2 Ἀπριλίου

Share:

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΟΣΙΟΣ ΤΙΤΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

      Στίς 2 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ὁσίου Τίτου, τοῦ ὁποίου δυστυχῶς ἀγνοοῦμε τὴν πατρίδα καὶ τὸ χρόνο τῆς ἀκμῆς του. Ὁ Συναξαριστὴς μᾶς δίνει μερικὲς γενικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν Ὅσιο: «Ὁ μακάριος καὶ Ἅγιος Πατὴρ ἡμῶν ἠγάπησε τὸν Θεὸν ἐκ νεαρᾶς του ἡλικίας. Μετέβη λοιπὸν εἰς Κοινόβιον καὶ ἔγινε Μοναχὸς καὶ τοσοῦτον προέκοψεν εἰς τὴν ὑπακοὴν καὶ ταπείνωσιν, ὥστε ὑπερέβη ὄχι μόνον τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Κοινοβίου ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους συγχρόνους του Μοναχούς. Γενόμενος δὲ καὶ Ἡγούμενος καὶ Ποιμὴν τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, τοσαύτην ἀγάπην, πραότητα καὶ συμπάθειαν εἶχεν ὁ τρισόλβιος εἰς τὸ ποίμνιόν του, ὥστε οὐδεὶς ἄλλος τότε ὑπῆρχεν ὅμοιος αὐτοῦ». Ὁ Ὅσιος ἐκ νεότητος διατηρήθηκε καθαρὸς στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, γι᾽ αὐτὸ καὶ τοῦ δόθηκε τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας.

Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.

   Ἀνατεθεὶς ἀπὸ παιδὸς τῷ Κυρίῳ, ἀγγελικῶς ἐπολιτεύσω ἐν κόσμῳ, καὶ τῶν θαυμάτων εἴληφας τὴν χάριν ἐκ Θεοῦ· ὅθεν ἐχρημάτισας, μοναζόντων ἀλείπτης, Τίτε παμμακάριστε, καὶ σοφὸς οἰκονόμος. Ἀλλὰ μὴ παύσῃ Πάτερ ἐκτενῶς, ὑπὲρ τοῦ κόσμου Χριστὸν ἱλεούμενος.

 

Μεγαλυνάριον

    Χαίροις τῶν Πατέρων ὑπογραμμός, καί τῶν μοναζόντων, προμηθέστατος ὁδηγός· χαίροις εὐσεβείας, ἑδραίωμα καί στῦλος, θαυματοφόρε Τίτε Τριάδος τέμενος.

Previous Article

3 Ἀπριλίου

Next Article

1 Ἀπριλίου