆς μέτρων στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὴν προστασία τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19 γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 6-6-2020 ἕως καὶ 9-7-2020, ἀπεφάσισε νὰ ἀποστείλει τὶς σχετικὲς ὁδηγίες πρὸς τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ΔΙΣ λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὶς εἰσηγήσεις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων:

α) Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συστάσεως ὑπὸ διαφόρων φορέων καὶ μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, «τῆς τεχνικῆς τῆς Γιόγκα» ὡς τρόπου ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἄγχους, κατὰ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὸ ἀπὸ 16ης Ἰουνίου 2015 Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περὶ «τῆς τεχνικῆς τῆς Γιόγκα» καὶ στὸ πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στὴ Χώρα μας εἶναι συνταγματικῶς κατωχυρωμένη καὶ σεβαστή, ἀλλὰ καὶ τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης Αὐτῆς γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, ὁμοφώνως ἀπεφάσισε νὰ ὑπενθυμίσει στὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα ὅτι ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, διαθέτει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ δὲν ἀποτελεῖ «εἶδος γυμναστικῆς». Ὡς ἐκ τούτου ἐπισημαίνει γιὰ μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμμία θέση στὴν ζωὴ τῶν Χριστιανῶν.

β) Ἐνημερώνει τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα γιὰ τὴν νέα προσηλυτιστικὴ δραστηριότητα τῆς νεοπροτεσταντικῆς ὀργανώσεως «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση», ἐπισημαίνουσα ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὶς διάφορες νεοφανεῖς αἱρετικὲς κινήσεις, οὔτε τοὺς διαφόρους κήρυκες αὐτῶν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ ἤ τὸ ἐξωτερικό, καὶ παραμένουν πιστοὶ στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτὸ παρεδόθη ἀπ’ ἀρχῆς ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Εὐαγγελιστὲς καὶ ἑρμηνεύθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

γ) Ἀπεφάσισε νὰ συστήσει δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος στοὺς Σεβ. Μητροπολίτες καὶ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀπέχουν ἀπὸ κάθε ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις Rotary καὶ Lions, ἐπειδὴ δὲν περιορίζονται μόνον σὲ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται καὶ σὲ πράξεις θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, καθ’ ὅσον διαθέτουν τυπικὸ τελετουργίας εἰσδοχῆς νέων μελῶν καὶ καθορίζουν προσευχὴ ποὺ ἀπευθύνεται ἀδογμάτιστα σὲ ἕνα θεό, μὲ τὴν γενικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου καὶ ὄχι κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας».

Previous Article

Ὁ Ναυπάκτου καὶ ἡ «πατριαχικὴ αὐλή»

Next Article

Πρὸς τί ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως;