Ἀνακοινωθέντα τῆς ΔΙΣ καὶ τοῦ Φαναρίου, ποὺ ἀνατρέπουν τὴν Συνοδικότητα, ἀλλὰ σιωποῦν οἱ Ἱεράρχαι, σιωποῦν οἱ Ἡγούμενοι, σιωποῦν οἱ πάντες!

Share:

Τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς διωρισμένης ἑξαμηνιαίας «Συνόδου» τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως ἀποτελεῖ ἐμπαιγμὸν διὰ τοὺς πιστούς, ἐφ’ ὅσον θυμίζει τὴν μυστικότητα τῶν μασονικῶν στοῶν, ἀναφέρον οὐδὲν περὶ ἀποφάσεων. Πρόκειται διὰ Σύνοδον ἄνευ ποιμνίου;! Ἰδοὺ τὸ ἀνακοινωθέν:

«Συνῆλθεν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος εἰς τὰς τακτικὰς αὐτῆς συνεδρίας, τὴν 23ην καὶ τὴν 24ην τ.μ. Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καὶ Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.

Κατὰ τὰς συνεδρίας ταύτας, ἐξητάσθησαν ἅπαντα τὰ ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ’ ὧν καὶ ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Ἐν ἀρχῇ τῶν ἐργασιῶν τῆς β΄ ἡμέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐνημέρωσε τὸ ἱερὸν σῶμα ὅτι ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρὸς τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, εἰς Ὅν φιλαδέλφως ἐξέφρασε τὴν συμπάθειαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἐπὶ τῷ τραγικῷ συμβάντι τῆς ἐν τῷ Συνοδικῷ τῶν Ἀθηνῶν Μεγάρῳ ἐπιθέσεως, ὡς καὶ τὰς ἀδελφικὰς εὐχὰς Αὐτοῦ καὶ τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Ἀρχιερέων ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγιείας τῶν τραυματισθέντων κατὰ τὸ συμβὰν ἁγίων Ἀρχιερέων, κληρικοῦ καὶ λαϊκοῦ.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου»

Εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ ὀφείλομεν νὰ ἐπισημάνωμεν τὰ ἑξῆς: πρῶτον, δὲν ἀναφέρεται τί ἔγιναν τὰ θέματα ποὺ δὲν ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν ἀκυρωθεῖσαν περυσινὴν Ἱε­ραρχίαν, δεύτερον, ἀνετέθη εἰς τὸν Σεβ. Μάνης τὸ πλέον «καυτὸν» ζήτημα διὰ εὐνοήτους λόγους…, τρίτον, ἀπευθύνονται εὐχαριστίαι εἰς τὴν ἀφωρισμένην κ. Κεραμέως, ἡ ὁποία ἔκλεισε τοὺς ἱεροὺς ναοὺς καὶ τώρα εἰσάγει τὴν σεξουαλικὴν ἀγωγὴν εἰς τὰ σχολεῖα(!), καὶ τέταρτον, ἡ ΔΙΣ, ἀναιροῦσα ἑαυτήν, δηλώνει ὅτι θὰ ἀποφασίση ἡ ἰδία καὶ ὄχι ἡ ὁλομέλεια τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὸ ζήτημα τῆς καταρτίσεως τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας! Ἐκτροπὴ τῆς ΔΙΣ, παραγκωνισμὸς κλήρου καὶ λαοῦ, προώθησις τῶν ἀφωρισμένων… σχεδίων!

Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθέν:

«Συνῆλθε ἐπὶ διήμερο, τὴν Τρίτη 23 καὶ τὴν Τετάρτη 24 Ἰουνίου 2021, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη­νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατὰ τὶς δύο Συνεδρίες ἡ Δ.Ι.Σ.:

– Κατήρτισε τὴν Ἡμερησία Διάταξη τῆς Τακτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συγκληθησομένης, σὺν Θεῷ, ἀπὸ τῆς 4ης ἕως τῆς 8ης μηνὸς Ὀκτωβρίου 2021. Κατ’ αὐτὴν θὰ ἀναπτυχθοῦν τὰ ὡς κάτωθι θέματα:

1. «Συμμετοχὴ τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν γεγονός», Εἰσηγητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας.

2. «Ἡ ἀξία, ἡ σημασία καὶ ἡ ὑπακοὴ εἰς τὸ Συνοδικὸν Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας», Εἰσηγητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος.

3. «Ἐπιστημονικὴ καὶ Θεολογικὴ προσέγγισις τοῦ ἰοῦ τῆς πανδημίας. Ἀπαντήσεις εἰς θεωρίας συνωμοσίας», Εἰσηγητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καὶ Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

Ἐπὶ πλέον, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας θὰ κληθεῖ νὰ ἐγκρίνει καὶ τὴν δημοσίευση Κανονισμῶν, τοὺς ὁποίους θὰ εἰσηγηθοῦν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος καὶ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, ἐνῷ θὰ προβεῖ καὶ στὴν πλήρωση τῶν κενῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

– Μελέτησε ἐπισταμένως καὶ ἐνδελεχῶς τὸ ληφθέν, διὰ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 246/25.5.2021 ἐγγράφου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Γ.Γ. Θρησκευμάτων, κείμενο μὲ θέμα: «Σχέδιο Νόμου γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση» καὶ ὅρισε συνοδικὴ ἀντιπροσωπία, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Συνοδικοὺς Μητροπολίτες: Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνὸ καὶ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρα, ἡ ὁποία ἐπισκέφθηκε τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως τὸ μεσημέρι τῆς 24ης Ἰουνίου 2021 προκειμένου:

Α) Νὰ τὴν εὐχαριστήσει ἐπειδή, συμμεριζόμενη τὴν ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς πρὸς τὴν ἀναβάθμιση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τῶν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἀναμενομένων μεταλυκειακῶν δομῶν μαθητείας ὑποψηφίων Κληρικῶν, τῶν ὁποίων τὴν ἵδρυση εἶχε ἀποφασίσει κατὰ τὰ ἔτη 2014 καὶ 2017 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, προχώρησε στὴν κατάθεση τοῦ ἐν λόγῳ Νομοσχεδίου, ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια συζητήσεων καὶ προσ­παθειῶν.

Β) Νὰ ἐπιδώσει πρὸς τὴν κ. Ὑπουργὸ ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ τῆς ὁποίας γνωρίζει τὶς ἀποφάσεις Της περί:

α) τροποποιήσεως τῆς προγενεστέρας ἀπὸ 20ῆς Ἀπριλίου ἐ.ἔ. Ἀποφάσεώς Της ὡς πρὸς τὴν συζήτηση τοῦ Νομοσχεδίου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καὶ τοῦτο λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὴν ἤδη γενομένη παρουσίαση τοῦ Σχεδίου Νόμου στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ τὴν ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν κατάθεσή του σὲ δημόσια διαβούλευση, καθὼς καὶ τὴν ἐκπεφρασμένη βούληση τῆς Πολιτείας, σὲ ἀνώτατο μάλιστα κυβερνητικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὸν ἐξορθολογισμὸ τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Πατρίδος μας, καθὼς καὶ τὴν θέσπιση τῆς «ἐλάχιστης βάσης εἰσαγωγῆς», μὲ προφανῆ συνέπεια τὸν ἄμεσο κίνδυνο μὴ εἰσαγωγῆς νέων φοιτητῶν στὶς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες,

β) συμφωνίας, ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, μὲ τὸ «Σχέδιο Νόμου γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση», ἐφ’ ὅσον ὡς πρὸς τὸ μεγαλύτερο μέρος του (ἄρθρα 1-60), τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση καὶ τὶς Σχολὲς Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν, ἔχει ἤδη ἀποφανθεῖ τὸ Σῶμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὰ ἔτη 2014 καὶ 2017, καὶ

γ) καταθέσεως δεκατεσσάρων (14) συγκεκριμένων προτάσεων πρὸς τὴν Κυβέρνηση, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν σὲ τροποποίηση διατάξεων τοῦ ἐν θέματι Νομοσχεδίου, σύμφωνα μὲ τὶς εἰσηγήσεις τῆς ἁρμόδιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, τῆς Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὶς Α.Ε.Α. καὶ τῶν Ὑπομνημάτων τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν.

– Ἐνέκρινε τὴν πρόταση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καὶ τῆς Νεότητος περὶ τῆς διοργανώσεως Ἐπετειακῆς Συναυλίας στὸ Καλλιμάρμαρο Στάδιο, τὸ Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου ἐ.ε., ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως τὸ ἔτος 2021.

– Ἐνέκρινε, κατόπιν προτάσεως τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συνδέσμων Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν καὶ εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Θείας Λατρείας καὶ τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου, τὴν ἀνακήρυξη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα ὡς προστάτου τῶν Ἑλλήνων Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν.

– Ἐνέκρινε ἀποσπάσεις κληρικῶν, ἀσχολήθηκε μὲ θέματα Ἱερῶν Μητροπόλεων, Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα.

Τέλος, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ συγκληθεῖ κανονικὰ καὶ περὶ τὰ μέσα τοῦ ἐρχομένου μηνὸς Ἰουλίου».

Previous Article

Ὁ Σεβ. Χαλκηδόνος ἀνηγόρευσε τὸν Κων/λεως «Ποντίφηκα»!

Next Article

Έχοντας αναγνωρίσει σχισματικούς το Φανάρι έπληξε όλη την Ορθοδοξία