Ἐν ψυχρῷ δολοφονίαι – Γ΄

Share:

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα

Γ΄

Συνήθως καὶ μὲ γλώσσα ἀληθείας, ἡ ἔκτρωση χαρακτηρίζεται ὡς κακό· πόσο ὅμως κακό;

Πρὶν ψηφισθεῖ ὁ ἐπάρατος νόμος, εἶχε κυκλοφορήσει τὸ ἐπιστημονικὸ – ἰατρικὸ ἀμερικάνικο ντοκυμανταὶρ καὶ εἶχε μεταγλωττισθεῖ στὰ ἑλληνικά. Ὁ τίτλος του εἶναι «Σιωπηλὴ κραυγή». Πολὺς ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, ποὺ παρουσιάζει ὀπτικὰ καὶ ἀκουστικὰ τί ὄντως σημαίνει ἔκτρωση.

Τὸ τί εἶναι ὄντως αὐτὸ τὸ 28λεπτο ντοκυμανταίρ, ποὺ πλέον κυκλοφορεῖ σὲ DVD, θὰ μᾶς τὸ πεῖ ἕνας δημοσιογράφος, ποὺ φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ ἐξαίρεση, καθότι ὁ κόσμος τῶν ΜΜΕ οὐδόλως ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων. Συνέβη νὰ δεῖ αὐτὸ προβαλόμενο, καὶ ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων:

«…Ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ὑπερηχογράφημα, ποὺ ἐλήφθη κατὰ τὴ διάρκεια ἐκτρώσεως σὲ μιὰ γυναίκα. Ὁ γιατρὸς μὲ ἕνα εἰδικὸ ἀπορροφητῆρα διαμέλισε τὸ ἡλικίας τριῶν μηνῶν ἔμβρυο καὶ προκειμένου νὰ ἀποσπάσει καὶ τὸ κρανίο, τὸ συνέθλιβε μὲ μιὰ διχαλωτὴ λαβίδα. «Σὸκ καὶ δέος» προκάλεσε καὶ ἄλλο περιστατικό, ἡ ἐμφανέστατη προσπάθεια τοῦ ἐμβρύου νὰ ἀποφύγει τὸ μαρτύριο. Ἡ μετακίνησή του μέσα στὴ μήτρα καὶ ἤ ἀλλοίωση τῶν χαρακτηριστικῶν ἀπεδείκνυαν ὅτι εἶχε αἴσθηση τῶν συμβαινόντων! Ἡ ἐπιθανάτια ἀγωνία τοῦ ἐμβρύου ἀπεκάλυψε τὸ κτῆνος, ποὺ κρύβει μέσα της ὅποια καταφεύγει στὴν ἔκτρωση καὶ ὅποιος συνεργεῖ ἤ συμφωνεῖ μὲ τὴν πράξη αὐτή. Γιατί ἡ ἔκτρωση δὲν εἶναι ἁπλῶς μία «χειρουργικὴ ἐπέμβαση», ἀλλὰ ἐν ψυχρῷ δολοφονία… Ἡ κάθε ἔγκυος φιλοξενεῖ μία ἄλλη ζωή, ποὺ δὲν εἶναι δική της καὶ ποὺ τὸ ἔμβρυο δὲν διαθέτει δυνατότητα ἄμυνας. Ἡ Ἑλλάδα πρώτη μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. στὶς ἐκτρώσεις… Μία λύση βρίσκεται στὴν ὑπεύθυνη ἐνημέρωση…».

Εὖγε στὸ δημοσιογράφο μὲ τὴν ὑπεύθυνη τοποθέτησή του, καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ Φώτιος Χρονόπουλος. Ὡς νέος ἄνθρωπος φάνηκε ὅτι δὲν γνώριζε ὅτι ὑπάρχει ὁ φονικὸς νόμος. Ἐὰν ναὶ θὰ ἦταν στηλιτευτὴς κατὰ πάντων.

Γενικὰ πάντως, ἂν ἦταν δυνατὸν ν’ ἀκούσει ἡ κάθε ἐγκυμονοῦσα πρὶν πάει στὸ «γιατρὸ» τὸ τί λαμβάνει χώρα, ἀγνοεῖται πόσες θὰ ἔφθαναν στὸ χαμό των. Τοῦτο πάντως ἔντονα τὸ παρουσιάζει αὐτὴ ἡ ταινία. Τὴν εἶδε Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. καὶ τόνισε: «…Παρέχει μιὰ ἀνατριχιαστικὴ τεκμηρίωση τοῦ πόσο φρικτὴ εἶναι ἡ πρακτικὴ τῶν ἐκτρώσεων. Ἡ ταινία αὐτὴ γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς ἔχει χαρακτηριστεῖ «τὸ πιὸ συνταρακτικὸ φίλμ, ποὺ προβλήθηκε στὴν τηλεόραση». Δίνει ἐρεθίσματα πληροφόρησης τῆς μάστιγος, καὶ βλέποντάς την ἔνοχες κυρίως φθάνουν μέχρι δακρύων. Πλέον ὑπάρχουν καὶ ἄλλες τοιαῦτες. Ὄντως ἡ ταινία αὐτὴ ἀφυπνίζει καὶ συγκλονίζει πέρα ἀπὸ λόγους καὶ μελέτες. Ἀμείωτη ἡ διαχρονικὴ ἀξία αὐτῆς τῆς ταινίας. Πρόκειται γιὰ ντοκουμέντο.

Κάτι γιὰ τὸ ἱστορικὸ αὐτῆς τῆς ταινίας. Ὁ ἰατρὸς μαιευτήρας NATHANSON ποὺ ἔκανε τὴν ἔκτρωση, ἦταν τότε νέος σχετικὰ ἐπιστήμων. Εἶχε κάνει στὸ παρελθὸν πολλὲς – πολλὲς ἐκτρώσεις. Ὅταν εἶδε τὸ ὅλο φαινόμενο τὸ τί ὄντως σημαίνει ἔκτρωση, ἔνοιωσε τόση φρίκη καὶ δυσφορία, ὥστε χλωμὸς ἔφυγε γιὰ λίγο ἀπὸ τὸ δωμάτιο τῆς ἐκτρώσεως. Ὅταν ἐπέστρεψε γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τῆς ταινίας δὲν ἔκανε πλέον ἄλλη ἔκτρωση. Ἡ γυναίκα ποὺ ἔκανε τὴν κινηματογράφηση, ἦταν ἀρχικὰ ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων, καὶ αὐτὴ μὲ ὅ,τι εἶδε, σταμάτησε νὰ συζητᾶ αὐτὸ τὸ θέμα.

Ὁ γιατρὸς αὐτὸς κάνει λόγο γιὰ τὸ πῶς στὰ τελευταῖα χρόνια ἔφθασε ἡ ἰατρικὴ στὶς ἐφευρέσεις, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν κορμὸ τῆς Ἐμβρυολογίας. Αὐτὲς οἱ ἐφευρέσεις μᾶς ἔπεισαν ὅτι τὸ ἀγέννητο παιδὶ δὲν διαφέρει σὲ τίποτε ἀπὸ ἐμᾶς.

«Ὁ ὑπερηχογράφος μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δοῦμε γιὰ πρώτη φορά ἕνα παιδὶ νὰ ξεσχίζεται, νὰ διαμελίζεται ἀπὸ τὰ ψυχρὰ καὶ φονικὰ ἐργαλεῖα τοῦ γιατροῦ. Οἱ ἐπιταγὲς τοῦ ἐπαγγέλματός μας μᾶς ἔπεισαν ὅτι ἡ παραδοσιακὴ ἰατρικὴ μᾶς ἐπιβάλλει νὰ ὑπηρετοῦμε τὰ ἔμβρυα στὴν ὅλη πορεία ἀναπτύξεως αὐτῶν καὶ νὰ μὴ σβήνουμε τὴ ζωή τους» πρὸς ἐπίρρωση τοῦ ζωντανοῦ ἐμβρύου τονίζεται ὅτι: «Ἀπὸ τὴν 8η ἑβδομάδα ἔχει ἐγκεφαλικὴ λειτουργία καὶ εἶναι ἕνα ἀναγνωρίσιμο ἀνθρώπινο ὂν· τὸ βλέπουμε ὁλόκληρο ἐντὸς τῆς μήτρας. Ἀρχίζει τὴν ἐπέμβαση βάζοντας τὰ ἀνάλογα ἐργαλεῖα στὸν κόλπο τῆς γυναίκας καὶ αὐτό, ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς κολποδιαστολέας. Καθὼς προχωρεῖ αὐτὸς ὁ σωλήνας τὸ ἔμβρυο ὀπισθοχωρεῖ. Αἰσθάνεται τὸν κίνδυνο ὅτι σβήνει ἡ ζωή του. Ὡσὰν νὰ νοιώθει τὴν εἰσβολὴ τοῦ σωλήνα. Φαίνεται νὰ ἀντιδρᾶ, ὡσὰν συνειδητά· τὸ βλέπουμε νὰ ἀπομακρύνεται σὲ μιὰ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια νὰ ἀποφύγει τὸ φονικὸ ὄργανο. Ὡς πρὸς τὸν τίτλο τῆς ταινίας «Σιωπηλὴ κραυγή», ὅταν ἡ λαβίδα ἁρπάζει τὸ κρανίο τοῦ ἐμβρύου, αὐτὸ ἀνοίγει τὸ στόμα. Τὴν φάση αὐτὴ ὁ ἰατρὸς τὴν ἀκινητοποιεῖ καὶ τονίζει μὲ στόμφο. Αὐτὴ εἶναι ἡ σιωπηλὴ κραυγὴ ἑνὸς ἐμβρύου, ποὺ ἀπειλεῖται ἄμεσα μὲ ἐξόντωση. Ἂν τὸ κοιλιακὸ τοίχωμα τῆς ἐγκύου ἦταν διάφανο, τότε θὰ βλέπαμε τί εἴδους νόμους θὰ εἴχαμε γιὰ τὴν ἔκτρωση. Ἡ καρδιὰ τοῦ ἐμβρύου ἀρχίζει κατ’ ἀρχὴν νὰ κτυπᾶ μὲ 140 παλμοὺς τὸ λεπτό, φθάνοντας ἕως τοὺς 200 παλμούς. Οἱ κινήσεις του εἶναι βίαιες, ὡσὰν νὰ θέλει νὰ ἀποφύγει τὸ ἀδυσώπητο τέλος. Ταυτόχρονα βλέπουμε ἀποκομμένη τὴν κεφαλή, ἡ ὁποία ὅμως λόγο τοῦ μεγέθους της δὲν μπορεῖ νὰ περάσει ἀπὸ τὸ στόμιο τῆς μήτρας. Σὲ μιὰ τελικὴ φάση ὁ γιατρὸς εἰσάγει τὴ διχαλωτὴ λαβίδα, μὲ σκοπὸ νὰ συντρίψει καὶ κομματιάσει τὴν κεφαλή, ὥστε ἔτσι νὰ τὴν φέρει ἔξω. Ἐδῶ οἱ βλέποντες νοιώθουν ξαφνικὸ σὸκ καὶ δέος, μὲ τὸ πῶς τελικὰ σβήνει τόσο ἄκαρδα ἡ ζωή τοῦ ἐμβρύου. Ἰδοὺ πάνω στὰ πράγματα πόσο κακὸ εἶναι ἡ ἔκτρωση!».

Καὶ ὅμως ἔνοχοι καὶ ὑπέρμαχοι τῶν ἐκτρώσεων, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ πολιτικοί μας σήμερα, μὲ τὶς δηλώσεις τους παραμένουν πωρωμένοι. Ὑπάρχει ἀντάξιος χαρακτηρισμὸς δι’ αὐτούς;

Βλέποντας φάσεις τῆς ἐκτρώσεως, νοσοκόμα κρατᾶ τὸ πόδι τῆς γυναικός, τὸ ἄλλο μόλις φαίνεται τινάσσεται συνεχῶς ἀπὸ τρεμούλα. Σπαραξικάρδιο καὶ αὐτὸ τὸ φαινόμενο τὸ τί ὑφίσταται ἡ γυναίκα. Ἂν καὶ εὑρίσκεται σὲ πλήρη νάρκωση τῆς ἐπεμβάσεως. Αὐτὰ ἡ γυναίκα δὲν τὰ γνωρίζει, λόγῳ ναρκώσεως. Ἰδού, σὲ ποιὰ κατάσταση φθάνει, διὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ ἐντός της ἔμβρυο. Ὄντως φόβος καὶ τρόμος. Στοὺς τραγικοὺς καιρούς μας καὶ στὴν Ἑλλάδα μας ἄνετα χιλιάδες θύματα δὲν εἶναι μόνο τὰ ἀγέννητα ἔμβρυα, αὐτὰ θυσιάζονται ἄκαρδα καὶ ἄπονα. Ὅμως καὶ οἱ ἐγκυμονοῦσες πάσχουν στὴ συνέχεια τὰ πάνδεινα. Οἱ γυναῖκες γίνονται γνῶστες μόνο μὲ τὶς σημερινὲς αὐτὲς ταινίες καὶ ἐφ’ ὅσον τὶς ἰδοῦν. Μόλις κάπως συνέλθουν δὲν βλέπουν τίποτε διὰ λόγους εὐνοήτους φυσικά. Ἐπακολουθεῖ ἀνάλογο κέρασμα, διὰ νὰ φύγουν μὲ ἄνεση! Στὴ συνέχεια στὴ ζωή τους παθαίνουν στείρωση, καταστροφὴ τῆς μήτρας καὶ ἀνάλογη συνεχῆ ψυχικὴ κατάθλιψη.

Περὶ τὸ τέλος ὁ ὁμιλητής γιατρὸς ἀπευθύνει καυστικὸ λόγο: «Κατηγορῶ ὅλους τοὺς συνωμότες γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς ἔκτρωσης μὲ σκοπὸ νὰ κρατήσουν τὶς γυναῖκες στὴν ἄγνοια. Παρακαλῶ τοὺς ὀπαδοὺς τῶν ἐκτρώσεων νὰ δείχνουν αὐτὴ τὴν ταινία ἢ ἄλλη πρὶν δώσουν τὴν συγκατάθεσή τους γιὰ τὴν ἔκτρωση». Καὶ μὲ ἄκρως ἔντονο λόγο. «Ἡ καταφυγὴ στὴν ἔκτρωση εἶναι βαρειὰ ἠθικὴ κατάπτωση καὶ ἔσχατη κατάντια. Ἀνάγκη νὰ δοῦμε τὴν ἀνθρώπινη ζωή μὲ ἀγάπη καὶ εὐσπλαγχνία. Γιὰ χάρη τῆς ἀνθρωπότητος, ἂς σταματήσουμε νὰ φονεύουμε».

Νὰ τονισθεῖ ὅτι ὑπάρχουν 3-4 εἴδη ἐκτρώσεων, ζητούμενο ποιὰ σήμερα εἶναι σὲ δράση, καὶ ἀνάλογα μὲ τὸ χρόνο τῶν ἐμβρύων. Εἶναι δὲ φορὲς ποὺ ἐξέρχεται τὸ κεφάλι τοῦ ἐμβρύου διὰ τοῦ γιατροῦ – χασάπη ζωντανό. Συμβαίνει νὰ δίνεται σὲ νοσοκόμες, ποὺ παθαίνουν σόκ, ὥς νὰ τὸ ἀποτελειώσουν μὲ τὸ σφυρί!!! Οἱ «ἰατροὶ» εἶναι ἀνεξέλεγκτοι στὸ θέμα χρόνου.

Γενικὰ τὰ ὅποια προβαλλόμενα δικαιολογικὰ δὲν εὐσταθοῦν διὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή. Τὸ ἀνένοχο δὲ ἔμβρυο στερεῖται καὶ ἀντιστάσεως καὶ οἱ ἔγγαμες ἢ ἄγαμες ἐγκυμονοῦσες παραδίδονται στὶς διαταγὲς τῶν σπεκουλατόρων ἰατρῶν, ὅπου καταπατοῦν καὶ τὸν δοθέντα ὅρκο τους, χωρὶς κἄν νὰ αἰσθάνωνται τύψεις συνειδήσεων.

 

ΓΝΩΜΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ

«Μὲ τὴν νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων ἐπισημοποιεῖται ἡ ὀργανωμένη πλέον γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, ὅπου ὅλοι εἴμαστε συνένοχοι, ἀφοῦ καλύπτουν τὰ ἔξοδα οἱ Κοινωνικοὶ φορεῖς».

Ἑλένη Κυρπαίου, δημοσιογράφος

«Ἡ ἑλληνικὴ φυλὴ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανιστεῖ, ἂν δὲν βρεθεῖ τρόπος ἀναστολῆς τῆς ὑπογεννητικότητας στὴν Ἑλλάδα, κύρια αἰτία τῆς ὁποίας εἶναι ἡ τερατώδης συχνότης τῶν ἐκτρώσεων».

Νικόλαος Λοῦρος, ἀκαδημαϊκὸς – μαιευτήρας

«Γιὰ ὅλες τὶς γυναῖκες ἡ διακοπὴ τῆς κυήσεως εἶναι μιὰ προσωπικὴ ὀδυνηρὴ ἐμπειρία, ποὺ φτάνει στὴν ἀπόγνωση, τὴν ψυχικὴ ἀσθένεια καὶ τὴ σωματικὴ βλάβη».

Καλ. Σπινέλι, ἐγκληματολόγος

«Οἱ γυναῖκες ἂς μάθουν τὸν κυριώτερο ρόλο τῆς ζωῆς τους: Νὰ γίνουν μητέρες. Ἂς μάθουν ἀκόμη πὼς ἂν γεννοῦν πολλὰ παιδιὰ εἶναι ὑγιέστερες (δὲν προσβάλλονται ἀπὸ καρκίνο), μακροβιότερες καὶ ὀμορφότερες – εὐτυχέστερες».

Δ. Φράγγος, γυναικολόγος

«Πρέπει νὰ πάρουμε τὸ μέρος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἡ Γενετικὴ ἐπικυρώνει τὰ πολὺ γνωστὰ δεδομένα τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς, ποὺ ἰσχύουν πάντοτε καὶ ποὺ ἐξομοιώνουν τὴν ἔκτρωση μὲ τὴν ἀνθρωποκτονία».

Δρ. Χάντ

Previous Article

Ἀς προσέχουν οἱ παιδίατροι

Next Article

Τὰ παιχνίδια μὲ τὸν διάβολον σκοτώνουν!