Τὴν 18ην Δεκεμβρίου ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου

Share:

 

   Θλιβερὸν ὅτι εἰς τὴν κηδείαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου παρέστησαν αἱρετικοὶ ἀλλόδοξοι, σχισματικοί τῆς Οὐκρανίας ἀλλὰ καὶ οἱ Οἰκουμενισταὶ Πατριάρχαι Κων/λεως καὶ Ἀλεξανδρείας. Ἡ Ἱ. Σύνοδος ὅμως εἶναι στραμμένη εἰς τὰς ἐκλογάς… Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθέν:

  «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022, εἰς συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου καὶ ἀφοῦ ἀπέτισε ἐκ νέου φόρον τιμῆς στὴ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυστοστόμου Β΄, ἐργάσθηκε ὡς ἀκολούθως:

1) Ἀποφάσισε τὴν διενέργεια τῶν Ἐκλογῶν γιὰ ἀνάδειξη Τριπροσώπου ἀπὸ τὸν λαόν, τὸ ὁποῖο θὰ παραπεμφθεῖ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὴν Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022. Ἂν ὑπάρξουν ἀνυπέρβλητες δυσκολίες θὰ συνέλθει καὶ πάλιν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, γιὰ νὰ ἀποφασίσει περὶ τῆς ἀλλαγῆς τῆς ἡμερομηνίας.

2) Τροποποιώντας τὸν Καταστατικὸ Χάρτη ἀποφάσισε τὴ δημιουργία Ψηφοδελτίου, στὸ ὁποῖο θὰ ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν Ὑποψηφίων μὲ τὴ φωτογραφία τους. Ἡ ὑποβολὴ ὑποψηφιοτήτων ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους θὰ γίνει στὶς 22 Νοεμβρίου 2022.

3) Ἀποφάσισε ὅπως στὰ Ἐκλογικὰ Κέντρα προεδρεύουν κυβερνητικοὶ λειτουργοὶ καὶ ὅπως σὲ αὐτὰ παρίστανται ἐκπρόσωποι τῶν Ὑποψηφίων.

4) Ἀνέθεσε τὴν εὐθύνη τῆς ἑτοιμασίας τῶν Ἐκλογικῶν Καταλόγων καὶ τῆς προετοιμασίας τῶν ἐκλογῶν στὸν κ. Ἰωάννη Χαριλάου, διευθυντὴ τοῦ Κεντρικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου».

Previous Article

Τὸ ἄτοπον τῆς διακρίσεως εἰς Κύπρον εἰς Ἱεράρχας Πατριαρχικοὺς καὶ μή

Next Article

Ἀπωλέσθη καὶ τὸ «Βόρεια» καὶ τὸ «Ἀχρίδος»