«ΟΧΙ!» ΕΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕΝ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΟΣ

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Συνεκλόνισε το Πανελλήνιον η μεγάλη εις πλήθος και ενθουσιώδης εις παλμόν ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας, «Λέμε ΟΧΙ» προς το Υπουργείον Παιδείας δια το ζήτημα των θρησκευτικών. Οι Ορθόδοξοι αναμένουν από τους Ποιμένας των να αρθούν εις το ύψος των περιστάσεων και να υψώσουν και οι ίδιοι ομού μετά του ευσεβούς λαού την φωνήν τους έναντι του εγκλήματος που συντελείται εις βάρος των παιδιών μας. Τους καλεί η Αρχιερατική των ευθύνη. Τους καλεί η εκκλησιαστική ιστορία της πατρίδος μας. Οφείλουν και αυτοί να ορθώσουν ένα ΟΧΙ εις την παράδοσιν του μαθήματος των θρησκευτικών εις το ιδεοληπτικόν κυβερνών κόμμα της κατοχής… μόλις του 10% (1.925.000 ψήφοι εις τας εκλογάς του Σεπτεμβρίου 2015 έναντι περίπου 20.000.000 Ελλήνων εσωτερικού και εξωτερικού)!

Η πορεία αυτή δεν ήτο η μόνη δράσις καθώς εκδηλώσεις κατά των θρησκευτικών έλαβαν χώραν εις Αθήνας, Θεσσαλονίκην, Λάρισαν, Αγρίνιον, Κιλκίς, Καλαμπάκα κ.α., ενώ δεκάδες γονέων καθημερινώς επιστρέφουν τα βιβλία εις Ξάνθην, Καβάλαν, Φλώριναν, Αγρίνιον, Άργος, Πάτμον, Κρήτην κ.α. Το αυτόν έπραξαν και 47 μαθηταί της Γραβιάς Φωκίδος. Ήδη η Ι. Κοινότης του Αγίου Όρους εζήτησε την απόσυρσιν των φακέλων και πρώται έδωσαν το παράδειγμα δύο Ι. Μητροπόλεις (Σιδηροκάστρου και Λέρου) που έλαβαν απόφασιν δι’ επιστροφήν των βιβλίων και επαναφοράν των παλαιών.

Οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται εποίησαν άριστα ζητούντες την απόσυρσιν του νόμου αλλαγής φύλου και επηνέθησαν από τον λαόν. Όμως ο λαός εξεσηκώθη δια τα θρησκευτικά όχι απλώς δι’ ένα νόμον. Από αυτόν τον λαόν θα ζητήση η Εκκλησία να «ξεσηκωθή» εις περίπτωσιν χωρισμού με την Πολιτείαν. Δια τούτο αν επιθυμή ο Αρχιεπίσκοπος και οι Ιεράρχαι την αρωγήν του, ας κλίνουν ευήκοα ώτα εις το κατεπείγον αυτό ζήτημα. Ποίος θα σας ακολουθήση, εάν δοθή η εντύπωσις ότι εσυνθηκολογήσατε εις το παρασκήνιον δια τα θρησκευτικά, ώστε να επιτύχετε συμφωνία δια την περιουσίαν; Μη αναμένετε μόνον από τον Αρχιεπίσκοπον, τον οποίον εκολάκευσεν η Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης με την αναγόρευσίν του εις επίτιμον διδάκτορα (σπουδαίος τίτλος δι’ Αρχιεπίσκοπον!) και του οποίου επιστήθιος φίλος τυγχάνει ο ενορχηστρωτής της αποδιοργανώσεως των θρησκευτικών κ. Στ. Γιαγκάζογλου. Ενθυμείσθε ότι, όταν ο Μακαριώτατος εχαρακτήρισε τα νέα προγράμματα ως «απαράδεκτα και επικίνδυνα», τα μέλη του ΚΑΙΡΟΥ δεν εδίστασαν να εκτοξεύσουν τα ιοβόλα βέλη τους; Εις αυτούς στηρίζεσθε; Μήπως δεν είναι υπέρ του χωρισμού ο ΚΑΙΡΟΣ;

Το προμελετημένον έγκλημα

Ο Ιερομ. Δαμασκηνός, πρ. Αρχιγραμματεύς της Ι. Κοινότητος, είχε προεπισημάνει την μετατροπήν του μαθήματος εις θρησκειολογικόν ήδη με επιστολήν του προς τον Αρχιεπίσκοπον την 15ην Αυγούστου 2013(!):

«Το τραγικώτερον όμως και επικινδυνοδέστερον είναι η επιμονή των λεγομένων θεολόγων, μικράς μειοψηφίας, αλλά πεισμώδους και αποφασιστικής εις τας ενεργείας της, δια την πνευματικήν μετάλλαξιν της Ελλάδος. Η ομάς αύτη των θεολόγων, οιονεί προέκτασις της Τρόϊκα, με επικεφαλής τον από δεκαετίας Σύμβουλον του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ. Στ. Γιαγκάζογλου, και ομάς ετέρων θεολόγων, τινές των οποίων (δέκα τον αριθμόν) είναι μέλη της συντακτικής επιτροπής του (νυν εκπεσόντος εκ της Ορθοδοξίας) περιοδικού ΣΥΝΑΞΗ, ιδρυθέντος τη παροτρύνσει σεπτών Αγιορειτών Πατέρων υπό του αειμνήστου Π. Νέλλα, προσπαθεί να επιβληθή δυναστικώς και παρά πάσαν δημοκρατικήν δεοντολογίαν εις την εκπαίδευσιν των Ελληνοπαίδων, μεταβάλλουσα το μάθημα της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις θρησκειολογίαν, με το πρόσχημα της παρουσίας μιας μικράς μειοψηφίας λαθρομεταναστών εις την Ελλάδα, και επειγομένη να εφαρμόση Ευρωπαϊκάς οδηγίας ως και άλλων σκοτεινών κέντρων. Επί έτη τώρα ο κ. Γιαγκάζογλου είναι αμετακίνητος εις το Υπουργείον Παιδείας και το Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον, υφ’ όλας τας Πολιτικάς μεταλλάξεις, εν σχέσει με άλλους συναδέλφους του. Ο κ. Γιαγκάζογλου υποβάλλει υπομνήματα εις τους Υπουργούς Παιδείας το πρώτον από το 2008 εις τον κ. Στυλιανίδην, (όρα τεύχος 108, περιοδ. ΣΥΝΑΞΗ, σελ. 71-79), δημοσιογραφεί εις το διαδίκτυον και άλλα περιοδικά θεολογικού και μη περιεχομένου, προκειμένου να επιβάλη το πεπλανημένον και αρρωστημένον φρόνημά του εις τα Σχολεία της Ελλάδος. Εκπλήσσει η επιμονή του και η εργώδης προσπάθειά του να καταργήση τον ορθόδοξον τρόπον αγωγής των Ελληνοπαίδων και να αναμίξη την αλήθειαν με το ψεύδος, τα πνευματικά μύρα με τας πνευματικάς σήψεις και να μεταβάλλη το μάθημα της ορθοδόξου αγωγής εις θρησκειολογίαν. Εις τα γραπτά του αποτυπούται ο κλασσικός τύπος του εκ της υπερηφανείας πεπλανημένου θεολόγου, τον οποίον ακολουθεί τυφλά η ομάς των εμπειρογνωμόνων θεολόγων, συνπλανηθείσα μετ  αὐτοῦ, μάλλον μωρολόγου, κατά τον λόγον του αποστόλου Παύλου: «φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία… (Ρωμ. 1, 22), διότι αυτός και οι ομόφρονές του παραθέτουν την Αλήθειαν του Χριστού, παραλλήλως με την πλάνην του Σατανά, χωρίς να ομολογούν, ποία είναι η Αλήθεια και ποία η πλάνη των θρησκειών».

Η Ακαδημία της Δημητριάδος

θα κυβερνά την Εκκλησίαν;

Το 2008 οι από ετών φίλοι κ. Στ. Γιαγκάζογλου και Π. Καλαϊτζίδης, Διευθυντής της Ακαδημίας, εις το υπόμνημά των προς το Υπουργείον Παιδείας εδήλωναν ότι το μάθημα δεν θα είναι ούτε κατηχητικόν ούτε καν ομολογιακόν και έχοντες προβλέψει τας αντιδράσεις των γονέων προειδοποίουν το Υπουργείον δια λήψιν μέτρων: «υπάρχει ενδεχόμενο πολλοί γονείς για λόγους ευσέβειας… να ζητούν απαλλαγή των παιδιών τους από τα Θρησκευτικά, γιατί, απλώς, δεν θα συμφωνούν με την μη ομολογιακή η ακραιφνώς παραδοσιακή και ορθόδοξη γραμμή στη διδασκαλία»! Οι κύριοι αυτοί προσποιούνται ότι αγνοούν ότι εις τας 20 από τας 28 χώρας της Ευρώπης το μάθημα είναι ομολογιακόν;

Ο κ. Γιαγκάζογλου με τον κ. Καλαϊτζίδην εις το ίδιον υπόμνημά τους εισηγούντο επίσης «να μην εποπτεύεται το μάθημα από την Εκκλησία» και εφέτος κατά την διεξαγωγήν του διαλόγου δια τα θρησκευτικά υπεστήριζον ότι δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ουδείς εκτός των μελών του ΙΕΠ, εξοβελίζοντες ακόμη και την Εκκλησίαν (Αυτά εδήλωσε και ο κ. Χρ. Σταμούλης, ο υπέρμαχος και εισηγητής της εκλογής του κ. Γιαγκάζογλου εις την θέσιν Καθηγητού της Δογματικής, βλ. Ο.Τ. φ. 2162/28.04.2017. Ο κ. Σταμούλης είχε καταφερθή και γενικώς κατά της Εκκλησίας, βλ. Ο.Τ. φ. 2167/02.06.2017). Οι κύριοι αυτοί προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι από τας 28 χώρας της Ευρώπης μόνον εις τρεις (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος) αποφασίζει μονομερώς το Κράτος;

Θεμέλιον του νέου μαθήματος ώριζαν το θρησκευτικόν φαινόμενον: «ως βάση του μπορεί να χρησιμοποιηθεί το θρησκευτικό φαινόμενο γενικά… θα απευθύνεται και θα ενδιαφέρει όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως ομολογίας η θρησκεύματος». Πράγματι αυτό αποτυπώνεται εις τους νέους φακέλους. Κατηγορηματικοί ήσαν και ο κ. Κ. Γαβρόγλου και ο κ. Γερ. Κουζέλης ότι τας αποφάσεις θα λάβη μόνη της η Πολιτεία και μάλιστα προς αυτήν την θρησκειολογικήν κατεύθυνσιν. Κατά την κοπήν της πίττας της νεολαίας της Κωνσταντινουπόλεως παρουσία του Πατριάρχου Κων/λεως ο κ. Υπουργός είπε (Ο.Τ. αρ. 2150/ 27.01.2017): «Το μήνυμα του Οικουμενισμού δεν είναι μονάχα ένα μήνυμα θρησκευτικό, είναι βαθιά πολιτικό μήνυμα, ένα μήνυμα προς όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων», προϊδεάζων ότι και το νέον περιεχόμενον των θρησκευτικών θα απευθύνεται εις όλους «ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων»! Άλλωστε το στίγμα του το είχε δώσει ήδη, όταν επισκεπτόμενος μουφτείαν εις την Θράκην εφωτογραφήθη κρατών τον Κοράνιον με εκατέρωθεν αυτού δύο ιμάμηδες. Το ΙΕΠ όμως είχεν επίσης προκαταλάβει το αποτέλεσμα με ανάρτησιν εις τον επίσημον ιστότοπόν του της εισηγήσεως του Αυστριακού Καθηγητού κ. Rothgangel, προσκεκλημένου της Τμ. Θεολογίας της Θεσσαλονίκης, της 9ης Δεκεμβρίου 2016, εις την οποίαν χαρακτηριστικώς ανεφέρετο το εξής: «θα πρέπει να κλίνουμε προς το συμπληρωματικό σχήμα Θεολογία και ταυτόχρονα Θρησκειολογία»! Εις αυτό μήπως δεν ανεφέρετο και η φράσις του κ. Κουζέλη «θα υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές»;!

Η Arigatou θα κυβερνά την Εκκλησίαν;

Ηγετικήν δράσιν λόγω αρμοδιότητος είχεν ο κ. Αγγ. Βαλλιανάτος, δια τον οποίον κατέστη γνωστόν ότι είναι μέλος εις την διεθνή «νεοβουδιστικήν» οργάνωσιν Arigatou. Ο κ. Βαλλιανάτος προς έκπληξιν όλων εις την ημερίδα της 4ης Απριλίου 2017, που ωργάνωσεν ο ΚΑΙΡΟΣ και ήτο παρών ο κ. Γιαγκάζογλου, παρεδέχθη άνευ δισταγμού ότι ανήκει εις αυτήν την οργάνωσιν, αλλά ισχυρίσθη ότι αυτή δεν είναι αποκλειστικώς βουδιστική και ότι δεν τον επηρέασεν ουδόλως εις το ζήτημα των θρησκευτικών. Η «Εστία Πατερικών Μελετών» απήντησε με τεκμήρια ότι όντως ο ιδρυτής –όπως και οργανώσεις μέλη- της Arigatou είναι βουδιστές και ότι το νέον πρόγραμμα των θρησκευτικών έχει πολλάς ομοιότητας με το πρόγραμμα της Arigatou. Το επιχείρημα όμως που συνέτριψε τον κ. Βαλλιανάτον ήτο ότι Συν­οδική απόφασις της Εκκλησίας της Ελλάδος της 27ης Οκτωβρίου 2016 χαρακτηρίζει την οργάνωσιν αυτήν ως «ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη» και επομένως και μόνον η παραδοχή του ότι είναι μέλος της καθιστά αυτόν εντελώς αφερέγγυον.

Το παράδοξον και επικίνδυνον όμως ήτο ότι ο κ. Βαλλιανάτος εκτός από εισηγητής του νέου προγράμματος ήτο και αξιολογητής του! Κατά γραπτήν δήλωσίν του ο Σεβ. Μεσογαίας υπεστήριξεν ότι, όταν εζήτησαν τας αξιολογήσεις «μας δόθηκε κάπως καθυστερημένα η λεγομένη «Έκθεση Σιδερίδη»… και δύο αχρονολόγητα κείμενα του κ. Αγγ. Βαλλιανάτου»! Να υπενθυμίσωμεν ότι ο κ. Βαλλιανάτος δεν ήτο ο μόνος. Από τα επτά μέλη που ωρίσθησαν δι’ αξιολόγησιν τα πέντε (!) ήσαν και μέλη της συντακτικής ομάδος των προγραμμάτων! «ΚΑΙΡΟΣ κερνάει, ΚΑΙΡΟΣ πίνει…», ως λέει ο λαός.

 Ο προσχηματικός διάλογος

Η μεγαλυτέρα εξαπάτησις του κόσμου ήτο ότι πολύ πριν αρχίσει ο διάλογος ο κ. Γιαγκάζογλου είχε συγκροτήσει ομάδας συγγραφής των νέων φακέλων, άνευ δημοσιοποιήσεως διαγωνισμού συγγραφής! Ο Ιερομ. Δαμασκηνός προείδε την αποτυχίαν του διαλόγου εις άρθρον του (Ο.Τ. αρ. 2148/13.01.2017): «Κάθε διεξαγόμενος διάλογος μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, με όπισθεν κεκρυμμένον καθοδηγητήν του Κράτους, τον κ. Γιαγκάζογλου, θα αποτύχη παταγωδώς, λόγω του εωσφορικού εγωϊσμού του και του δαιμονικού του πείσματος, να επιβάλλη τας ιδέας του εις την ελληνικήν νεολαίαν. Ποίαι ανθελληνικαί και αντορθόδοξοι δυνάμεις κατευθύνουν τον κ. Γιαγκάζογλου;».

Εις αυτό το σημείον να αναφερθή ότι ο Σεβ. Μεσογαίας ρητώς διευκρίνισεν ότι ανέμενεν ότι ο διάλογος θα εγίνετο από μηδενικήν βάσιν, όπως είχε δηλώσει ο Αρχιεπίσκοπος την 8ην Μαρτίου εις την Ιεραρχίαν: «Μετά πολλή συζήτηση ο κ. Πρωθυπουργός έκανε την πρότασή του, που έχει ως εξής: «Ο διάλογος αρχίζει από μηδενική βάση μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας με θέμα τον εμπλουτισμό του βιβλίου… Όταν τελείωσε η συνάντηση πήρε ο Μακαριώτατος τον Πρωθυπουργό κατά μέρος και του είπε: «Κύριε Πρόεδρε, το αδύνατο σημείο μας είναι μήπως φεύγοντας αύριο δούμε να γίνεται το αντίθετο». Ο Πρωθυπουργός απήντησε: «Η έχουμε λόγο και τον τηρούμε η δεν αξίζει η συζήτηση που κάνουμε!». Υπενθυμίζομεν ότι τον Οκτώβριον του 2016 όταν ωρίζετο η εξ Αρχιερέων τριμελής επιτροπή ο Σεβ. Ναυπάκτου και ο Σεβ. Σιατίστης είχαν αρνηθή να συμμετάσχουν, διότι ο διάλογος αντί να έχη ως βάσιν το παλαιόν πρόγραμμα θα εκκινούσε από «μηδενική βάση»! Τελικώς ούτε αυτό δεν ετηρήθη! Ο Σεβ. Ναυπάκτου μαζί με τον Σεβ. Ηλείας κατά την συνεδρίασιν της Ιεραρχίας της 9ης Μαρτίου 2016 είχαν εκφράσει την δυσ­αρέσκειάν τους προς τον Σεβ. Ύδρας, ο οποίος εχειρίζετο το ζήτημα, κάνοντες λόγον δια υπαναχώρησιν από τας βασικάς τοποθετήσεις και αθέτησιν όσων απεφάσισεν η ΙΣΙ.

Τα μέλη του διαλόγου ήσαν από πλευράς της Πολιτείας οι κ. Γερ. Κουζέλης, γνωστός δια τας αντιεκκλησιατικάς του θέσεις, Γ. Καλαντζής, υπέρμαχος του τεμένους, Στ. Γιαγκάζογλου και Γ. Στριλιγκάς, υπέρμαχοι του ΚΑΙΡΟΥ. Τα μέλη της Εκκλησίας ήσαν οι Σεβασμιώτατοι Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, γνωστός δια τα οικουμενιστικά του φρονήματα, Ύδρας κ. Εφραίμ, ο οποίος είχεν υπογράψει ως πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως την εγκύκλιον περί του καθαγιασμού δύο Αγίων Ποτηρίων, αλλά και διατηρεί παλαιάν φιλικήν σχέσιν με τον κ. Γαβρόγλου, και ο Μεσογαίας κ. Νικόλαος. Ο διάλογος διεξήχθη εις μόλις εξ συναντήσεις! Πολιτικοί και Μητροπολί­ται ηγνόησαν εντελώς την δημοσκόπησιν της «Καθημερινής», που εδείκνυεν ότι πλέον του 66% των γονέων επιθυμούν μάθημα κατηχητικόν η τουλάχιστον ομολογιακόν. Αι αποφάσεις ελήφθησαν πριν συγκληθή η Ιεραρχία.

Κατά την συνεδρίασιν της 27ης Ιουνίου της ΙΣΙ ο Σεβ. Ύδρας παρουσίασεν ως επιτυχίαν μεταξύ άλλων τέσσερα ζητήματα: ότι έγινε διάλογος δια την διδακτέα ύλην, ότι εξησφαλίσθη η υποχρεωτικότης και αι ώραι διδασκαλίας, ότι αφηρέθησαν τρία ακατάλληλα τραγούδια από τους φακέλους και ότι υπάρχει δυνατότης επεμβάσεως εις τα νέα βιβλία. Το Υπουργείον Παιδείας τον διέψευσε και εις τα τέσσερα αυτά σημεία με γραπτάς ανακοινώσεις που έγραφον ότι: ο διάλογος δεν αφεώρα εις την ύλην, η υποχρεωτικότης και αι ώραι δεν είχον αμφισβητηθή ποτέ, τα δύο τραγούδια είχον αφαιρεθή προ της ενάρξεως του διαλόγου, ενώ το τρίτον παραμένει εις την ύλην και ότι δεν υφίσταται δυνατότης επεμβάσεως της Εκκλησίας εις τα νέα βιβλία. Ο Σεβ. Ύδρας ποτέ δεν απήντησεν εις αυτά… Η συνεδρίασις της Ιεραρχίας έληξεν άνευ αποφάσεως της Ιεραρχίας. Εξεδόθη μόνον ενημερωτικόν ανακοινωθέν. Τας επομένας ημέρας είδε το φως της δημοσιότητος κείμενον του Σεβ. Μεσογαίας, ο οποίος απεστασιοποιείτο από όσα είχε δηλώσει ο Σεβ. Ύδρας και εχαρακτήριζε το μάθημα «ουδετερόθρησκο», δηλ. θρησκειολογικόν.

Ποίος τελικώς κυβερνά αυτόν τον τόπον;

Το όλον ζήτημα επρόκειτο εξ αρχής δια συμπαιγνίαν! Εις αυτούς θα στηριχθείτε Σεβασμιώτατοι;

Ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίται δεν έχουν κατανοήσει κάτι κρίσιμον, ότι η αναθεώρησις του Συντά-γματος δια τον χωρισμόν Εκκλησίας – Πολιτείας είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με τα θρησκευτικά καθώς, όταν αι επόμεναι γενεαί θα διδαχθούν ότι όλαι αι θρησκείαι είναι όμοιαι, τότε θα απαιτήσουν ομοίαν θέσιν δι’ όλας εις την Ελλάδα. Ας θυμηθούν τα λόγια του Καθηγητού κ. Schroder εις ημερίδα του Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ «“Σχολική θρησκευτική αγωγή και ενοριακή εκκλησιαστική κατήχηση: Ιχνηλασία στα επιστημολογικά τους όρια”» της 4ης Μαΐου 2017, κατά τον οποίο στόχος της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως είναι οι νέοι «να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι θρησκείες στη σύγχρονη κοινωνία και πως μπορεί να προσδιοριστούν οι σχέσεις μεταξύ Εκκλησιών, θρησκευτικών κοινοτήτων και Πολιτείας»… Να συνέλθη επιτέλους η Ιεραρχία και να αποφασίση δια ψήφου αναλαμβάνουσα τας ευθύνας της!

 

 

Previous Article

Αιτία Πατριαρχικής διώξεως ο Γέρων Εφραίμ της Αριζόνας;

Next Article

Θεολογία του Κολυμβαρίου… εις ευρώ!

Διαβάστε ακόμα