Ἡ ἄσπλαγχνος «Τροφός»

Share:

  Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος ἐπεσκέφθη τὴν Λευκάδα. Ὡμίλησε περὶ «Μητρὸς καὶ Τροφοῦ», ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία τροφοδοτεῖ τὸ Φανάρι. Ὡμίλησε περὶ «Μητρὸς καὶ Τροφοῦ», ὅταν τὸν Προικοννήσου, τὸν ὁποῖον ὥρισε προεστῶτα τοῦ ἑσπερινοῦ, τὸν ἔχει παραπεταμένον. Ὡμίλησε περὶ «Μητρὸς καὶ Τροφοῦ», ὅταν διὰ τὸ «κτῆμα Προμπονᾶ», ἦτο ἕτοιμος νὰ προχωρήση καὶ πάλιν εἰς… «ἀφορισμοὺς» μὲ ὠμόφορον, ὅπως ἐπὶ Ἀθηνῶν Χριστοδούλου… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀντιφώνησίν του τῆς 24ης Ἰουνίου 2024:

«Εἴμεθα δὲ εὐτυχεῖς, διότι ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ σημερινοῦ Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου διακρίνομεν τὸν βαθὺν σεβασμὸν καὶ τὴν εὐλάβειαν πρὸς τὴν σεβασμίαν κοινὴν ὅλων ἡμῶν Μητέρα καὶ Τροφόν, τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ πρωτεύθυνον καὶ Ἀποστολικὸν Οἰκουμενικὸν ἡμῶν Πατριαρχεῖον, καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Πατριάρχην τοῦ Γένους καὶ τοὺς συγκυρηναίους του… Ἐπειδὴ ἡ κόπωσις τῆς ἡμέρας καὶ τοῦ ταξιδίου δὲν μᾶς ἐπιτρέπει περαιτέρω καταπόνησιν σήμερον, τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ θὰ προστῆ ἐξ ὀνόματος ἡμῶν ὁ οἰκεῖος καὶ ἀγαπητός σας Ἱερώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἀρχαῖος ἀδελφός τῆς Μονῆς τῆς Πεφανερωμένης καὶ Ἱεροκήρυξ πάλαι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας».

Previous Article

Αν δεν είχε εκλεγεί ο Πατριάρχης Δανιήλ, θα προκαλείτο σχίσμα

Next Article

Ἀθῆναι-Ἱεροσόλυμα κατὰ τοῦ πολέμου