Ἀνθίστανται οἱ Προκαθήμενοι;

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν τὴν 4ην Μαρτίου πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας, ἡ ὁποία προσφάτως ἦλθεν εἰς τὴν δημοσιότητα. Πολὺ ὀρθῶς ἐπισημαίνει εἰς αὐτὸν νὰ ἀντισταθῆ ἔναντι τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας. Ἴσως θὰ πρέπη νὰ ἀνατρέξωμεν εἰς τὴν παλαιοτέραν, ἀλλὰ καὶ πρόσφατον ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ ἐξετάσωμεν ποῖοι ἐκ τῶν Προκαθημένων ἀντέστησαν εἰς τὰ «σχέδια τῶν κοσμικῶν ἡγετῶν»… Ἀποτελεῖ ἡ ποιμαντορία τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου πηγὴ ἐμπνεύσεως διὰ τὸν Πατριάρχην Κύριλλον ἢ ἁπλῶς ἀρκεῖ μία ἐπιστολή; Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐπιστολήν:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, συνδεδεμένη διὰ μακροχρονίων καὶ ἀκαταλύτων δεσμῶν ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ φιλίας μετὰ τῆς ἐν Ρωσίᾳ ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθύνει θερμοτάτην ἔκκλησιν πρὸς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα καὶ σύμπασαν τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας ἵνα, ἐπ’ ἀφορμῇ καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀντισταθῆ εἰς τὰ πολεμικὰ σχέδια τῶν κοσμικῶν ἡγετῶν καὶ ἐστὲ βέβαιος ὅτι ἡ παρέμβασις τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος πρὸς τὸν ἀνωτέρω σκοπὸν θὰ ἀποβῆ καταλυτική…

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τὴν βαρύτητα τοῦ Κυριακοῦ λόγου «οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 7, 21), κατακλείομεν τὴν παροῦσαν, ἀπευθύνοντες διάπυρον παράκλησιν πρὸς Ὑμᾶς, διὰ τὴν σταθερὰν συστοίχισιν Ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι’ ἀγάπην, φιλαδελφίαν καὶ ἔμπρακτον ἐφαρμογὴν τῆς Ἀποστολικῆς ἐπισημάνσεως: «ὑμεῖς δὲ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους» (Α΄/ Κορ. 12, 27)».

Previous Article

Η Ανάσταση δεν είναι ιδεολογία, είναι σχέση

Next Article

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν