Ὀφφίκιον εἰς Θεοτοκομάχον;

Share:

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος ἀπένειμεν ὀφφίκιον «Διδασκάλου» εἰς τὸν Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Χρ. Σταμούλη, ἐγκωμιάζων τὰ ἔργα του, τὰ ὁποῖα βρίθουν κακοδοξιῶν. Τάγμα «ὀπαδῶν» δημιουργεῖ ἢ ἡ προώθησις τῆς κακοδοξίας εὐνοεῖ τὰ σχέδια τῆς βατικανοποιήσεως; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν προσ­φώνησιν τοῦ Πατριάρχου:

«Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἀπονέμει εἰς ὑμᾶς σήμερον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς σας, διὰ τῶν χειρῶν τῆς ἡμῶν Μετριότητος, τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας. Σᾶς ἐντάσσομεν, κατ’ ἰδίαν ἡμῶν Πατριαρχικὴν φιλοτιμίαν καὶ προαίρεσιν, εἰς τὴν χορείαν τῶν ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀνήκετε πλέον εἰς τὸν κύκλον τῶν συνεργατῶν μας καὶ καλεῖσθε νὰ στηρίζετε τὸ ἔργον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀγωνίζεσθε διὰ τὴν προάσπισιν τῶν δικαίων της…

Ἤδη ἔχετε προσφέρει πολλὰ εἰς τὴν θεολογίαν καὶ τὸν πολιτισμόν. Ἐδιδάξατε καὶ ἐδώκατε διαλέξεις εἰς πολλὰ ὀνομαστὰ πανεπιστήμια, εἶσθε συγγραφεὺς ἀξιολόγων βιβλίων, ἀρθρώνετε μεστὸν θεολογικὸν λόγον, ὁ ὁποῖος ἐγγίζει τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, ἀναζωογονεῖ…».

Previous Article

Πατριάρχα, τὸ Αἰγαῖον δὲν ἀνήκει εἰς τὴν Τουρκίαν!

Next Article

«Ἕνας Ἄρχων Ὑψηλῆς Συμπαντικῆς Διανόησης»