Ὁ «πλανήτης smartphones» σὲ κρίση!

Share:

2ον

   Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὅσων εἴπαμε στὸ προηγούμενο φύλλο γιὰ τὸν «Πλανήτη τῶν Smartphones» καὶ τὴν ἀντιστροφὴ τῶν πραγμάτων ποὺ ἄρχισε νὰ διενεργεῖται, τώρα θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ δοῦμε τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους συμβαίνει αὐτό.

   Τὰ δημοσιεύματα ποὺ ἔρχονται κάθε τόσο στὴν ἐπικαιρότητα, μιλοῦν:

• Γιὰ τὸν κορεσμὸ ποὺ ἔχει ἤδη ἐπέλθει!

• Γιὰ τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχουν πλέον σημαντικὲς βελτιώσεις ἢ καινοτομίες στὰ ἤδη ὑφιστάμενα «ἔξυπνα» κινητά!

• Γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ νέα μοντέλα δὲν προσ­φέρουν πλέον σημαντικὴ χρησιμότητα ἢ ἐμπειρίες κι ἔτσι οἱ χρῆστες δὲν θέλουν ἢ καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τὰ ἀναβαθμίσουν!

• Γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀβεβαιότητα καὶ τὶς πληθωριστικὲς πιέσεις, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ μειωμένες δαπάνες!

• Γιὰ τὶς ἀκριβές τους τιμές, πρᾶγμα ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς καταναλωτὲς σὲ φθηνότερες λύσεις, ὅπως εἶναι τὰ «χαζὰ» κινητά! κ.λπ. κ.λπ.

Ὅλα αὐτὰ σὲ μικρὸ ἢ μεγάλο βαθμὸ ἰσχύουν. Ὅμως καθὼς ἐρευνᾶ κανεὶς ὅλο καὶ περισσότερο τὸ θέμα, διαπιστώνει ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες αἰτίες, ὅπως αὐτές:

1. Σύμφωνα μὲ τοὺς ψυχολόγους (ὅπως ἡ Δρ. Daria Kuss ποὺ ἐξειδικεύεται στὴν «καταναγκαστικὴ χρήση» τῶν smartphones, ὅπως χαρακτηριστικὰ διαβάσαμε), τὰ «ἔξυπνα» κινητὰ δημιουργοῦν ἐθισμό, ἀκόμη καὶ ἀπ’ αὐτὴν τὴν προσπάθεια τοῦ χρήστη νὰ εἶναι ἀκατάπαυστα ἐνημερωμένος γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, γιὰ παράδειγμα. Ἔτσι ὅσοι θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπ’ αὐτὸ τὸν ἐθισμό, καταλήγουν στὴν ἀντικατάστασή τους ἀπὸ τὰ «χαζὰ» κινητά.

2. Ἀκολούθως ἡ ὑπερβολικὴ χρήση τοῦ διαδικτύου, ἰδιαίτερα δὲ τῶν κοινωνικῶν δικτύων, σύμφωνα μὲ πλειάδα ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν (ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἐπ’ αὐτοῦ σὲ σχετικό μας κείμενο στὴ στήλη αὐτή), ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη, τὰ προβλήματα ὕπνου κ.λπ. Ἡ πρόσβαση δὲ σὲ ὅλα αὐτὰ γίνεται καὶ μὲ τὰ «ἔξυπνα» κινητά, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε. Πρὸς ἀποφυγὴ καὶ αὐτῶν τῶν συνεπειῶν, ἰδιαίτερα δὲ γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ψυχικῆς ὑγείας ὅσων τὴν ὑφίστανται, τὰ ἀπομακρύνουν ἀπ’ τὴ ζωή τους.

Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτὲς οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴ χρήση τους. Εἶναι καὶ πολλὰ ἄλλα, ὅπως ἡ ἀπόσπαση τῆς προσοχῆς μας, ἡ μείωση τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν στὰ μαθήματά τους, ἡ μείωση τῆς παραγωγικότητας τῶν ἐργαζομένων κ.λπ.

* * *

  Περαιτέρω ἔρευνα τοῦ φαινομένου ἔδειξε ὅτι ὑφίσταται καὶ κάτι ἄλλο, πολὺ σημαντικὸ ἐπίσης. Πρόκειται γιὰ τὸν βάσιμο φόβο ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις τῆς τεχνολογίας. Ναί!

  Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν, οἱ χρῆστες τους τὰ ἄλλαζαν πολὺ σύντομα, προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν πιὸ δυνατὸ ἐπεξεργαστή, μεγαλύτερη αὐτονομία, καλύτερη ποιότητα φωτογράφισης κ.λπ. Τελευταῖα οἱ κατασκευαστὲς τους προχώρησαν καὶ σὲ μία ἀκόμη καινοτομία, ποὺ εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς 5G τεχνολογίας σὲ αὐτά. Μία τεχνολογία ποὺ ὑπόσχεται πιὸ γρήγορες ταχύτητες καὶ πιὸ ἀξιόπιστες συνδέσεις μὲ τὸ διαδίκτυο. Αὐτὴ ἡ ἐφαρμογὴ ὄχι μόνο δὲν φαίνεται νὰ συγκινεῖ τοὺς καταναλωτές, ἀλλ’ ἐπιπλέον συμβαίνει καὶ νὰ τοὺς προβληματίζει ἔντονα!

  Ἡ μόνη χώρα ποὺ ἀποτελεῖ ἐξαίρεση σ’ αὐτὸ εἶναι ἡ Κίνα, στὴν ὁποία ὑπάρχει τὸ 70% αὐτῶν τῶν κινητῶν, τῆς πέμπτης γενιᾶς ὅπως λέγονται. Ὡστόσο καὶ ἐκεῖ μόνο τὸ 30% τῶν κατόχων κινητῶν διαθέτει μοντέλο μὲ τεχνολογία 5G. Μάλιστα καὶ οἱ ἐξαγωγές της σ’ αὐτὰ ποὺ κάνει στὶς διεθνεῖς ἀγορὲς θεωροῦνται ἀπογοητευτικές.

  Ἀκόμη καὶ ἡ «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Τηλεπικοινωνιακῶν Διαχειριστῶν Δικτύων» ἀναφέρει σὲ ἔκθεσή της ὅτι στὰ κινητὰ αὐτὰ ἡ Εὐρώπη ἔχει μείνει πολὺ πίσω, ἀφοῦ μόλις τὸ 2,8% τῶν συνολικῶν συνδέσεων κινητῆς τηλεφωνίας εἶναι 5G, ὅταν στὶς ΗΠΑ εἶναι 13,4%!!!

  Ἔτσι ἡ τεχνολογία 5G σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ἐνίσχυσε τὸν τζίρο, ὅσο περίμεναν οἱ κατασκευαστές τους καὶ φαίνεται καθαρὰ ὅτι δὲν υἱοθετεῖται ὡς καινοτομία. Ἡ μάχη πλέον θὰ δοθεῖ καὶ στὴν πτώση τῶν τιμῶν τους, ὥστε ὁπωσδήποτε ὅλοι νὰ ἀποκτήσουμε αὐτά, ὅπως ἔχουν σχεδιάσει. Μένει νὰ δοῦμε πάρα πολλὰ στὸ θέμα αὐτό.

  Καὶ γιατί προβληματίζει τόσο πολὺ ἡ χρήση τῶν κινητῶν 5G; Γιατί αὐτὰ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν 5G τεχνολογία γενικότερα. Ὑπόψη ὅτι τὸ δίκτυο 5G θὰ συνεργάζεται ἄψογα μὲ ἀσύρματους αἰσθητῆρες, «ἔξυπνες» οἰκιακὲς συσκευές, συστήματα «ἔξυπνου» φωτισμοῦ καὶ ὅλα τὰ «ἔξυπνα» ποὺ ἀναφέραμε.

  Ἐπιπλέον ἡ τεχνολογία 5G μπορεῖ νὰ ὑποστηρίζει πλήρως τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη, τὸν ἐξ ἀποστάσεως ἔλεγχο, τὴν εἰκονικὴ πραγματικότητα κ.λπ. Μάλιστα ἀπ’ αὐτὲς θὰ δημιουργηθοῦν ἄλλες καινοτόμες τεχνολογίες, ὑποσχόμενες νὰ βελτιώσουν τὴ ζωή μας σὲ ὅλες τὶς πτυχές της!

  Ὅμως αὐτὴ ἡ βελτίωση τῆς ζωῆς μας, ὅπως λένε, εἶναι ἡ μία πλευρά. Ἡ ἄλλη εἶναι ὅτι μᾶς φέρνει τὸν «Μεγάλο Ἀδελφὸ» ὅλο καὶ πιὸ κοντά, εἰσάγοντάς τον καὶ μάλιστα ὡς ἐφιάλτη σ’ αὐτήν, αὐτὴν ποὺ στοχεύει νά… βελτιώσει!

  Ἔτσι μὲ ὅλα αὐτά, αὐτὴ ἡ προσωπικὴ τεχνολογία, τὴν ὁποία ἤδη τὴ ζοῦμε, θὰ γίνει ἀκόμη πιὸ προσωπικὴ καὶ ἀκόμη πιὸ προσωποποιημένη, γιὰ νὰ γίνει ἐν τέλει καὶ ἡ ζωή μας πλήρως ἐλεγχόμενη καὶ κατευθυνόμενη.

  Μάλιστα σύμφωνα καὶ μὲ τὴ «Λευκὴ Βίβλο» τῆς IDC, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα θὰ ἐπωφεληθοῦν περισσότερο ἀπ’ τὴ διείσδυση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης εἶναι τὰ «ἔξυπνα» κινητά. Ἤδη κυκλοφοροῦν «ἔξυπνα» κινητὰ μὲ δυνατότητες τεχνητῆς νοημοσύνης ἀπὸ τὴν Huawei.

* * *

   Ἀδιαμφισβήτητα κατοικοῦμε στὸν «Πλανήτη τῶν Smartphones»! Ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε καὶ ἀπροβλημάτιστοι κάτοικοι αὐτοῦ. Ἤδη ὁ παγκόσμιος ἐνθουσιασμὸς γιὰ τὰ smartphones κόπασε. Χαρεῖτε, γιατί σίγουρα κάτι καλὸ θὰ προκύψει…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Previous Article

Έκκληση για τα δικαιώματα των αγέννητων παιδιών κατά την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

Next Article

Αύξηση κατά 300% του αριθμού ποδοσφαιριστών FIFA που πέθαναν “ξαφνικά”