22 Μαρτίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

   Στίς 22 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βασιλείου. Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Βασίλειος ἔζησε στούς χρόνους τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτη καί ἦταν πρεσβύτερος στήν Ἐκκλησία τῆς Ἄγκυρας, ὅταν ἡγεμόνας τῆς πόλης αὐτῆς ἦταν κάποιος Σατορνίνος. Ἐπειδή κατηγορήθηκε στόν ἡγεμόνα ὅτι ἦταν χριστιανός, συνελήφθηκε καί ἀφοῦ ὁμολόγησε μέ παρρησία τήν πίστη του, τόν κρέμασαν σέ ἕνα ξύλο καί τοῦ ξέσκισαν τά πλευρά καί τέλος τόν φυλάκισαν. Ὅταν τόν ἀποφυλάκισαν τόν κτύπησαν ξανά ἀνελέητα καί ἐπειδή συνέχιζε νά ὁμολογῆ τόν Κύριο, τόν ξαναφυλάκισαν ἁλυσοδεμένο. Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες περνοῦσε ἀπό τήν Ἄγκυρα ὁ Ἰουλιανός καί τοῦ παρουσίασαν τόν μάρτυρα. Ἐπειδή ὁ Βασίλειος ἔμεινε σταθερός στόν Χριστό, διέταξε ὁ αὐτοκράτορας νά τοῦ ξεσκίσουν λουρίδες ἀπό τό σῶμα του, τότε, ἀφοῦ τοῦ ἔβγαλαν πολλές λουρίδες, ὁ γενναῖος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Βασίλειος παίρνει μία ἀπό αὐτές καί τήν πετάει στό πρόσωπο τοῦ Ἰουλιανοῦ. Αὐτός θυμωμένος διέταξε νά πυρώσουν σουβλιά καί νά τρυπήσουν μέ αὐτά τήν κοιλιά, τήν ράχη καί τούς ἁρμούς τοῦ μάρτυρα. Τέλος, ὁ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Βασίλειος παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο, ἀφοῦ ὑπέμεινε μέ μεγάλη ὑπομονή καί ἀνδρεία τούς βασανισμούς καί ἔτσι ἀξιώθηκε τῆς οὐρανίου μακαριότητος.

 

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως

   Θείου Πνεύματος, τὴ ἐπινεύσει, χρῖσμα ἅγιον, ἱεροσύνης, ἐπαξίως ὑπεδέξω Βασίλειε, ὅθεν ὡς θῦμα βασίλειον ἔθυσας, τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων τοὺς ἄθλους σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Μεγαλυνάριον

Ἔθυσας τήν ἄμωμον προσφοράν, τῷ ἐπουρανίῳ, ὦ Βασίλειε Βασιλεῖ, καί στερρῶς ἀθλήσας, γενναιοτάτῃ γνώμῃ, θυσία προσηνέχθης αὐτῷ εὐάρεστος.

 

Previous Article

23 Μαρτίου

Next Article

21 Μαρτίου