13 Ἀπριλίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ

     Τήν 13ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου Πάπα Ρώμης. Ὁ Ἅγιος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέα Κώνσταντος, ἐγγονοῦ τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου. Ἐπειδὴ ὁ βασιλέας ὑποστήριζε τὴν αἵρεση τῶν Μονοθελητῶν ἐνῶ ὁ Ἅγιος Μαρτῖνος ἀπεκήρυξε καὶ ἀναθεμάτισε τοὺς μονοθελητὲς Σέργιο, Πύρρο καὶ Θεόδωρο, ἐξέδωσε δέ ὅρο σὲ Σύνοδο, ἡ ὁποία συγκροτήθηκε τὸ 640 στὴ Ρώμη, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ διέταξε ὁ αὐτοκράτορας νὰ ὁδηγηθῆ βίαια αὐτὸς καὶ οἱ ὑπόλοιποι δυτικοὶ ἐπίσκοποι στὴν Κωνσταντινούπολη. Καθ᾽ ὁδόν ὑπέφεραν πολλὲς θλίψεις καὶ κακοπάθειες. Στὴν Κωνσταντινούπολη τοὺς ἐφυλάκισαν ὡς κακούργους στὸ πραιτώριο μὲ ἁλυσίδες γιὰ τρία ὁλόκληρα χρόνια. Κατόπιν τοὺς ἀπέστειλαν στὴ πόλη τῆς Χερσώνας κοντὰ στὴ Κριμαία. Ἐκεῖ ὁ Ἅγιος Μαρτῖνος, ἀφοῦ ὑπέμεινε πολλὰ βασανιστήρια, ἐξεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο. Μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Μαρτῖνο ἑορτάζονται καὶ οἱ ὑπόλοιποι ὁμολογητὲς δυτικοὶ Ἐπίσκοποι.

 

 

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος γ’.  Θείας πίστεως)

Θείοις δόγμασι, τῆς εὐσέβειας, ὑπεστήριξας, τὴν Ἐκκλησίαν, ὦ Μαρτίνε ἱεράρχα Θεόσοφε, τὸν γὰρ Χριστὸν διπλοῦν ὄντα ταὶς φύσεσιν, ὁμολογήσας τὴν πλάνην κατήσχυνας. Πάτερ Ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Μεγαλυνάριον

Λόγῳ καί σοφίᾳ πνευματικῇ, Μαρτῖνε ἐμπρέπων, καθαιρεῖς Μονοφυσιτῶν, τήν αἵρεσιν Πάτερ, καί διωγμούς ὑπέστης, ὡς φύλαξ ἀληθείας ἀκαταμάχητος.

Previous Article

Η πρώτη πολιτεία που απαγορεύει τις χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου στα παιδιά

Next Article

H ΥΠΑΚΟΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΦΟΒΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Διαβάστε ακόμα